CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU


Činnosť CVČ v školskom roku 2022/2023 bude prebiehať v týchto krúžkoch:Názov záujmového útvaru
Charakteristika záujmového útvaru
Deň krúžku
Čas krúžku
Vedúci útvaru
1.
DFS Púpavienka I
Detský folklórny súbor zameraný na spevy a tance nielen nášho regiónu.
pondelok
13:00 - 15:00
Mgr. Dolobáčová
2.
DFS Púpavienka II
Detský folklórny súbor zameraný na spevy a tance nielen nášho regiónu.
pondelok
13:00 - 15:00
Mgr. Hrubovská
3.
DFS Púpavienka III
Detský folklórny súbor zameraný na spevy a tance nielen nášho regiónu.
štvrtok
13:00 - 15:00
Mgr. Dolobáčová
4.
DFS Púpavienka IV
Detský folklórny súbor zameraný na spevy a tance nielen nášho regiónu.
štvrtok
13:00 - 15:00
Mgr. Dolobáčová
5.
Výtvarný ateliér
Nadobudnúť zručnosť rôznych výtvarných techník. Rozvíjať fantáziu pri výtvarných premenách odpadového materiálu. Spojiť estetično s ekológiou.
streda
13:00 - 15:00
Mgr. Šepeľová
6.
Mladý poľovník a ochranár prírody
Záujmový útvar je zameraný na utuženie pozitívneho vzťahu k prírode. Samozrejmosťou činnosti krúžku sú vychádzky do prírody, spoznávanie stôp zveri, zhotovenie kŕmidiel na zimné prikrmovanie vtáctva a iné zaujímavosti, ktoré by mal poznať každý milovník prírody.
streda
13:00 - 15:00
Mgr. Hrubovská
7.
Športový krúžok
Rozvíjať pohybové zručnosti v športových hrách (bedminton, vybíjaná, stolný tenis, ...)
štvrtok
13:00 - 15:00
Mgr. Gajdošová
8.
Z každého rožku trošku
Záujmová činnosť krúžku je zameraná na všestranný rozvoj žiakov. V pohybových aktivitách rozvíjať u žiakov pohybové a motorické zručností. Vo výtvarných aktivitách pri práci s rôznym materiálom rozvíjať jemnú motoriku, predstavivosť, fantáziu, pestovať v nich trpezlivosť a vzťah k prírode. V literárnych aktivitách rozvíjať komunikačné a čitateľské schopnosti.
utorok
13:00 - 15:00
Mgr. Babinová
9.
Florbal - chlapci (6.-8. ročník)
Rozvoj pohybových schopností, individuálnych florbalových činností jednotlivca v obrane a útoku. Organizácia hry, zápasov a turnajov.
štvrtok
13:45 - 15:45
Mgr. Lysý
10.
Matematika plus (9. ročník)
Podporovať u žiakov rozvíjanie základov matematických zručností, tvorivého myslenia, objavovať vzájomné súvislosti pri riešení problémových a netradičných úloh.
utorok
13:45 - 15:45
Mgr. Šubertová
11.
Chemický krúžok (7. - 9. ročník)
Zaujímavými chemickými pokusmi objavovať svet chémie a overiť si poznatky z vyučovacích hodín. Rozvíjať logické myslenie a prírodovednú gramotnosť.
streda
13:45 - 15:45
Mgr. Polanská
12.
Mladý turista
Spoznávanie prírodných a kultúrnych krás nášho regiónu, pešou turistikou a pobytom v prírodode upevňovať zdravie a fyzickú zdatnosť, získavať nové skúsenosti a rozvíjať ekologické myslenie.
piatok/sobota
blokovo podľa plánu
Ing. Vajsová
13.
Matematika hrou (9. ročník)
Vzbudiť u žiakov záujem o matematiku, upevniť a rozšíriť základné vedomosti a zručnosti z matematiky a využiť ich pri riešení netradičných úloh. Viesť žiakov k objaveniu, pochopeniu a aplikácii primeraných súvislostí jednak vo vnútri jednotlivých oblastí matematiky, ale aj medzi nimi a to hravou formou.
štvrtok
13:00 - 15:00
Mgr. Trembuľáková
14.
Futbal a loptové hry (chlapci)
Naučiť a zlepšovať futbalové zručnosti, sústredenosť, ochotu prekonávať prekážky, brať šport ako zábavu a ochotu spolupracovať. Na krúžku sa deti naučia správne strieľať, udržať si loptu počas hry a správne prihrávať. Precvičia si rozvoj koordinačných schopností (osvojiť si prácu s loptou). Súčasťou krúžku sú aj cvičenia na zvýšenie kondície, ohybnosti a pohybových reakcií detí. Žiaci si rozšíria športový obzor, fyzickú zdatnosť a pomôžu vyprofilovať športovú osobnosť. Počas roka sa prestriedajú športy ako  futbal, vybíjaná, basketbal, volejbal ale aj iné športové cvičenia na zlepšenie fyzických zdatností.
pondelok
13:45 - 15:45
Mgr. Savkanič
15.
Junior IT-čkári (5. - 7. ročník)
Vzbudiť u žiakov záujem o informatiku. Pomocou rôznych aplikácii a webových stránok preveriť hravou formou vedomosti z rôznych predmetov, skúsiť si programovanie. Umožniť žiakom vyskúšať si rozšírenú realitu, spojenie moderných technológií s pobytom vonku prostredníctvom geocachingu, prácu s grafikou, QR kódmi, lego robotmi, ...
pondelok
13:45 - 15:45
Mgr. Krajníková
16.
Slovenčina na dlani I (9. ročník)
Túlame sa rovinami gramatiky a literatúry, získavame a overujeme si svoje zručnosti. Zábavnou formou vzbudzovať u žiakov záujem o materinský jazyk, zvlášť o písomný prejav a komunikáciu. Pestovať u nich lásku k umeleckému slovu. Vytvárať priestor na úvahy a prezentáciu svojich názorov na jednotlivé umelecké literárne diela.
utorok
13:45 - 15:45
Mgr. Austová
17.
Slovenčina na dlani II (9. ročník)
Túlame sa rovinami gramatiky a literatúry, získavame a overujeme si svoje zručnosti. Zábavnou formou vzbudzovať u žiakov záujem o materinský jazyk, zvlášť o písomný prejav a komunikáciu. Pestovať u nich lásku k umeleckému slovu. Vytvárať priestor na úvahy a prezentáciu svojich názorov na jednotlivé umelecké literárne diela.
streda
13:00 - 15:00
Mgr. Bobaľová
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah