Šk. vzdelavací program - ZŠ Pugačevova

ZŠ Pugačevova
Prejsť na obsah
Dokumenty

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM


Záznamy o platnosti a revidovaní


Školský vzdelávací program a dodatkyŠkolský vzdelávací program
pre žiakov s mentálnym postihnutím


Rámcový učebný plán
Obsahuje učebné plány, ktoré sú súčasťou Inovovaného školského vzdelávacieho programu (1.-8. ročník) a Školského vzdelávacieho programu (9. ročník).

Vzdelávacia oblasť
Vyučovací predmet
Ročník
primárne vzdelávanie
Ročník
nižšie stredné vzdelávanie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra
anglický jazyk


angličtinanemecký jazyk

ruský jazyk

Matematika a práca s informáciami
matematika
informatikaČlovek a
 
príroda
prvoukaprírodovedafyzika

chémia


biológia
environmentálna výchova
Človek a
 
spoločnosť
vlastivedadejepis
geografia
občianska náuka

mediálna výchova
regionálna výchova
Človek a
 
hodnoty
náboženská výchova RK
náboženská výchova GK
etická výchova
Človek a
 
svet práce
pracovné vyučovanietechnika
svet práce

Umenie a
 
kultúra
hudobná výchova


výtvarná výchova
Zdravie
 
a pohyb
Telesná a športová výchova

Matematická a finančná gramotnosť


Finančná gramotnosť

čitateľská gramotnosť


Výchovno-vzdelávací proces prebieha v 1. - 8. ročníku podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu.
Výchovno-vzdelávací proces v 9. ročníku prebieha podľa pôvodného Školského vzdelávacieho programu.

Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah