Prejsť na obsah
O nás

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG


Školský špeciálny pedagóg:
 
Mgr. Eva Mažeriková  

 
Konzultačné hodiny:
 
Pondelok:  7:45 - 8:30 hod.
Streda:  7:45 - 8:30 hod.
Piatok:  11:35 - 13:00 hod.

 iný termín po vzáj. dohode
 
   
Kontakty:
 
evamazerikova@gmail.com
057/ 775 31 83 (sekr. školy)Školský špeciálny pedagóg a školský logopéd
Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Ide o žiakov s rôznymi druhmi a stupňami zdravotného znevýhodnenia. Starostlivosť o týchto žiakov je tímová kooperatívna práca, preto snaženie a práca školského špeciálneho pedagóga a logopéda majú široký záber pôsobenia.
Náplň práce školského špeciálneho pedagóga:
  • vykonáva odborné činnosti zamerané na prácu so žiakmi so ŠVVP, realizuje krátkodobú i dlhodobú individuálnu prácu s dieťaťom (v triede, alebo vo vyhradených priestoroch),
  • vyhľadáva deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, v spolupráci s ostatnými členmi inkluzívneho tímu diagnostikuje špeciálne vzdelávacie potreby,
  • spolupracuje s vyučujúcimi, rodičmi a poradenskými zariadeniami,
  • s členmi inkluzívneho tímu participuje na vytvorení Individuálneho vzdelávacieho programu,
  • zabezpečuje výučbu predmetov špeciálno-pedagogickej podpory,
  • navrhuje úpravy školského prostredia, zabezpečuje špeciálne pomôcky, didaktické materiály a podobne, poskytuje metodické poradenstvo pre pedagógov a pedagogických asistentov,
  • participuje na kariérnom poradenstve a voľbe vzdelávacích ciest žiakov,
  • dôležitú úlohu zohráva v socializačnej, inkluzívnej oblasti -vytváranie vzťahov medzi žiakmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a intaktnými žiakmi
Činnosť špeciálneho pedagóga v škole je zameraná na nasledujúce oblasti pôsobnosti:
1.    Práca so žiakmi
  • pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia, žiakom s poruchami aktivity a pozornosti, žiakom s poruchami správania, žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiakom s telesným postihnutým a žiakom s poruchou autistického spektra
  • individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na správnu techniku čítania s porozumením textu, pozornostné procesy, matematické zručnosti, pracovnú pamäť...
  • diagnostické sledovania detí s problémami v učení a v správaní počas výchovno-vzdelávacieho procesu
  • zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu individuálne začleneným žiakom
2.    Spolupráca s pedagógmi
  • spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi, pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu,
  • hľadanie vhodného prístupu k individuálne začlenenému žiakovi,
  • priebežné konzultácie s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese,
  • spolupráca s výchovným poradcom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na individuálne začleneného žiaka,
  • poskytovanie učiteľom vzdelávajúcim individuálne začleneného žiaka odporúčanú odbornú literatúru ako aj odborné konzultácie
3.    Spolupráca s rodičmi
  • individuálne konzultácie v dohodnutom termíne, rady a informácie rodičom individuálne začleneného dieťaťa,
  • individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných problémových žiakov,
  • spolupráca s rodičmi detí so ŠVVP pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu
4.    Spolupráca s pedagogickými asistentmi
Učitelia i riaditelia škôl vidia najväčší prínos asistenta učiteľa v tom, že individuálnym prístupom pomáhajú v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu žiakom, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Tým pádom môžu byť aj žiaci s takýmito potrebami integrovaní do bežnej školy a môžu sa plnohodnotne vzdelávať Asistent učiteľa s pomocou špeciálneho pedagóga a školského logopéda, pomáha skvalitňovať vyučovací proces žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním.
5.    Spolupráca so špecializovanými zariadeniami
Spolupráca s poradenskými inštitúciami:
  • Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Humennom
  • Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) v Humennom
  • Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Snina
V dnešnej dobe čoraz častejšie prichádzajú deti do školy s narušenou komunikačnou schopnosťou, preto ponúkame žiakom našej školy služby školského logopéda. Cieľom logopedickej intervencie je odstránenie alebo aspoň zmiernenie narušenej komunikačnej schopnosti. Školská logopedička pracuje s deťmi individuálne podľa ich aktuálnych potrieb.  

Náplňou práce školského logopéda:
1.    Práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou:  
   Identifikačno-diagnostická
  • identifikácia žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,
  • vykonávanie orientačnej diagnostiky žiakov
  Terapeuticko- korektívna
  • Eliminácia, korekcia, kompenzácia narušenej komunikačnej schopnosti žiakov zverených do logopedickej starostlivosti
  • individuálna práca s deťmi s NKS
  • rozvíjanie komunikačnej kompetencie,
  • rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie, stimulácia fonematického uvedomovania
  • stimulácia  oromotoriky , dýchania
  • korekcia  dyslálie
  • rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby
  • stimulácia morfologicko-syntaktickej jazykovej roviny, jazykového citu
  • stimulácia impresie a  pragmatiky
  • prekonávanie a odstraňovanie prekážok správneho vývinu reči
  • rozvíjanie pamäťových schopností, pamäť pre text, pamäť pre hovorené slovo
  • nácvik čítania, stimulácia čítania s porozumením, práce s textom,
  • osvojovanie, upevňovanie ortografických pravidiel a ich aplikácia
  • rozvíjanie taktilného, kinestetického vnímania, orientácie v čase
  • rozvíjanie motorických schopností  grafomotorika, oromotorika)
    Preventívna  
  • predchádzanie zhoršovaniu porúch a chýb reči
  • rozvíjanie  predčitateľskej  a čitateľskej gramotnosti ako prevencia a včasná intervencia vývinových porúch učenia
  • sledovať vývin čitateľských zručností a vývin ortografických zručností u žiakov v starostlivosti logopéda, najmä žiakov s diagnózami ako špecificky narušený vývin reči
  • pozorovanie žiakov v prvých ročníkoch, sledovanie vývinu školských zručností
2.    Spolupráca s rodičmi žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou:
    Konzultačno-poradenská činnosť:
  • oboznámenie rodiča s so slabými a silnými stránkami dieťaťa
  • oboznámenie s terapeutickým postupom
  • oboznámenie s postupom pri domácom tréningu
3.    Spolupráca s vedením školy a ostatnými pedagógmi

  • pri odhaľovaní žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
  • pri poskytovaní terapie
  • pri rozhodovaní o zaradení, zotrvaní, či vyradení žiaka z logopedickej starostlivosti
Tri zásady, ktoré by mali rodičia rešpektovať a podľa možnosti dodržiavať
Ak chceme s dieťaťom komunikovať tak, aby sa rozvinul jeho komunikačný potenciál, mali by sme mať na pamäti tieto tri zásady:
1. POZORUJ – pozorujte potreby, myšlienky, túžby dieťaťa a to, čo chce dieťa povedať
2. POČKAJ – myslite na to, že dieťa potrebuje na niektoré veci (napríklad na odpoveď na vašu otázku, alebo na to, aby doplnilo slovo v obľúbenej básničke alebo pesničke) oveľa viac času ako dospelý človek – doprajte im preto v rámci komunikácie dostatok času
3. POČÚVAJ – venujte deťom celú pozornosť, nepredvídajte čo nám chcú povedať, neskáčte im do reči, pozerajte sa svojmu dieťaťu pri komunikácii do očí.
             
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah