You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 

 

POUKÁZANIE 2 % ZAPLATENEJ DANE

VYHLÁSENIE a POTVRDENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Platné od 1.1.2018 !

Po stiahnutí tlačiva na pracovnú plochu, je možné vplniť ho aj elektronicky a následne vytlačiť.

POUČENIE k tlacivám (pdf)

žení rodičia, podporovatelia a priatelia školy,
 
      ďakujeme Vám, že ste v minulom roku darovali na účet Rodičovského združenia pri Základnej škole Pugačevova 7, 066 01 Humenné 2 % zo zaplatenej dane. Rozhodli ste sa tak priamo podporiť svoje deti a naše spoločné aktivity, pre podporu ktorých sa rozhodlo i Rodičovské združenie pri našej škole.
      Preto Vás i tento rok chceme povzbudiť a požiadať Vás o takýto dar. Vaše 2 % zo zaplatenej dane neznamenajú pre Vás žiadne ďalšie výdavky navyše. Je to Vaše slobodné rozhodnutie priamo podporiť výchovno-vzdelávaciu činnosť na našej škole a spolupodieľať sa na skvalitnení podmienok, ktoré vychovno-vzdelávací proces ovplyvňujú.
      Pevne veríme, že tak ako po minulé roky i tento rok nám zachováte priazeň a podporíte nás. Za všetkých Vám ďakujú naši žiaci!
 
Ako poukázať 2% z dane? Podrobné informácie nájdete na tejto adrese.

Vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane
V daňovom priznaní

  1. Ak Vám bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo zamestnania, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane uskutočníte na osobitnom tlačive, (môžete stiahnuť z tejto stránky) na základe Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ.

  2. Ak podávate Daňové priznanie za rok 2016 (typ  A, alebo typ  B), môžete darovanie 2% (3%) uskutočniť v ňom.

  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.

  4. Údaje o prijímateľovi potrebné na vyplnenie daňového priznania sú  uvedené v tlačive Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej danej z príjmov fyzickej osoby na tejto stránke. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% (3%) z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

  5. Suma 2% (3%) dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 EURA pre prijímateľa.

  6. Riadne vyplnené Daňové priznanie s prílohami  alebo Vyhlásenie s prílohami zašlite alebo doručte v lehote na podanie na Váš  daňový úrad (podľa Vášho bydliska), Daňové priznanie do 31.3.2017, Vyhlásenie do 30.4.2017. Môžete však vyplnené tlačivo doručiť k nám do školy a my sa postaráme o zvyšok tak, aby ste nemuseli osobne navštíviť daňový úrad.

  7. Správca dane je povinný po splnení podmienok podľa § 50 ods. 6 ZDP previesť podiely zaplatenej dane na náš účet do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia. ak sú splnené všetky podmienky.

  ĎAKUJEME VÁM!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

Copyright © J. Andrejčík
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
057/ 788 74 41 (riaditeľka školy), 057/ 775 31 83 (sekretariát), 057/ 775 31 68 (šk. jedáleň)
email: skola@zspugacevhe.sk