You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 

 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Oznam pre všetkých stravníkov
       Oznamujeme všetkým stravníkom, ktorí majú záujem naďalej sa stravovať v školskej jedálni pri ZŠ Pugačevova, aby sa 2.9.2014 nanovo nahlásili vedúcej školskej jedálne. V opačnom prípade im nebude strava vydaná.
Anna Polovková, vedúca ŠJ, 27.8.2014

Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 1381/7, Humenné

 
Jedálny lístok (3.9.-5.9.2014) JL na stránke edupage.
Jedálny lístok (8.9.-12.9.2014) JL na stránke edupage.
 
Prihláška na obedy
Odhlásenie z obedov (najneskôr do 7:00 hod. aktuálneho dňa)
  Postup pri odhlasovaní zo stravovania
  Desiata - cenník (platný od  3.9.2013)
Prihlásenie dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni
 
Rodič, ktorý má záujem, aby sa jeho dieťa stravovalo v školskej jedálni, musí svoje dieťa na stravovanie prihlásiť osobne u vedúcej ŠJ. Po vyzdvihnutí a vyplnení prihlášky svoje dieťa záväzne prihlasuje na stravovanie v ŠJ.
 
Spôsob úhrady stravného
 
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred a to: poštovou poukážkou alebo trvalým príkazom.
Adresa: Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 1381/7, 066 01 Humenné
Variabilný symbol je mesiac, za ktorý sa platí stravné (napr. 09/2012)
 
Odhlasovanie zo stravovania
 
Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné do 7,30 hod.
Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka odhlasuje svoje dieťa zo stravovania pri chorobe, odchode zo školy a pod. osobne alebo telefonicky na tel. čísle 057/775 31 68 priamo u vedúcej školskej jedálne. Za neodobratie alebo včasne neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
 
V prípade nejasnosti v spôsoboch stravovania, platenia finančných úhrad je potrebné obrátiť sa priamo na vedúcu ŠJ (tel. číslo 057/775 31 68).
OZNAM
 
Školské mlieko Rajo:
 
Kreditky Brejky potrebné na školské mlieko vydáva vedúca školskej jedálne.

MOŽNOSŤ DIÉTNEHO STRAVOVANIA

      Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné plánuje v budúcom roku realizovať vo svojej školskej jedálni diétne stravovanie pre deti.
     V zmysle § 140 ods. 5 školského zákona je možné diétne jedlá pripravovať pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie.
      Diétne stravovanie je možné pripravovať podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky má vypracované materiálno-spotrebné normy a receptúry pre 3 druhy diét.

  1. Šetriaca – je pre deti a žiakov pri najrôznejších chorobách tráviaceho systému.

  2. Diabetická – poskytuje liečebnú výživu pri ochoreniach, ktoré možno charakterizovať trvalým zvýšením hladinu cukru v krvi.

  3. Bezlepková (bezgluténová) – je pre deti a žiakov s poruchou vstrebávania pokrmov s obsahom lepku/gluténu. 

  Rodičia, ktorí by ste od budúceho školského roka mali záujem o diétne stravovanie pre svoje dieťa, prihláste sa u vedúcej  školskej jedálne. Je potrebné uviesť o aký druh diéty máte záujem.
        O konečnom rozhodnutí pre konkrétny druh diéty rozhodne váš záujem.

        K prihláseniu dieťaťa/žiaka na diétne stravovanie budete potrebovať písomné posúdenie lekára a žiadosť o poskytovanie diétneho stravovania, ktoré predložíte riaditeľke školy alebo vedúcej školskej jedálne.
vedúca školskej jedálne
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

Copyright © Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
057/ 788 74 41 (riaditeľka školy), 057/ 775 31 83 (sekretariát), 057/ 775 31 68 (šk. jedáleň)
email: skola@zspugacevhe.sk