CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Krúžková činnosť sa realizuje 2 hodiny v týždni 60 hodín za rok.
Ponuka krúžkov v CVČ, ZŠ Pugačevova 1381/7, Humenné v šk. roku 2021-2022
 
1. stupeň

1. Hravá abeceda (Mgr. A. Macejová)
Rôzne aktivity na podporu čítania s porozumením a rozvoj čitateľskej gramotnosti.

2. Púpavienka - detský folklórny súbor (Mgr. Dolobáčová, Mgr. Hrubovská)
DFS Púpavienka  nadväzuje na svoju činnosť v predchádzajúcich školských rokoch. Žiaci rozvíjajú svoje tanečné a spevácke zručnosti, oboznamujú sa s novými druhmi tancov. Svoje nadobudnuté zručnosti prezentujú na rôznych kultúrnych podujatiach.

3. Mladý poľovník a ochranár prírody (Mgr. V. Hrubovská)
Krúžok je zameraný na poznávanie voľne žijúcej zveri, starostlivosť o zver, význam poľovnej i ďalšej zveri v prírode, jej úžitkovosť i škodlivosť. Samozrejmosťou činnosti krúžku sú vychádzky do prírody, spoznávanie stôp zveri, zhotovenie kŕmidiel na zimné prikrmovanie vtáctva a iné zaujímavosti, ktoré by mal poznať každý milovník prírody.

4. Výtvarný ateliér (Mgr. I. Šepeľová)
Krúžok je zameraný na spojenie čarovnej ríše a ekologického výtvarníctva. Farebná ekológia napomáha ochrane prírody a spája estetično s ekológiou.

5. eTwinningáčik (Mgr. I. Topoľančinová)
Krúžok je zameraný na realizáciu eTwinningového projektu v 1. ročníku.

6. Z rozprávky do rozprávky (Mgr. E. Lukáčová)
Krúžok je zameraný na poznávanie slovenských ľudových ale aj zahraničných rozprávok, prácu s textom a rozvoj aktivít ovplyvňujúcich čítanie s porozumením na prvom stupni.

7. Z každého rožku trošku (Mgr. B. Babinová)
Krúžok je zameraný na rozvoj kreativity, pracu s rôznymi novými výtvarnými technikami a materiálmi.

8. Zábavná angličtina (Mgr. Gajdošová)  
Žiak sa zdokonalí v používaní anglického jazyka hravou formou.

9. Medzinárodné partnerstvá (Mgr. Fedorová)
Krúžok je zameraný na realizáciu eTwinningového projektu v 3. ročníku.
 
10. Hýb sa (Mgr. Savkanič)
Cieľom záujmového útvaru je rozvíjať u žiakov pohybovú zdatnosť. Na krúžku sa budeme venovať rozcvičkám pred samotným tréningom a učiť aj základné akrobatické prvky.

11. Kutil (Mgr. Savkanič)
Náplňou záujmového útvaru je oboznámenie sa s jednoduchou prácou s náradím, prácami v interiéri či exteriéri, žiaci sa naučia bezpečne zaobchádzať s náradím dielne, sekundárnym cieľom je vytvoriť rôzne úžitkové produkty do domácnosti.

12. Bystré hlavičky (Mgr. Breková)
Krúžok je zameraný na upevňovanie a precvičovanie učiva a na prípravu na testovanie v 5.ročníku.
 
 
2. stupeň

1. Hravá geografia (Mgr. K. Jakubčová)
Žiak aktívne  pracuje a spoznáva štáty sveta a zaujímavosti  zábavným, hravým a kreatívnym spôsobom.

2. Zabávame sa s chémiou (Mgr. A. Polanská)
Pokusmi si overíme vedomosti z vyučovacích hodín a zábavným spôsobom objavíme ďalšie tajomstvá chémie.

3. Florbal - 6. a 7. ročník (Mgr. G. Lysý)
Žiak sa učí a zdokonaľuje herné činnosti jednotlivca a družstva vo florbale. Je vedený k hre v kolektívnom duchu,  k dodržiavaniu pravidiel fair play.

4. Matematika hrou (9. ročník) (Mgr. M. Trembuľáková)
Vzbudiť u žiakov záujem o matematiku, upevniť a rozšíriť základné vedomosti a zručnosti z matematiky a využiť ich pri riešení netradičných úloh. Viesť žiakov k objaveniu, pochopeniu a aplikácii primeraných súvislostí jednak vo vnútri jednotlivý ch oblastí matematiky, ale aj medzi nimi a to hravou formou.

5. Matematika vážne i nevážne (9. ročník) (Mgr. J. Šubertová)
Podporiť u žiakov rozvíjanie základných matematických zručností, tvorivého myslenia a umožniť žiakom objavovať vzájomné súvislosti pri riešení problémových úloh.Hravou formou vzbudiť u žiakov záujem o matematiku.

6. Potulky prírodou (Ing. J. Vajsová)
Poznávame a objavujeme zaujímavosti prírody aktívnym a zábavným spôsobom. Výletmi do prírody získame nové zážitky a naučíme sa chrániť prírodu.

7. Nemčina hrou (Mgr. S. Brzychcyová)
Hravou formou vzbudiť u žiakov záujem o nemecký jazyk a prostredníctvom rôznych situačných dialógov zlepšiť komunikačné schopnosti žiakov. Zamerať sa na vzájomnú spoluprácu pri vypracovávaní rôznych projektov na zaujímavú tému.

8. Okolo sveta s eTwinningom (Mgr. J. Koudelková)
Zdokonaľovanie anglického jazyka  (spoznávanie krajín a ich kultúry) v praxi prostredníctvom projektu eTwinning.

9. Jazykový kvet (Mgr. J. Koudelková)
Anglický divadelný krúžok s možnosťou zapojiť sa do celoslovenskej súťaže.

10. Tanec pre všetkých (Mgr. J. Koudelková)
Udržujme sa fit tancom a šírme dobrú náladu (rôzne štýly ako hip-hop a pod.)

11. Hravá slovenčina (9. ročník) (Mgr. E. Ontkocová)
Cieľom krúžku je vzbudzovať u žiakov záujem o materinský jazyk, lepšie a kvalitnejšie si upevniť získané poznatky a vedomosti, rozvíjať čitateľskú gramotnosť.

12. Divadielko Zázračno (Mgr. V. Bobaľová)
Rozvíjanie tvorivej aktivity, komunikácie medzi žiakmi a fantázie.

13. Mladý turista (Mgr. V. Megelová)
Poznávanie regiónu, v ktorom žijeme a rozvíjanie fyzickej zdatnosti žiakov. Pobytom v prírode vytvárať vzťah k zdravému životnému štýlu.


 
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah