Výchov. poradenstvo - ZŠ Pugačevova

ZŠ Pugačevova
Prejsť na obsah
Rodičom a žiakom

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO


Výchovný poradca:
 
Mgr. Ján Andrejčík  

 
Konzultačné hodiny:
 
Pondelok 13:30 - 15:20 hod.
 iný termín po vzáj. dohode
 
   
Kontakty:
 
andrejcik@centrum.sk  
057/ 775 31 83 (sekr. školy)
poslať správu

Náplň práce výchovného poradcu:

 • pôsobí na škole ako poradca, metodik a koordinátor výchovy a prevencie,
 • poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom, rodičom, učiteľom,
 • sprostredkováva psychologické, sociálno-právne, medicínske a proforientačné služby,
 • spolupracuje s políciou, s MÚ, ÚPSVaR, ...,
 • zabezpečuje besedy, exkurzie do SŠ, ...,
 • pracuje v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a i.,
 • zabezpečuje komunikáciu medzi žiakmi, rodičmi a strednými školami,
 • poskytuje informácie o školách a odboroch, ktoré otvárajú prvé ročníky,
 • zhromažďuje informácie o záujme žiakov o konkrétne stredné školy,
 • poskytuje údaje o tom, koľko žiakov sa na ktorú školu priebežne hlási,
 • zabezpečuje správne vyplnenie a zber prihlášok na strednú školu.
                     
Dôležité informácie

 • Prihlášky na SŠ vypĺňa základná škola, resp. výchovný poradca na základnej škole.
 • Žiak a jeho zákonný zástupca podpisom potvrdzujú správnosť údajov na prihláške.
 • Každý žiak si podáva 2 prihlášky na SŠ. Ak má žiak záujem o talentové skúšky, má nárok aj na vypísanie tretej a štvrtej prihlášky prihlášky.
 • Všetky aktuálne informácie nezabúdajte sledovať na stránkach Školského výpočtového strediska v Michalovciach (www.svsmi.sk).
 • Pred konečným výberom strednej školy si čo najpodrobnejšie zistite informácie o odboroch a možnostiach štúdia na webovej stránke danej školy.
 • Pri výbere strednej školy vám pomôže aj stránka Centra vedecko-technických informácií SR , ktorá obsahuje v sekcii REGISTRE ďalšie linky s odkazmi na školy na Slovensku.
 • Kompletnú štatistiku naplnenosti ktorejkoľvek školy na Slovensku si môžete pozrieť na stránkach ŠVS Michalovce, konkrétne na tomto odkaze.
 • Na stránkach Ústavu informácií a prognóz školstva máte možnosť zistiť a porovnať informácie o nezamestnanosti absolventov stredných škôl na Slovensku. Odkaz na uvedenú internetovú aplikáciu s návodom pre správne zadávanie údajov o škole nájdete na tomto odkaze.
 • Vyhľadať voľné pracovné miesta.

Termín,  Úloha, Gestor

 
do 9.7.2018
ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS,  (ZŠ)

17.9. - 28.9.2018
Zber podkladov pre Testovanie 5 – 2018, (ZŠ)

12.11. - 30.11.2018
Zber podkladov pre Testovanie 9 - 2019, (ZŠ)

do 15.11.2018
Uskutočnia zber plánov zo SŠ aj s možnosťou štúdia pre integrovaných žiakov na jednotlivé odbory. (ŠVS)

20.11.2018
Zabezpečia výmenu databáz žiakov. Štatistiky záujmu o štúdium na SŠ sú aktualizované on-line a zverejňované na web stránke ŠVS rovnako ako i číselníky do Proforientu. (ŠVS)

21.11.2018
Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ. (ZŠ)

od 21.11.2018
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. (ZŠ)

6.12.2018
Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu. (ZŠ)

10.12.2018
Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. (ŠVS)

od 11.12.2018
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. (ZŠ)

do 1.2.2019
Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. (SŠ tal.)

do 20.2.2019
Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. (ZZ)
 
do 22.2.2019
Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov, talentové školy. (ZŠ)

do 22.2.2019
Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá - talentové. (ZŠ)

do 28.2.2019
Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. (ZŠ)

4.3.2019
Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. (ŠVS)

od 6.3.2019
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. (ZŠ)

do 6.3.2019
Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. (ŠVS)

25.3. - 12.4.2019
Talentové skúšky. (SŠ tal.)

do 31.3.2019
Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. (SŠ)

3.4.2019
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ. (ZŠ)

do 10.4.2019
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu). (ZZ)

do 11.4.2019
Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá (ZŠ)

do 11.4.2019
Zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS. (ZŠ)

po talentovej skúške
Odvolacie konanie po talentových skúškach. (OŠ, SK)

12.4.2019
Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. (ŠVS)
 
od 15.4.2019
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. (ZŠ)

16.4.2019
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín. (ZŠ)
 
do 17.4.2019
Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. (ŠVS)

do 20.4.2019
Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. (ZŠ)

od 23.4.2019
Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NÚCEMu do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9. (SŠ)
 
do 26.4.2019
Oznámia ŠVS výsledky talentových skúšok deň po zápise. (SŠ tal.)
 
29.4.2019
Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. (ŠVS)

od 2.5.2019
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. (ZŠ)
 
do 2.5.2019
Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. (ŠVS)

po dodaní výsledkov T9
Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient. (ŠVS)

po dodaní výsledkov T9
Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. SŠ, ktoré nepoužívajú program PS, si stiahnu výsledky zo stránky testovanie.iedu.sk SŠ

13.5.2019
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) (SŠ)

16.5.2019
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) (SŠ)

od 22.5.2019
ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta. (ŠVS)

od 23.5.2019
Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok. (OŠ, SK)

do 31.5.2019
Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta. (SŠ)

do 6.6.2019
Zverejní konanie druhého kola. (SŠ)

7.6.2019
Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. (ŠVS)

od 12.6.2019
Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti. (ŠVS)

18.6.2019
2. kolo prijímacích skúšok. (SŠ)

od 25.6.2019
Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok. (OŠ, SK)

9.7.2019
Zabezpečia výmenu databáz žiakov, zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. (ŠVS)

do 9.7.2019
ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS. (ZŠ)


Vysvetlivky
PS - prijímacie skúšky
- Stredná škola
SŠ  tal. - SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
ŠVS - Školské výpočtové strediská
- Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja
SK - Samosprávny kraj
ZZ Zákonný zástupca žiaka (rodič)
NÚCEM - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
- Základná škola
ZR - Zriaďovateľ
CPPPaP - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
termín - zákonom stanovený termín

Vyplňovanie prihlášok

 1. Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľke ZŠ, ktorú žiak navštevuje.  
 2. Zákonný zástupca žiaka môže podať dve prihlášky na dve rôzne SŠ alebo  na dva rôzne odbory vzdelávania tej istej SŠ a dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, t.j. na odbor s talentovou skúškou.
 3. Do druhého kola je možné podať prihlášku iba v prípade, ak žiak nebol prijatý v 1. kole prijímacích skúšok.
 4. Prihlášku vypĺňa výchovný poradca a triedny učiteľ na základe údajov získaných od rodičov (zapísaných v katalógových listoch žiakov) a Návratky, ktorú dostávajú žiaci pred tlačením prihlášok.
 5. Úlohou rodiča a žiaka je všetky údaje na prihláške skontrolovať, potvrdiť lekárom a obratom doniesť späť.
 6. Za správnosť údajov uvedených na   prihláške ručí svojím podpisom zákonný zástupca žiaka a aj žiak.
 7. K prihláške je možné priložiť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza (odovzdanú na ZŠ, prípadne priamo na SŠ) - podľa kritérií prijatia na SŠ. Za preštudovanie kritérií prijatia zodpovedá zákonný zástupca a žiak.


Zápisný lístok

Na čo slúži zápisný lístok?
Zápisným lístkom zapisuje zákonný zástupca svoje dieťa na strednú školu, kde bol žiak prijatý.

Čo je obsahom zápisného lístku?
Zápisný lístok obsahuje údaje o žiakovi: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo žiaka, adresa trvalého bydliska, meno a priezvisko zákonného zástupcu. Zápis na SŠ a zrušenie zápisu.

Kto vydáva zápisný lístok?
Zápisný lístok vydáva základná škola, ktorú žiak navštevuje. Pripravuje ho výchovný poradca, správnosť údajov overuje a podpisom a pečiatkou potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

Koľko zápisných lístkov môže mať jeden žiak?
Žiak môže mať len jeden zápisný lístok!

Kto môže vyzdvihnúť zápisný lístok?
V zmysle zákona nie je možné vydať zápisný lístok inej osobe ako zákonnému zástupcovi! Zákonný zástupca preberá zápisný lístok a jeho prevzatie potvrdzuje podpisom.

Čo robí zákonný zástupca so zápisným lístkom?
Zákonný zástupca do zápisného lístku nič nevpisuje! Všetko robí príslušná SŠ, kde je žiak prijatý a zákonný zástupca tam odovzdá zápisný lístok.  Zákonný zástupca  v deň zápisu na strednej škole,  kam   je žiak prijatý  a pre ktorú sa rozhodol, je povinný odovzdať zápisný lístok a zapísať tak žiaka na SŠ.
Ak sa zákonný zástupca nezúčastní zápisu a ani sa náležite neospravedlní, prijatie žiaka na danú SŠ je považované za zrušené! Na uvoľnené miesto nastupuje žiak, ktorý sa na danú SŠ nedostal pre nedostatok miesta a vyhovel prijímaciemu konaniu.

Je možné zmeniť zápis na SŠ?
Ak je žiak zapísaný na jednej SŠ, príde mu kladná odpoveď z druhej SŠ a rozhodne sa pre druhú SŠ, je možné zmeniť zápis.  Zo zákona  má zákonný   zástupca právo požiadať príslušnú SŠ  o zrušenie zápisu  (SŠ to vyznačí v zápisnom lístku a vráti ho zákonnému zástupcovi). Na uvoľnené miesto okamžite nastupuje žiak, ktorý sa na danú SŠ nedostal pre nedostatok miesta a vyhovel prijímaciemu konaniu. Zákonný zástupca následne vykoná zápis na druhej SŠ, v deň na to určený.


Návrat na obsah