ŠK. ŠPECIÁLNY PEDAGÓG - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Mgr. Eva Mažeriková  

Konzultačné hodiny:
Pondelok:  7:30 - 8:30 hod., 11:35 - 12:30 hod.
Štvrtok:  7:45 - 8:30 hod., 11:35 - 12:30 hod.
iný termín po vzáj. dohode
Kontakty:
evamazerikova@gmail.com
057/ 775 31 83 (sekretariát školy)Školský špeciálny pedagóg a školský logopéd

Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Ide o žiakov s rôznymi druhmi a stupňami zdravotného znevýhodnenia. Starostlivosť o týchto žiakov je tímová kooperatívna práca, preto snaženie a práca školského špeciálneho pedagóga a logopéda majú široký záber pôsobenia.

Náplň práce školského špeciálneho pedagóga:

 • vykonáva odborné činnosti zamerané na prácu so žiakmi so ŠVVP, realizuje krátkodobú i dlhodobú individuálnu prácu s dieťaťom (v triede, alebo vo vyhradených priestoroch),
 • vyhľadáva deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, v spolupráci s ostatnými členmi inkluzívneho tímu diagnostikuje špeciálne vzdelávacie potreby,
 • spolupracuje s vyučujúcimi, rodičmi a poradenskými zariadeniami,
 • s členmi inkluzívneho tímu participuje na vytvorení Individuálneho vzdelávacieho programu,
 • zabezpečuje výučbu predmetov špeciálno-pedagogickej podpory,
 • navrhuje úpravy školského prostredia, zabezpečuje špeciálne pomôcky, didaktické materiály a podobne, poskytuje metodické poradenstvo pre pedagógov a pedagogických asistentov,
 • participuje na kariérnom poradenstve a voľbe vzdelávacích ciest žiakov,
 • dôležitú úlohu zohráva v socializačnej, inkluzívnej oblasti -vytváranie vzťahov medzi žiakmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a intaktnými žiakmi

Činnosť špeciálneho pedagóga v škole je zameraná na nasledujúce oblasti pôsobnosti:

1.   Práca so žiakmi
  • pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia, žiakom s poruchami aktivity a pozornosti, žiakom s poruchami správania, žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiakom s telesným postihnutým a žiakom s poruchou autistického spektra
  • individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na správnu techniku čítania s porozumením textu, pozornostné procesy, matematické zručnosti, pracovnú pamäť...
  • diagnostické sledovania detí s problémami v učení a v správaní počas výchovno-vzdelávacieho procesu
  • zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu individuálne začleneným žiakom

2.   Spolupráca s pedagógmi
  • spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi, pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu,
  • hľadanie vhodného prístupu k individuálne začlenenému žiakovi,
  • priebežné konzultácie s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese,
  • spolupráca s výchovným poradcom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na individuálne začleneného žiaka,
  • poskytovanie učiteľom vzdelávajúcim individuálne začleneného žiaka odporúčanú odbornú literatúru ako aj odborné konzultácie

3.   Spolupráca s rodičmi
  • individuálne konzultácie v dohodnutom termíne, rady a informácie rodičom individuálne začleneného dieťaťa,
  • individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných problémových žiakov,
  • spolupráca s rodičmi detí so ŠVVP pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu

4.   Spolupráca s pedagogickými asistentmi
Učitelia i riaditelia škôl vidia najväčší prínos asistenta učiteľa v tom, že individuálnym prístupom pomáhajú v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu žiakom, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Tým pádom môžu byť aj žiaci s takýmito potrebami integrovaní do bežnej školy a môžu sa plnohodnotne vzdelávať Asistent učiteľa s pomocou špeciálneho pedagóga a školského logopéda, pomáha skvalitňovať vyučovací proces žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním.

5.   Spolupráca so špecializovanými zariadeniami
Spolupráca s poradenskými inštitúciami:
  • Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Humennom
  • Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) v Humennom
  • Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Snina
V dnešnej dobe čoraz častejšie prichádzajú deti do školy s narušenou komunikačnou schopnosťou, preto ponúkame žiakom našej školy služby školského logopéda. Cieľom logopedickej intervencie je odstránenie alebo aspoň zmiernenie narušenej komunikačnej schopnosti. Školská logopedička pracuje s deťmi individuálne podľa ich aktuálnych potrieb.  

Náplňou práce školského logopéda:

1.   Práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou:
  Identifikačno-diagnostická
  • identifikácia žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,
  • vykonávanie orientačnej diagnostiky žiakov

 Terapeuticko- korektívna
  • Eliminácia, korekcia, kompenzácia narušenej komunikačnej schopnosti žiakov zverených do logopedickej starostlivosti
  • individuálna práca s deťmi s NKS
  • rozvíjanie komunikačnej kompetencie,
  • rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie, stimulácia fonematického uvedomovania
  • stimulácia  oromotoriky , dýchania
  • korekcia  dyslálie
  • rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby
  • stimulácia morfologicko-syntaktickej jazykovej roviny, jazykového citu
  • stimulácia impresie a  pragmatiky
  • prekonávanie a odstraňovanie prekážok správneho vývinu reči
  • rozvíjanie pamäťových schopností, pamäť pre text, pamäť pre hovorené slovo
  • nácvik čítania, stimulácia čítania s porozumením, práce s textom,
  • osvojovanie, upevňovanie ortografických pravidiel a ich aplikácia
  • rozvíjanie  taktilného , kinestetického vnímania, orientácie v čase
  • rozvíjanie motorických schopností (grafomotorika, oromotorika)

   Preventívna  
  • predchádzanie zhoršovaniu porúch a chýb reči
  • rozvíjanie  predčitateľskej  a čitateľskej gramotnosti ako prevencia a včasná intervencia vývinových porúch učenia
  • sledovať vývin čitateľských zručností a vývin ortografických zručností u žiakov v starostlivosti logopéda, najmä žiakov s diagnózami ako špecificky narušený vývin reči
  • pozorovanie žiakov v prvých ročníkoch, sledovanie vývinu školských zručností

2. Spolupráca s rodičmi žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou:
   Konzultačno-poradenská činnosť:
  • oboznámenie rodiča s so slabými a silnými stránkami dieťaťa
  • oboznámenie s terapeutickým postupom
  • oboznámenie s postupom pri domácom tréningu

3. Spolupráca s vedením školy a ostatnými pedagógmi
  • pri odhaľovaní žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
  • pri poskytovaní terapie
  • pri rozhodovaní o zaradení, zotrvaní, či vyradení žiaka z logopedickej starostlivosti

Tri zásady, ktoré by mali rodičia rešpektovať a podľa možnosti dodržiavať

Ak chceme s dieťaťom komunikovať tak, aby sa rozvinul jeho komunikačný potenciál, mali by sme mať na pamäti tieto tri zásady:
1. POZORUJ – pozorujte potreby, myšlienky, túžby dieťaťa a to, čo chce dieťa povedať
2. POČKAJ – myslite na to, že dieťa potrebuje na niektoré veci (napríklad na odpoveď na vašu otázku, alebo na to, aby doplnilo slovo v obľúbenej básničke alebo pesničke) oveľa viac času ako dospelý človek – doprajte im preto v rámci komunikácie dostatok času
3. POČÚVAJ – venujte deťom celú pozornosť, nepredvídajte čo nám chcú povedať, neskáčte im do reči, pozerajte sa svojmu dieťaťu pri komunikácii do očí.


Hodiny špeciálnopedagogickej podpory pre žiakov so ŠVVP
Individuálne hodiny špeciálnopedagogickej podpory sú určené predovšetkým pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Záleží nám na školskej úspešnosti našich žiakov, preto im venujeme zvýšenú pozornosť.
Text a foto: Mgr. Eva Mažeriková, 22.12.2022
Ako si poradiť s učením
Dňa 13.10. si pre našich žiakov pani psychologička Mgr. Valentína Lučkaničová z CPPPaP Humenné pripravila veľmi zaujímavú aktivitu na tému "Ako si poradiť s učením". Rozprávala o tom AKO,KEDY, KDE, ČO A PREČO sa učíme. Žiakom poskytla mnohé rady a návody pre efektívne spôsoby učenia. Ďakujeme.
Text a foto: Mgr. Eva Mažeriková, 18.10.202
Beseda na tému „Keď mám chuť kričať!“
Ak je v našom živote zdravie, pohoda, spokojnosť, tešíme sa... Čo ak v živote prídu ďalšie ľudské emócie, ktoré sú na pochopenie náročnejšie? Preto sme si pozvali p. psychologičku Mgr. A. Tovarňaková z CPPP a P v Humennom, s ktorou sa naši tretiaci rozprávali a riešili rôzne situácie na tému „Keď mám chuť kričať!“
Aj nahnevané pocity sa dajú úspešne zvládnuť.
Aby naši tretiaci vedeli narábať aj s takými emóciami, pocitmi, musia vedieť hovoriť o hneve, o jeho príčinách, čo sa deje s ich telom, keď sa hnevajú a hlavne, čo im pomôže zvládnuť hnev. Práca   v skupinách, v tíme bol tiež zámer. Výsledkom mala byť vzájomná tolerancia, empatia, pomoc, vyjadriť svoj názor, tešiť sa z úspechu iných, inšpirovať sa. Žiaci sa naučili, že aj v hneve sú hranice - pravidlá, ktoré je dobré mať aj v škole. Aj naša trieda má svoje pravidlá a snaží sa ich dodržiavať od 1. ročníka.
Text a foto: Mgr. I. Šepeľová, A. Sivá DiS, 13.6.2022
Škola hrou
V rámci programu Teach For Slovakia sa prostredníctvom projektu Informatika 2.0 dostáva do škôl edukačná hra Interland.
Pri zrode tohto zaujímavého projektu stála spoločnosť Google. Hra je zameraná na osvojenie teoretických vedomostí o hackeroch, phishingu, kyberšikane alebo zdieľaní citlivých informácií na sociálnych sieťach. U hráčov však Intuitívne rozvíja široké spektrum techník, ktorými je možné vyhnúť sa týmto hrozbám. Hra obsahuje štyri základné dimenzie. Po ich úspešnom absolvovaní sa z hráčov stávajú „hrdinovia internetu“.
V šiestom a siedmom ročníku sme však tieto aktuálne témy a s nimi súvisiacu hru posunuli na vyšší level. Rozdelili sme sa do viacerých tímov a snažili sa zabojovať o víťazstvo. Každý člen tímu tak pomáhal vyhrať. Okrem nadobudnutých poznatkov a techník bezpečného správania sa na internete sme zažili aj pocit vzájomnej podpory, žičlivosti a spolupatričnosti, kde každý mohol ovplyvniť výsledok snaženia celého tímu.
Zaujímavé a dynamické spracovanie aktuálnej problematiky spojené s  komplexným rozvojom charakterových a vôľových vlastností žiaka sa prostredníctvom našej aktivity stali ľahko uchopiteľnou ukážkou moderného vnímania Komenského ŠKOLY HROU.
Text a foto: Mgr. Ján Andrejčík, 6.6.2022
Individuálna práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Na hodinách špeciálnopedagogickej podpory sa venujeme žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zameriavame sa na celkový rozvoj schopností a osobnosti žiaka.  
Text a foto: Mgr. Eva Mažeriková, 1.6.2022
Zmysly – poznávanie sveta okolo seba
Dňa 5.5. sa žiaci 4.B a 4.C zúčastnili na aktivite ZMYSLY, kde spoznávali rôzne predmety svojim hmatom, sluchom a čuchom. Zistili, aké to je nevidieť svet očami a spoliehať sa len na ostatné zmyslové orgány. Cibrili si aj pamäť zapisovaním vecí, ktoré si zapamätali a následne ich začlenili k jednotlivým zmyslom, resp. ako tieto predmety môžeme vnímať. Pri realizácii sa využila aj hra od Rolf Basics: Prikkel je zintuigen- Zmysly, kde si žiaci vyznačili či je im daný predmet príjemný alebo nie.
Text: Bc. Zdena Čurová, 10.5.2022
Foto: Mgr. Marianna Stočková
Individuálna práca so začlenenými žiakmi
Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami venujeme zvýšenú pozornosť. Pri individuálnej práci sa zameriavame na rozvíjanie problémových oblastí.
Text a foto: Mgr. Eva Mažeriková, 4.3.2022
Druhá časť pomôcok od pani Mgr. Petronely Čisľákovej
Hravé učenie je pre žiakov veľmi motivujúce. Edukačné hry podporujú rozvoj celej osobnosti žiaka. Vďaka Vám sme získali rôzne pomôcky a hry, ktoré sa výrazne podieľajú na rozvoji kľúčových kompetencií žiakov.
EŠTE RAZ ĎAKUJEME!
Text a foto: Mgr. Eva Mažeriková, 4.3.2022
Posilnenie kamarátskych vzťahov
V rámci aktivity „Rozvoj kamarátskych vzťahov“ sme sa inkluzívnom vzdelávaní zamerali na upevňovanie vzájomnej dôvery, sebareflexiu, flexibilitu a empatiu. Úlohou žiakov bolo anonymne napísať o vlastnostiach svojich spolužiakov. Všetci bez rozdielu si vyskúšali prijať hodnotenie na vlastnú osobu. Žiaci sa o sebe dozvedeli zaujímavé názory svojich spolužiakov, dobré či zlé. Pozitívnym zistením bolo, že prevažovali  tie dobré. Jednu z nich si zapísali pod svoje meno na tabuľu. Žiaci sa nad sebou zamysleli a uvedomili si, aké je niekedy ich správanie.  Cieľom bolo poukázať na to, že každý z nich je dôležitý. Prispeli sme k zlepšeniu vzťahov, odbúravaniu predsudkov a rozvoju komunikácie medzi žiakmi. Svoje pocity z aktivity vyjadrili prostredníctvom obrázkových kartičiek-Emócie.    
Text a foto: Mgr. Eva Mažerikova, Adriana Sivá DiS, 20.12.2021
Škola – miesto pre rôznorodosť
Škola je miesto, kde sa deti učia, že ľudia sú rôzni, majú rozličné nadanie, schopnosti, obmedzenia, a pritom spolu dokážu fungovať, môžu byť kamaráti, vedia jeden druhému pomôcť. Dôkazom toho sú aj žiaci z 2.A triedy, ktorí v rámci inkluzívneho vzdelávania ukázali, že dokážu tvoriť jeden tím. Cieľom pripravených aktivít bolo predovšetkým zdokonaliť sa v čítaní s porozumením, upevňovať návyky správnej artikulácie, ako aj podporiť kladný vzťah ku knihám. Žiaci prezentovali svoju obľúbenú knihu, čítali jednotlivé pasáže. Zoznámili sa tak s veľkým množstvom zaujímavých kníh, pričom zažili niečo nové, pútavé, poučné. Vzdelávali sa, prežívali radosti i starosti rozprávkových hrdinov, o čom svedčia aj ich nádherné kresby.
Text: PaedDr. Zuzana Šimúnová, 20.12.2021
Foto: Mgr. Eva Mažeriková
Hodiny špeciálnopedagogickej podpory
Hodiny špeciálnopedagogickej podpory sú určené predovšetkým pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. So žiakmi pracuje školská špeciálna pedagogička individuálne alebo priamo na vyučovacej hodine, podľa aktuálnych potrieb detí. Hravou formou sa tak zameriavame na rozvoj problémových oblastí, aby žiaci napredovali a stali sa tak úspešnými.
Text a foto: Mgr. Eva Mažeriková, 17.12.2021
Úspech všetkých žiakov - náš cieľ
Inkluzívne vzdelávanie sa stalo neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole.  Aj naši najmenší  žiaci z 1. A sú dôkazom toho, že inkluzívne vzdelávanie môže byť nie len poučné, ale aj zábavné. V rámci pripravených aktivít boli žiaci rozdelení do troch pracovných skupín. Činnosti,  ktoré žiaci vykonávali boli zamerané na upevňovanie vzťahov, vzájomnú kooperáciu medzi žiakmi,  súčasne sa tak rozvíjala závislosť jednotlivca,  posilňovala sa osobná zodpovednosť a reflexia. Žiaci si tak pri rôznych typoch úloh rozvíjali priestorovú orientáciu,  oboznámili sa s princípmi časovej následnosti a trénovali foneticko-fonologickú rovinu jazyka. Opäť sa tak potvrdilo, že naša škola dokáže rozvíjať a uspokojovať individuálne potreby všetkých žiakov, pre ktorých je inakosť na našej škole bránou k ich úspechu.
Text a foto: Mgr. Mária Čorná, Mgr. Eva Mažeriková, 17.12.2021
Pomôcky a iné didaktické hry
Špeciálny pedagóg pri svojej práci využíva rôzne pomôcky, pracovné listy upravené podľa potrieb žiakov, obrázky, didaktické hry a iné materiály zamerané rozvoj: reči, myslenia, vnímania, porozumenia, pamäte, matematických schopností, slovnej zásoby, koncentrácie, seriality, motoriky, pozornosti a pod.
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah