2% Z DANE - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
2 % Z DANE

Po stiahnutí tlačív na pracovnú plochu, je možné vyplniť ich aj elektronicky a následne vytlačiť, prípadne poslať elektronickou poštou ako prílohu.
Vážení rodičia, podporovatelia a priatelia školy,

         ďakujeme Vám, že ste v minulom roku darovali na účet Rodičovského združenia pri Základnej škole Pugačevova 7, 066 01 Humenné 2 % zo zaplatenej dane. Rozhodli ste sa tak priamo podporiť svoje deti a naše spoločné aktivity, pre podporu ktorých sa rozhodlo i Rodičovské združenie pri našej škole.
         Preto Vás i tento rok chceme povzbudiť a požiadať Vás o takýto dar. Vaše 2 % zo zaplatenej dane neznamenajú pre Vás žiadne ďalšie výdavky navyše. Je to Vaše slobodné rozhodnutie priamo podporiť výchovno-vzdelávaciu činnosť na našej škole a spolupodieľať sa na skvalitnení podmienok, ktoré vychovno-vzdelávací proces ovplyvňujú.
        Pevne veríme, že tak ako po minulé roky i tento rok nám zachováte priazeň a podporíte nás. Za všetkých Vám ďakujú naši žiaci!
Vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane
V daňovom priznaní

  1. Ak Vám bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo zamestnania, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane uskutočníte na osobitnom tlačive, (môžete stiahnuť z tejto stránky) na základe Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ.
  2. Ak podávate Daňové priznanie za predchádzajúci rok (typ A, alebo typ B), môžete darovanie 2% (3%) uskutočniť v ňom.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
  4. Údaje o prijímateľovi potrebné na vyplnenie daňového priznania sú uvedené v tlačive Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej danej z príjmov fyzickej osoby na tejto stránke. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% (3%) z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
  5. Suma 2% (3%) dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 EURA pre prijímateľa.
  6. Riadne vyplnené Daňové priznanie s prílohami alebo Vyhlásenie s prílohami zašlite alebo doručte v lehote na podanie na Váš daňový úrad, Daňové priznanie do 31.3.2019, Vyhlásenie do 30.4.2019. Môžete však vyplnené tlačivo doručiť k nám do školy a my sa postaráme o zvyšok tak, aby ste nemuseli osobne navštíviť daňový úrad.
  7. Správca dane je povinný po splnení podmienok podľa § 50 ods. 6 ZDP previesť podiely zaplatenej dane na náš účet do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia, ak sú splnené všetky podmienky.

ĎAKUJEME VÁM!

Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah