ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŃ PRI ZŠ PUGAČEVOVA 1381/7, HUMENNÉ

ZÁPISNÝ LÍSTOK PRE STRAVNÍKOV (žiaci)
je potrebné vyplniť ho a osobne sa ísť zapísať u vedúcej ŠJ
(najneskôr do 7:00 hod. aktuálneho dňa)

Emailová adresa:
sj.zspugacevhe@gmail.com
Telefón:
057/ 775 31 68

Oznámenie o zmene výšky stravného

S účinnosťou od 1.9.2021  MsZ v Humennom schválilo VZN č.172/2021 výšku finančných nákladov na nákup potravín a výšku vecnej réžie podľa vekových kategórií:
1. – 4. ročník:
limit na nákup potravín + režijné náklady (1,15 € + 0,05 € = 1,20 €)
5. – 9. ročník:
limit na nákup potravín + režijné náklady (1,23 € + 0,05 € = 1,28 €)
Dospelí: 1,33 €
z toho príspevok zo soc. fondu 0,70 €
zamestnanec dopláca 0,63 €
režijné náklady 0,70 €
Cudzí stravníci: 1,33 € + 1,67 € = 3,00


Stravníci v hmotnej núdzi a životnom minime neprítomní v škole nemajú nárok na obed.

Prihlásenie dieťaťa na stravovanie v ŠJ

Rodič, ktorý má záujem, aby sa jeho dieťa stravovalo v školskej jedálni, musí svoje dieťa na stravovanie prihlásiť osobne u vedúcej ŠJ. Po vyzdvihnutí (alebo stiahnutí) a vyplnení prihlášky svoje dieťa záväzne prihlasuje na stravovanie v ŠJ.

Spôsob úhrady stravného
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred a to:
1.) platobným alebo trvalým príkazom v banke
2.) poštovou poukážkou

Poplatok za stravné je potrebné uhradiť najneskôr do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza na:
Adresa: Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 1381/7, 066 01 Humenné
Variabilný symbol: uvediete meno dieťaťa
Číslo účtu: SK10 1100 0000 0026 2955 1984

Poznámka: Vkladať poplatok za stravu v banke nie je dovolené.

Preplatky, ktoré vzniknú pri úhrade stravy bezhotovostne počas školského roka, budú vrátené po jeho ukončení na účet, z ktorého platby boli uhrádzané.
Žiak, ktorý je v hmotnej núdzi, je povinný v čase neprítomnosti v škole VYHLÁSIŤ SA Z OBEDA.

Odhlasovanie z obedov je možné do 7:00 a to:

1.) osobne u vedúcej ŠJ
3.) telefonicky na tel. čísle: 057/775 31 68

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
Dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o 1,30 € v rozsahu určenom v § 4 ods. (3) písmeno a) a b) zákona č. 544/2010 Zb., a zároveň za splnenia týchto podmienok: dieťa sa zúčastni výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie stravu.
Zákonný zástupca žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

V prípade nejasnosti v spôsoboch stravovania a platenia finančných úhrad je potrebné obrátiť sa priamo na vedúcu ŠJ (tel. číslo 057/775 31 68).

V Humennom 19.8.2021, A. Polovková, vedúca ŠJ

Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah