VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
Kontakty:

Adresa:
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné

Telefón:
057/ 788 74 41

Email:
skola@zspugacevhe.skPonuka voľného pracovného miesta na pozíciu „Finančná účtovníčka“.

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru, vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa (ekonomický odbor + znalosť podvojného účtovníctva).

Pracovná náplň:
a) samostatne zabezpečuje rozpočtovanie, vypracováva návrh rozpočtu a sleduje jeho priebežné čerpanie, vykonáva dohľad nad dodržiavaním rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení,
b) vykonáva predbežnú kontrolu finančných operácií,
c) zabezpečuje plnenie zásad a limitov čerpania rozpočtu školy stanovených nadriadeným orgánom,
d) pravidelne sleduje právne a ostatné predpisy týkajúce sa vedenia agendy Útvaru, vykonáva čiastkové legislatívne poradenské práce, eviduje legislatívne normy a informácie o nových legislatívnych úpravách, vypracúva interné smernice v príslušnej oblasti
e) pripravuje podklady pre rozborovú činnosť vývoja jednotlivých ukazovateľov a navrhuje opatrenia z hľadiska efektívnosti nákladov prác a služieb, vykonáva mesačné, štvrťročné, polročné a ročné účtovné uzávierky,
f) komplexne zabezpečuje najdôležitejšiu správu a ekonomickú agendu v škole spojenú s požadovanými účtovnými zostavami hospodárenia a predkladá k nim príslušné výkazy,
g) zodpovedá za správne realizovanie a účtovanie všetkých bankových operácií na účtoch školy a pokladničných operácií týkajúcich sa hospodárenia organizácie,
h) vyhotovuje štatistické hlásenia,
i) kontroluje, vykonáva a zabezpečuje likvidáciu dodávateľských faktúr,
j) kontroluje prevádzku ŠJ po ekonomickej stránke,
k) zabezpečuje účtovný archív v oblasti finančného účtovníctva,
l) spolupracuje s ekonomickým útvarom zriaďovateľa
m) vedie evidenciu inventáru školy, kontroluje evidenciu učebných pomôcok v kabinetných zbierkach a vykonáva čiastkové úlohy pri inventarizácii, na základe podkladov inventarizačnej komisie komplexne spracúva ročnú inventarizáciu školy,
n) zabezpečuje objednávanie učebníc,
o) vystavuje objednávky,
p) vedie knihu úrazov, zabezpečuje poistenie žiakov, uplatňuje požiadavky na odškodnenie u poisťovne,
q) vedie evidenciu revízií na škole a zabezpečuje ich vykonanie,
r) zabezpečuje nákup čistiacich prostriedkov, vedie sklad a komplexnú evidenciu čistiacich prostriedkov, vykonáva vydávanie čistiacich prostriedkov upratovačkám,
s) vedie evidenciu všetkých pečiatok a úradných tlačív v ZŠ,
t) vydáva potvrdenia o návšteve školy,
u) stará sa o nákup čistiacich prostriedkov,
v) komplexne zabezpečuje procesnú stránku agendy verejného obstarávania

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na novelu zákona č.388/2018 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní, podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018Z.z..

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
- nástup od 1.7. 2022,
- pracovný úväzok 100%,
- doba určitá s možnosťou predlženia na dobu neurčitú.
- účtovná prax vo verejnej správe (resp. v školstve) vítaná

Žiadosti a požadované doklady je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov:
poštou na adresu Základná škola, Pugačevova 1381/7, 066 01 Humenné, alebo
e-mailom na adresu:  skola@zspugacevhe.sk

Termín podávania žiadostí: do 11.05.2022.
Ďalšie informácie: Vybraní uchádzači na pracovný pohovor budú kontaktovaní telefonicky, alebo emailom.

V Humennom 2.5.2022

PaedDr. Pavlina Kurucová
riaditeľka školyCopyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah