Výchovné a kariérové poradenstvo - ZŠ Pugačevova

Prejsť na obsah
O nás

VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVO


POZOR!
ZMENA TERMÍNOV TALENTOVÝCH SKÚŠOK, TERMÍN TESTOVANIA 9 A PODÁVANIA PRIHLÁŠOK.


TALENTOVÉ SKÚŠKY - Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
Budú v období od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Konkrétne dátumy pre jednotlivé školy určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.


TESTOVANIE 9 - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ
Z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR je pre školský rok 2019/2020 testovanie zrušené !!!
Ďalšie informácie o Testovaní 9 nájdete v sekcii Testovanie 5,9.

 
PRIHLÁŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY - do 15.5.2020
Zákonný zástupca žiaka (bez prítomnosti žiaka !!!) podáva do 15.5.2020 prihlášku riaditeľovi ZŠ (resp. kariérovému poradcovi) na ostatné študijné a učebné odbory (NIE TALENTOVÉ). Na prihláške sa nevyžaduje potvrdenie od lekára.

 
PRIJÍMACIE POHOVORY NA STREDNÉ ŠKOLY
Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.VZHĽADOM NA SITUÁCIU SO ŠÍRIACIM SA OCHORENÍM COVID-19 A VYHLÁSENÝMI OPATRENIAMI NA SPOMALENIE JEHO ŠÍRENIA VÁS ŽIADAM O  UPRESNENIE ÚDAJOV O VÁS A KONEČNÉ NAHLÁSENIE ÚDAJOV O ZVOLENÝCH STREDNÝCH ŠKOLÁCH A NETALENTOVÝCH ODBOROCH, KAM BUDÚ POSLANÉ PRIHLÁŠKY.

 
TIETO INFORMÁCIE BUDÚ SPRACOVANÉ A SAMOTNÉ PRIHLÁŠKY PRIPRAVENÉ NA TLAČ.

 
O ĎALŠOM POSTUPE BUDETE INFORMOVANÍ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY NAŠEJ ŠKOLY, WEBOVÝCH STRÁNOK ZVOLENÝCH STREDNÝCH ŠKÔL A V NEPOSLEDNOM RADE AJ ZO STRANY MINISTERSTVA ŠKOLSTVA VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR PROSTREDNÍCTVOM ICH WEBOVEJ STRÁNKY WWW.MINEDU.SK ALEBO PROSTREDNÍCTVOM TELEVÍZNEHO SPRAVODAJSTVA. SLEDUJTE PRETO UVEDENÉ ZDROJE INFORMÁCIÍ.


KONEČNÉ UPRESNENIE ÚDAJOV O NETALENTOVÝCH ODBOROCH ! ! !
----------------------------------------
VYPLŇTE A OVERTE SPRÁVNOSŤ ÚDAJOV.
ODOŠLITE SPRÁVU.

Položky označené hviezdičkou * sú povinné.
ÚDAJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
BYDLISKO
Na túto adresu budú doručené pozvánky na prijímacie skúšky.
ÚDAJE ŽIAKATip
MÁM ZÁUJEM O ŠKOLY:

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip
ABSOLVOVANÉ SÚŤAŽE - OLYMPIÁDY
Tip
1. Súťaž2. Súťaž
Môžete pripojiť oskenovaný diplom zo súťaže.
Tip

Výchovný a kariérový poradca:

 
Mgr. Ján Andrejčík  

 
Konzultačné hodiny:
 
Pondelok 7:30 - 8:30 hod.
Streda 13:30 - 14:15 hod.
 iný termín po vzáj. dohode
 
   
Kontakty:
 
andrejcik@centrum.sk  
057/ 775 31 83 (sekr. školy)
poslať správu

Náplň práce výchovného a kariérového  poradcu:

 • pôsobí na škole ako poradca, metodik a koordinátor výchovy a prevencie,
 • poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom, rodičom, učiteľom,
 • sprostredkováva psychologické, sociálno-právne, medicínske a proforientačné služby,
 • spolupracuje s políciou, s MÚ, ÚPSVaR, ...,
 • zabezpečuje besedy, exkurzie do SŠ, ...,
 • pracuje v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a i.,
 • zabezpečuje komunikáciu medzi žiakmi, rodičmi a strednými školami,
 • poskytuje informácie o školách a odboroch, ktoré otvárajú prvé ročníky,
 • zhromažďuje informácie o záujme žiakov o konkrétne stredné školy,
 • poskytuje údaje o tom, koľko žiakov sa na ktorú školu priebežne hlási,
 • zabezpečuje správne vyplnenie a zber prihlášok na strednú školu.
                     
Dôležité informácie

 • Prihlášky na SŠ vypĺňa základná škola, resp. výchovný poradca na základnej škole.
 • Žiak a jeho zákonný zástupca podpisom potvrdzujú správnosť údajov na prihláške.
 • Každý žiak si podáva 2 prihlášky na SŠ. Ak má žiak záujem o talentové skúšky, má nárok aj na vypísanie tretej a štvrtej prihlášky prihlášky.
 • Všetky aktuálne informácie nezabúdajte sledovať na stránkach Školského výpočtového strediska v Michalovciach (www.svsmi.sk).
 • Pred konečným výberom strednej školy si čo najpodrobnejšie zistite informácie o odboroch a možnostiach štúdia na webovej stránke danej školy.
 • Pri výbere strednej školy vám pomôže aj stránka Centra vedecko-technických informácií SR , ktorá obsahuje v sekcii REGISTRE ďalšie linky s odkazmi na školy na Slovensku.
 • Kompletnú štatistiku naplnenosti ktorejkoľvek školy na Slovensku si môžete pozrieť na stránkach ŠVS Michalovce, konkrétne na tomto odkaze.
 • Na stránkach Ústavu informácií a prognóz školstva máte možnosť zistiť a porovnať informácie o nezamestnanosti absolventov stredných škôl na Slovensku. Odkaz na uvedenú internetovú aplikáciu s návodom pre správne zadávanie údajov o škole nájdete na tomto odkaze.
 • Vyhľadať voľné pracovné miesta.

Termín,  Úloha, Gestor (zodpovedný)

týždeň po prerušení
Talentové skúšky, (SŠ tal.)

do 31.3.2020
Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko, (SŠ)

1.4.2020 a 2.4.2020
ZRUŠENÉ Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ, (ZŠ)

do 15.5.2020
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu). (ZZ)

do 15.5.2020
Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá, (ZŠ)

do 15.5.2020
Zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS. (ZŠ)

po 15.5.2020
Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. (ŠVS)

po talentovej skúške
Odvolacie konanie po talentových skúškach. (OŠ, SK)
od 15.4.2020
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. (ZŠ)

15.4.2020 a 16.4.2020 ZRUŠENÉ
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín. (ZŠ)

do 15.5.2020
Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. (ŠVS)

do 21.5.2020
Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. (ZŠ)

po 15.5.2020
Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NÚCEMu do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9. (SŠ)

po talentovej skúške
Oznámia ŠVS výsledky talentových skúšok deň po zápise. (SŠ tal.)

po talentovej skúške
Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. (ŠVS)

od 30.4.2020
ZRUŠENÉ Distribúcia výsledkov T9 na ZŠ a SŠ, (ŠVS)

od 30.4.2020
ZRUŠENÉ Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient. (ŠVS)

od 30.4.2020
ZRUŠENÉ Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. SŠ, ktoré nepoužívajú program PS, si stiahnu výsledky zo stránky testovanie.iedu.sk, (SŠ)

od 15.5.2020
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. (ZŠ)

do 15.5.2020
Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. (ŠVS)

najneskôr do 30.6.
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií), (SŠ)

najneskôr do 30.6.
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií), (SŠ)

po 1. kole
ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta. (PS ŠVS)

po 1. kole PS
Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok. (OŠ, SK)

po 1. kole PS
Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov ako export z programu PS. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta. (SŠ)

1.6. - 12.6.2020
Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom, (ZŠ)

po 1. kole PS
Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok. (ŠVS)

po 1. kole PS
Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny. (SŠ)

po 1. kole PS
Spracujú výsledky odvolania. (ŠVS)

Neurčené
Zverejní konanie druhého kola, (SŠ)

8.6.2020
Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. (ŠVS)

od 10.6.2020
Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti. (ŠVS)

Neurčené
2. kolo prijímacích skúšok. (SŠ)

po 2. kole skúšok
Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok. (OŠ, SK)

po 2. kole skúšok
Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise. (SŠ)

po 2. kole skúšok
Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok. (ŠVS)

do 6.7.2020
Spracuje výsledky odvolania. (ŠVS)

9.7.2020
Zabezpečia výmenu databáz žiakov, zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. (ŠVS)

od 9.7.2020
Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti (na vyžiadanie). (ŠVS)  

do 9.7.2020
ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS. (ZŠ)

PS              prijímacie skúšky
SŠ              Stredná škola
SŠ tal.       SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
ŠVS            Školské výpočtové strediská
OŠ              Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja
SK              Samosprávny kraj
ZZ              Zákonný zástupca žiaka
NÚCEM      Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
ZŠ              Základná škola
ZR              Zriaďovateľ
CPPPaP     Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
termín       zákonom stanovený termín

Vysvetlivky
PS - prijímacie skúšky
- Stredná škola
SŠ  tal. - SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
ŠVS - Školské výpočtové strediská
- Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja
SK - Samosprávny kraj
ZZ Zákonný zástupca žiaka (rodič)
NÚCEM - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
- Základná škola
ZR - Zriaďovateľ
CPPPaP - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
termín - zákonom stanovený termín

Vyplňovanie prihlášok

 1. Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľke ZŠ, ktorú žiak navštevuje.  
 2. Zákonný zástupca žiaka môže podať dve prihlášky na dve rôzne SŠ alebo  na dva rôzne odbory vzdelávania tej istej SŠ a dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, t.j. na odbor s talentovou skúškou.
 3. Do druhého kola je možné podať prihlášku iba v prípade, ak žiak nebol prijatý v 1. kole prijímacích skúšok.
 4. Prihlášku vypĺňa výchovný poradca a triedny učiteľ na základe údajov získaných od rodičov (zapísaných v katalógových listoch žiakov) a Návratky, ktorú dostávajú žiaci pred tlačením prihlášok.
 5. Úlohou rodiča a žiaka je všetky údaje na prihláške skontrolovať, potvrdiť lekárom a obratom doniesť späť.
 6. Za správnosť údajov uvedených na   prihláške ručí svojím podpisom zákonný zástupca žiaka a aj žiak.
 7. K prihláške je možné priložiť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza (odovzdanú na ZŠ, prípadne priamo na SŠ) - podľa kritérií prijatia na SŠ. Za preštudovanie kritérií prijatia zodpovedá zákonný zástupca a žiak.


Zápisný lístok

Na čo slúži zápisný lístok?
Zápisným lístkom zapisuje zákonný zástupca svoje dieťa na strednú školu, kde bol žiak prijatý.

Čo je obsahom zápisného lístku?
Zápisný lístok obsahuje údaje o žiakovi: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo žiaka, adresa trvalého bydliska, meno a priezvisko zákonného zástupcu. Zápis na SŠ a zrušenie zápisu.

Kto vydáva zápisný lístok?
Zápisný lístok vydáva základná škola, ktorú žiak navštevuje. Pripravuje ho výchovný poradca, správnosť údajov overuje a podpisom a pečiatkou potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

Koľko zápisných lístkov môže mať jeden žiak?
Žiak môže mať len jeden zápisný lístok!

Kto môže vyzdvihnúť zápisný lístok?
V zmysle zákona nie je možné vydať zápisný lístok inej osobe ako zákonnému zástupcovi! Zákonný zástupca preberá zápisný lístok a jeho prevzatie potvrdzuje podpisom.

Čo robí zákonný zástupca so zápisným lístkom?
Zákonný zástupca do zápisného lístku nič nevpisuje! Všetko robí príslušná SŠ, kde je žiak prijatý a zákonný zástupca tam odovzdá zápisný lístok.  Zákonný zástupca  v deň zápisu na strednej škole,  kam   je žiak prijatý  a pre ktorú sa rozhodol, je povinný odovzdať zápisný lístok a zapísať tak žiaka na SŠ.
Ak sa zákonný zástupca nezúčastní zápisu a ani sa náležite neospravedlní, prijatie žiaka na danú SŠ je považované za zrušené! Na uvoľnené miesto nastupuje žiak, ktorý sa na danú SŠ nedostal pre nedostatok miesta a vyhovel prijímaciemu konaniu.

Je možné zmeniť zápis na SŠ?
Ak je žiak zapísaný na jednej SŠ, príde mu kladná odpoveď z druhej SŠ a rozhodne sa pre druhú SŠ, je možné zmeniť zápis.  Zo zákona  má zákonný   zástupca právo požiadať príslušnú SŠ  o zrušenie zápisu  (SŠ to vyznačí v zápisnom lístku a vráti ho zákonnému zástupcovi). Na uvoľnené miesto okamžite nastupuje žiak, ktorý sa na danú SŠ nedostal pre nedostatok miesta a vyhovel prijímaciemu konaniu. Zákonný zástupca následne vykoná zápis na druhej SŠ, v deň na to určený.


Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah