ZÁPIS DO ŠKOLY - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

ZÁPIS DO ŠKOLY


BOL UKONČENÝ.
Prihlášku podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Na zápis je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov. Zápis dieťaťa do školy je možný do 30. apríla príslušného roku.

PUGAČEVKA SKVELÁ ŠKOLA, NOVÝCH ŽIAKOV K SEBE VOLÁ.


PRE NAŠICH PRVÁKOV PONÚKAME:

 • Profesionálny predagogický kolektív - starostlivosť špeciálneho pedagóga, logopéda a pedagogických asistentov
 • Dostupnosť: škola s bezbariérovým prístupom, stoličkovým výťahom a sociálnym zariadením
 • Príťažlivý školský vzdelávaci program - angličtina od 1. ročníka a druhý cudzí jazyk už od 6. ročníka
 • Zameranie - v prípade záujmu otvoríme triedu s rozšíreným vyučovaníím matematiky
 • Inovatívne digitálne, zážitkové  vzdelávanie v moderne vybavených triedach, jazykových a prírodovedných učebniach, v učebniach informatiky
 • Vzdelávanie v prírode – altánok, teepee stan
 • Oddychové a relaxačné zóny na chodbách, miničitáreň
 • Rozvoj čítateľskej gramotnosti - aktivity v školskej knižnici, projekty Osmijankova literárna záhrada
 • Školský klub detí - od 6.30 do 16.30 hod.
 • Centrum voľného času - pestrosť záujmových útvarov, DFS Púpavienka
 • Výborné podmienky pre šport - veľký športový areál s ihriskami na rôzne druhy športov
 • Mimovyučovacie aktivity - projekty Spolu múdrejší, Erasmus+, eTwinning, besedy, letný tábor, lyžiarsky a plavecký výcvik, školy v prírode
 • EduPage - elektronická triedna kniha, žiacka knižka a platforma na vzdelávanie a komunikáciu
 • Sadu zošitov zdarma


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA PRE RODIČOV
  
Vážení zákonní zástupcovia,
 
v súlade s platnou legislatívou na úseku školstva sa zápis detí do prvého ročníka základných škôl koná mesiaci apríl.
Dovtedy by si mali rodičia dôkladne zvážiť výber školy, kam  svoje dieťa zapíšu a zároveň si zistia všetky povinnosti, ktoré im ako zákonným zástupcom detí zo zákona vyplývajú.
 
Povinnosti zákonných zástupcov
 
Pri rozhodovaní o podstatných záležitostiach maloletého dieťaťa sú obaja rodičia zákonnými zástupcami v rovnakom rozsahu. Platí to aj v prípade rozvedených rodičov, u ktorých bolo dieťa zverené do starostlivosti jedného z rodičov a druhému rodičovi bol určený styk s dieťaťom.
Základná škola je rozhodujúca zložka prípravy na budúce povolanie a preto už pri zápise dieťaťa do školy je dôležitá dohoda oboch rodičov o výbere základnej školy.
Zákonní zástupcovia dieťaťa, s trvalým pobytom na území SR sú povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktoré do 31. 8. príslušného roku dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť (školskú zrelosť). Tiež sa zapisujú deti, ktoré mali povolený odklad školskej dochádzky o jeden školský rok.
 
Zákonný zástupca môže zapísať svoje dieťa len do jednej základnej školy.

OZNAM K ZÁPISU

1. Vaše dieťa môžete zapísať do našej školy dvomi spôsobmi:

A. Elektronickou formou - od 1.- 30. apríla

Klinite na odkaz a podľa rodného listu dieťaťa a občianských preukazov zákonných zástupcov vyplňte Elektronickú prihlášku.
Overovanie údajov poskytnutých v prihláške sa uskutoční v škole podpisom po telefonickom dohovore so zákonnými zástupcami. Pri overovaní údajov bude potrebné predložiť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonných zástupcov, prípadne rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy (stačí fotokópia), podľa potreby doklad o zdravotnom znevýhodnení.

B. Papierovou formou - osobne v škole

Zákonní zástupcovia vyplnia prihlášku doma alebo priamo v škole najneskôr do 30. apríla. Pri overovaní údajov bude potrebné predložiť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonných zástupcov.

 • Osobné prevzatie, prihlášky (zápisného lístka) v škole
 
Pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, bude sprístupnená vytlačená prihláška (zápisný lístok) vo vestibule školy, ktorú si môžu prevziať najneskôr do 30. apríla v čase od 8.00 do 15.00 hod.
Doma vyplnenú prihlášku doručia do školy osobne v stanovenom termíne Pri overovaní údajov bude potrebné predložiť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu.
Žiadosť, prípadne iné tlačivá potrebné na zápis nájdete na záložke Tlačivá na stiahnutie alebo v položke hlavného menu Dokumenty -> Žiadosti.

2. Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky u dieťaťa, ktoré nedosiahne školskú spôsobilosť:

Odklad plnenia školskej dochádzky: rodičia vypĺňajú prihlášku, ale o odklade rozhoduje MŠ
Zákonný zástupca je povinný zapísať na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ aj dieťa, ktoré nedosiahne školskú spôsobilosť.  
O pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ rozhodne riaditeľ MŠ až po predložení vyššie uvedených dokladov.

3. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 
Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
Žiadame zákonných zástupcov, aby prihlášku vyplnili dôsledne, pravdivo, podľa rodného listu dieťaťa a občianskych preukazov zákonných zástupcov.
Ak dieťa navštevuje základnú školu a ste v hmotnej núdzi, ktorú posudzuje výhradne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR, môžete poberať dotáciu na stravu a školské potreby
Zákonný zástupca je povinný nahlásiť  do 30. 6. v príslušnom roku, či je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľa školy do 15. júna 2023.
 

Zápis môžete zrealizovať aj takto:

 1. Tlačivo otvorte a pomocou ikony vpravo hore uložte na plochu.
 2. Otvorte uložené tlačivo v programe podporujucom PDF (Acrobat Reader a pod.)
 3. Zadajte vaše údaje.
 4. Tlačivo vytlačte a podpíšte.
 5. Tlačivo doneste v deň zápisu (alebo v určenom termíne) na sekretariát školy.

Vaše otázky môžete zaslať prostredníctvom kontaktného formulára.

KONTAKTNÝ FORMULÁR - Správu odošlete vedeniu školy

ADRESA
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah