ZÁPIS DO ŠKOLY - ZŠ PUGAČEVOVA

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
ZÁPIS DO ŠKOLY

Milí rodičia!

Záleží nám na tom, aby žiaci mali príjemné prostredie a podmienky, v ktorých sa môžu učiť.
Čo ponúkame?

Cudzí jazyk od 1. ročníka  -  Folklórny súbor Púpavienka  -  Školský špeciálny pedagóg-logopéd  -  Vzdelávací program eTwinning

Vzdelávanie

 • Vyučovanie podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý podporuje premenu školy v prostredí, kde sa žiaci cítia bezpečne a spokojne.
 • Motivujeme a podporujeme žiakov v rôznych vzdelávacích oblastiach.
 • Našich žiakov učíme kriticky myslieť a rozvíjame schopnosť žiakov riešiť problémy či problémové situácie.
 • Podporujeme prácu žiakov s rôznymi zdrojmi informácií (učebnice, slovníky, encyklopédie, rozličné druhy obrazových materiálov, internet, tablety).
 • Uplatňujeme inovatívne a aktivizujúce metódy a formy vyučovania. Realizujeme projektové vyučovanie a zabezpečujeme žiakom zážitkové vyučovanie v príjemnom prostredí.
 • Ponúkame moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL kvalifikovaným pedagogickým zborom.
 • Sme účastníkmi medzinárodných vzdelávacích projektov eTwinning.
 • Zohľadňujeme jedinečnosť každého dieťaťa. Rešpektujeme individuálne vzdelávacie potreby žiakov. Venujeme pozornosť nadaným žiakom i žiakom so špecifickými poruchami učenia a správania.
 • Ponúkame služby školského špeciálneho pedagóga – logopéda.
 • Hľadáme a rozvíjame talent žiakov, ktorý majú možnosť prezentovať svojou účasťou na rôznych športových, záujmovo – umeleckých súťažiach a predmetových olympiádach.
 • Od 1. ročníka vyučujeme cudzí jazyk. V prípade potreby žiakov vyučujeme aj nemecký a ruský jazyk. Učebnice anglického jazyka žiakom poskytujeme bezplatne.
 • Od 6. ročníka vyučujeme žiakov aj druhý cudzí jazyk. Ponúkame výučbu nemeckého a ruského jazyka.

Výchova a školské aktivity

 • Ponúkame množstvo aktivít a tvorivé dielne v ŠKD. Ranné schádzanie poskytujeme už od 6,30 hod.
 • Zapájame sa do projektov a programov – UNICEF, Škola priateľská k deťom, E-testovanie, Recyklohry, Nech sa nám netúlajú, Slávici z lavice, Modernizácia vzdelávacieho procesu.
 • Poskytujeme spoluprácu výchovného poradcu s rodičmi a žiakmi.
 • Vydávame školské noviny Novinky z Pugačevky.
 • Organizujeme netradičné vyučovacie dni, otvorené hodiny pre rodičov, ale aj pre deti z MŠ. Pripravujeme Vianočnú akadémiu, Fašiangový karneval, Deň detí, Deň zdravej výživy, Deň Zeme či pracujeme v tvorivých dielňach – zdobenie kraslíc a pečenie vianočných perníkov.
 • Vytvárame zážitkové vyučovanie a viacgeneračné vyučovanie tematicky zamerané na rôzne školské aktivity: Deň chleba, Spoznaj mesto s Pugačevkou, Učíme sa s J. A. Komenským, Deň materinského jazyka. Cieľom takýchto vyučovaní je motivovať deti k úcte k staršej generácii.
 • Počas celého školského roka realizujeme ďalšie rôzne zaujímavé akcie: plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, korčuľovanie, vychádzky, exkurzie, besedy so zaujímavou návštevou či školské výlety.
 • V spolupráci s rodičmi, sponzormi a priateľmi školy každoročne organizujeme Deň rodiny a školy.
 • Presadzujeme zdravý spôsob života a rozvoj enviromyslenia žiakov. Učíme žiakov separovať odpad a organizujeme zber papiera. Zapájame sa do projektu Zelená škola mesta Humenné.

Voľný čas pre žiakov

 • Zabezpečujeme bohatú ponuku krúžkov vo vlastnom CVČ. Krúžky prebiehajú v popoludňajších hodinách priamo v našej škole, napr. florbal, turistika, futbal, tenis, tanečný, literárno-dramatický.
 • Založili sme detský folklórny súbor Púpavienka a žiacky divadelný súbor Zázračno, do ktorých prijímame nových členov.
 • Presťahovali sme do nových priestorov a vynovili žiacku školskú knižnicu, v ktorej je možnosť zdarma vypožičiavať rozprávky, dobrodružnú literatúru, cestopisy, romány. Na doplnenie vedomostí však žiakom ponúkame aj náučnú či anglickú literatúru.
 • Organizujeme prázdninový tábor podľa záujmov detí.
 • Poskytujeme športovo-relaxačný areál, detské ihrisko s preliezkami a multifunkčné športové ihrisko.

Vybavenie školy

 • Špičkové materiálne vybavenie tried IKT technikou (dataprojektory, interaktívne tabule, jazykové laboratóriá, odbornú vynovenú učebňu chémie, 3 počítačové učebne, moderná učebňa polytechnickej výchovy).
 • Používame internetovú žiacku knižku. Okrem známok si žiaci a rodičia môžu zistiť aj zadanie domácich úloh.
 • Žiakom 1. ročníka rozdávame súbory zošitov zdarma.
 • Poskytujeme každému žiakovi vlastnú uzamykateľnú šatňovú skrinku.
 • Zabezpečujeme poistenie žiakov.
 • Zamedzujeme používanie mobilov žiakmi počas vyučovania.
 • Informujeme o aktivitách a činnostiach školy prostredníctvom webovej školskej stránky. Neustále aktualizujeme všetky novinky aj na sociálnej sieti Facebook.
 • Žiaci a majetok školy sú chránené uzavretým kamerovým systémom.

Viac sa o našej škole dozviete, ak si pozriete celú našu stránku, najmä aktuality a galérie.
Zápis môžete zrealizovať aj takto:

 1. Tlačivo otvorte a pomocou ikony vpravo hore uložte na plochu.
 2. Otvorte uložené tlačivo v programe podporujucom PDF (Acrobat Reader a pod.)
 3. Zadajte vaše údaje.
 4. Tlačivo vytlačte a podpíšte.
 5. Tlačivo doneste v deň zápisu (alebo v určenom termíne) na sekretariát školy.
Vaše otázky môžete zaslať prostredníctvom kontaktného formulára.
KONTAKTNÝ FORMULÁR - Správu odošlete vedeniu školy

Adresa
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah