NÁŠ TÍM - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA NA VŠETKY ODBORY VZDELÁVANIA STREDNEJ ŠKOLY OKREM OSEMROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU - Boli uplatňované v školskom roku 2019/2020. V prípade zmien budú priebežne aktualizované.

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:

1.1 Povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:  počet bodov = 5.(4 – x).(4 –x), kde x je známka.

  • Slovenský jazyk a literatúra
  • Matematika

1.2 Profilové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3.(4 – x).(4 –x), kde x je známka.
Stredná škola si určí maximálne 3 profilové predmety, ktoré zohľadňujú zameranie strednej školy.

1.3 Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2.(4 – x).(4 –x), kde x je známka.
Stredná škola si určí maximálne 5 doplnkových predmetov.

2. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

3. ĎALŠIE KRITÉRIA

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈0; 100〉 bodov.

3.1 Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.-5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

3.2 Športová súťaž alebo športová výkonnosť
Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.
3.3 Umelecký výkon

Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

3.4 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

3.5 Jedno vlastné kritérium strednej školy

Jedno vlastné kritérium strednej školy sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.
V odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon, je možné vlastné kritérium strednej školy využiť na dištančné overenie alebo v nevyhnutnom prípade prezenčné overenie s písomným súhlasom zriaďovateľa.

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o  zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,
c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.


Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah