You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 

 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 1381/7, Humenné

 
Jedálny lístok (12.3.-16.3.2018)
Jedálny lístok (19.3.-23.3.2018)
 
Prihláška na obedy
Odhlásenie z obedov (najneskôr do 7:00 hod. aktuálneho dňa)
  Postup pri odhlasovaní zo stravovania
  Desiata - cenník
Prihlásenie dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni
 
Rodič, ktorý má záujem, aby sa jeho dieťa stravovalo v školskej jedálni, musí svoje dieťa na stravovanie prihlásiť osobne u vedúcej ŠJ. Po vyzdvihnutí a vyplnení prihlášky svoje dieťa záväzne prihlasuje na stravovanie v ŠJ.
 
Spôsob úhrady stravného
 
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred a to: poštovou poukážkou alebo trvalým príkazom.
Adresa: Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 1381/7, 066 01 Humenné
Variabilný symbol je mesiac, za ktorý sa platí stravné (napr. 09/2012)
 
Odhlasovanie zo stravovania
 
Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné do 7,30 hod.
Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka odhlasuje svoje dieťa zo stravovania pri chorobe, odchode zo školy a pod. osobne alebo telefonicky na tel. čísle 057/775 31 68 priamo u vedúcej školskej jedálne. Za neodobratie alebo včasne neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
 
V prípade nejasnosti v spôsoboch stravovania, platenia finančných úhrad je potrebné obrátiť sa priamo na vedúcu ŠJ (tel. číslo 057/775 31 68).
OZNAM
Školské mlieko Rajo:
Kreditky Brejky potrebné na školské mlieko vydáva vedúca školskej jedálne.

MOŽNOSŤ DIÉTNEHO STRAVOVANIA

      Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné plánuje v budúcom roku realizovať vo svojej školskej jedálni diétne stravovanie pre deti.
     V zmysle § 140 ods. 5 školského zákona je možné diétne jedlá pripravovať pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie.
      Diétne stravovanie je možné pripravovať podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky má vypracované materiálno-spotrebné normy a receptúry pre 3 druhy diét.

  1. Šetriaca – je pre deti a žiakov pri najrôznejších chorobách tráviaceho systému.

  2. Diabetická – poskytuje liečebnú výživu pri ochoreniach, ktoré možno charakterizovať trvalým zvýšením hladinu cukru v krvi.

  3. Bezlepková (bezgluténová) – je pre deti a žiakov s poruchou vstrebávania pokrmov s obsahom lepku/gluténu. 

  Rodičia, ktorí by ste od budúceho školského roka mali záujem o diétne stravovanie pre svoje dieťa, prihláste sa u vedúcej  školskej jedálne. Je potrebné uviesť o aký druh diéty máte záujem.
        O konečnom rozhodnutí pre konkrétny druh diéty rozhodne váš záujem.

        K prihláseniu dieťaťa/žiaka na diétne stravovanie budete potrebovať písomné posúdenie lekára a žiadosť o poskytovanie diétneho stravovania, ktoré predložíte riaditeľke školy alebo vedúcej školskej jedálne.
vedúca školskej jedálne
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

Copyright © J. Andrejčík
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
057/ 788 74 41 (riaditeľka školy), 057/ 775 31 83 (sekretariát), 057/ 775 31 68 (šk. jedáleň)
email: skola@zspugacevhe.sk