Prejsť na obsah
O nás

VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVO


Výchovný a kariérový poradca:

Mgr. Ján Andrejčík
Konzultačné hodiny:
 Pondelok 7:30 - 8:30 hod.
Streda 13:30 - 14:15 hod.
iný termín po vzáj. dohode
Kontakty:
andrejcik@centrum.sk
057/ 775 31 83 (sekr. školy)

poslať správu
Dôležité dokumenty - Realizácia, priebeh, kritériá a opatrenia prijímacích skúšok v školskom roku 2019/2020
Rozhodnutie ministra (29.4.2020, PDF, 125 kB)
Prijímanie na stredné školy (29.4.2020, PDF, 351 kB)


V 1. KOLE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK MA


2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK - na nenaplnené miesta
do 5. júna 2020
Riaditeľ strednej školy zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovej stránke strednej školy alebo na výveske strednej školy.

do 15. júna 2020
Riaditeľ strednej školy:
 • oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu,
 • zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
 • Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhé kolo).


do 19. júna 2020 - Zákonný zástupca - rodič
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať jednu prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhé kolo).
 
do 23. júna 2020
Uskutoční sa prijímacie konanie na nenaplnený počet miest. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie.
 
do 28. augusta 2020
Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, s príslušným riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom určí strednú školu pre
 
a)    žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium v žiadnej strednej škole, na ktorú si podal prihlášku na vzdelávanie,
b)    žiaka, ktorý úspešne skončil deviaty ročník základnej školy a nepodal prihlášku na vzdelávanie v žiadnej strednej škole.

 
Dôležité spoločné ustanovenia

 • Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
 • Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31. augusta 2020.
 • Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.
 • Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
 • Toto rozhodnutie sa primerane vzťahuje aj na prijímanie žiakov na výchovu a vzdelávanie do odborného učilišťa alebo do praktickej školy.
 • Na prijímanie na externú formu štúdia, kombinovanú formu štúdia a nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách sa vzťahujú ustanovenia § 69 školského zákona.
 • Na organizáciu prijímacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
 • V odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon, je možné vlastné kritérium strednej školy podľa prílohy č. 2 bodu 3 využiť na dištančné overenie alebo v nevyhnutnom prípade prezenčné overenie s písomným súhlasom zriaďovateľa. Prijímacia skúška z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 (viď. príloha č. 3)


KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA NA VŠETKY ODBORY VZDELÁVANIA STREDNEJ ŠKOLY OKREM OSEMROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:

1.1 Povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:  počet bodov = 5.(4 – x).(4 –x), kde x je známka.

  • Slovenský jazyk a literatúra
  • Matematika

1.2 Profilové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3.(4 – x).(4 –x), kde x je známka.
Stredná škola si určí maximálne 3 profilové predmety, ktoré zohľadňujú zameranie strednej školy.

1.3 Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2.(4 – x).(4 –x), kde x je známka.
Stredná škola si určí maximálne 5 doplnkových predmetov.

2. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

3. ĎALŠIE KRITÉRIA

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈0; 100〉 bodov.

3.1 Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.-5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

3.2 Športová súťaž alebo športová výkonnosť
 
Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.
 
3.3 Umelecký výkon

Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

3.4 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

3.5 Jedno vlastné kritérium strednej školy

Jedno vlastné kritérium strednej školy sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.
V odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon, je možné vlastné kritérium strednej školy využiť na dištančné overenie alebo v nevyhnutnom prípade prezenčné overenie s písomným súhlasom zriaďovateľa.

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o  zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,
c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.


Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah