CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU


Krúžková činnosť sa realizuje 2 hodiny v týždni 60 hodín za rok.

Mgr. Petra Dolobáčová
Mgr. Veronika Hrubovská
Mgr. Petra Dolobáčová
Mgr. Genadij Lysý
Mgr. Jana Stanková
Mgr. Monika Trembuľáková
Mgr. Soňa Smoleková
Mgr. Veronika Hrubovská
Mgr. Anna Karčová
Mgr. Anna Austová
Mgr. Irena Topoľančinová
Mgr. Martina Fedorová
Mgr. Iveta Šepeľová
DFS Púpavienka 1
Žiaci si v záujmovom útvare rozvíjajú svoje tanečné a spevácke schopnosti, oboznamujú sa s novými druhmi tancov v teoretickej i praktickej rovine. Svoje nadobudnuté zručnosti prezentujú na rôznych kultúrnych podujatiach.
DFS Púpavienka 2
Žiaci si v záujmovom útvare rozvíjajú svoje tanečné a spevácke schopnosti, oboznamujú sa s novými druhmi tancov v teoretickej i praktickej rovine. Svoje nadobudnuté zručnosti prezentujú na rôznych kultúrnych podujatiach.
DFS Púpavienka 3
Žiaci si v záujmovom útvare rozvíjajú svoje tanečné a spevácke schopnosti, oboznamujú sa s novými druhmi tancov v teoretickej i praktickej rovine. Svoje nadobudnuté zručnosti prezentujú na rôznych kultúrnych podujatiach.
Florbal
 
Vyplnenie voľného času zmysluplnou pohybovou aktivitou, pri ktorej si žiaci rozvíjajú individuálne činnosti jednotlivca, učia sa k  spolupráci a sú vedení k aktívnemu životnému štýlu.
Matematika plus (9.A)
Cieľom záujmového útvaru je vzbudiť u žiakov záujem  o matematiku, naučiť ich pracovať a spracovávať informácie či rozvíjať matematické zručnosti pri riešení netradičných úloh.
Matematika v kocke (9.B)
Cieľom záujmového útvaru je vzbudiť záujem žiakov o matematiku a riešením úloh ich viesť  k aplikácii získaných poznatkov z matematiky v každodennom živote.
Mladí športovci
Krúžok je zameraný na rozvoj pohybových zručností – atletika, gymnastika, tenis, bedminton, turistika a loptové hry. Škola zabezpečí športové náradie na prevádzku krúžku.
Mladý poľovník a ochranár prírody
Záujmový útvar je zameraný na poznávanie voľne žijúcej zveri, rozdelenie zveri, starostlivosť o zver, význam poľovnej i ďalšej zveri v prírode, jej úžitkovosť i škodlivosť. Činnosťou krúžku sú aj vychádzky do prírody, spoznávanie stôp zveri, zhotovenie kŕmidiel na zimné prikrmovanie vtáctva a iné zaujímavosti, ktoré by mal poznať každý milovník prírody.
Slovenčina na dlani (9.A)
Rozšírime vedomosti a zručnosti žiakov zo všetkých oblastí jazyka i literatúry.
Slovenčina na dlani (9.B)
Rozšírime vedomosti a zručnosti žiakov zo všetkých oblastí jazyka i literatúry.
Šikovníček
4. A, eTwinning - medzinárodná spolupráca štvrtok (12.45 – 14.45)
Tvorivé dielne
Cieľom krúžkovej činnosti je rozvíjať tvorivosť, predstavivosť a fantáziu žiakov. Žiaci budú využívať rôzne techniky pre zdokonaľovanie svojich výtvarných zručností.
Výtvarný ateliér
Výtvarné premeny odpadového materiálu, spojenie tvorivej ríše a ekologického výtvarníctva tvoria náplň krúžku.
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah