DOMOV - ZŠ PUGAČEVOVA

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah

Stránkové hodiny počas dištančného vzdelávania:  STREDA 8.00 - 15.00 hod.

Vážení rodičia a milí žiaci,

vzhľadom k prerušeniu prezenčného vzdelávania už aj pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia Vám oznamujeme, že zákonný zástupca alebo žiak si môže vyzdvihnúť učebné materiály každú stredu v čase od 10.00 do 12.00 hod. v budove základnej školy. Preberanie i odovzdávanie učebných materiálov bude prebiehať za sprísnených hygienických opatrení. V snahe čo najviac pomôcť žiakom bez digitálnych technológií, budú ich rodičia o možnosti preberania a odovzdávania tlačených učebných materiálov oboznámení telefonicky.

PaedDr. Pavlina Kurucová
 riaditeľka školy
Prekvapenie pod stromčekom
Pán minister školstva si pre žiakov pred Vianocami pripravil veľmi peknú výzvu – Vytvorenie vianočného pozdravu. Žiaci našej Pugačevky sa ochotne a s radosťou zapojili.
Vianočná besiedka 1.B
Žiaci 1.B si pripravili svoju vianočnú besiedku. V prekrásnom prostredí učebne regionálnej výchovy sme si sviatočne prestreli stôl a mohli sme si zaň zasadnúť. Takto nejako sme začali. Po odznení úvodnej piesne Búvaj dieťa krásne nám rozprávači pripravili úvod- poučnými slovami o Vianociach minulosti.
Vianočný pozdrav 3.B
Pokojné prežitie vianočných sviatkov, nový rok naplnených zdravím, šťastím a láskou Vám prajú žiaci III.B triedy.
Čítame pod perinou
Vlastný záver príbehov, písanie súkromných listov, ilustrácie či tvorba adventných kalendárov. S takýmito úlohami si poradili naši žiaci 5., 6. a 7. ročníka zo svojich príbytkov.
Technická olympiáda
Predmet Technika na základnej škole zahrňuje široké spektrum pracovných činnosti a technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti ...
Pytagoriáda
V dňoch 9. a 10.12.2020 sa žiaci 3. - 8. ročníka našej školy zapojili do školského kola 42. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda. Slovenská komisia Pytagoriády a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagujúc na aktuálne platné ...
Pozdrav z MŠ Osloboditeľov
Milí naši kamaráti Pugačevkári,
v dnešný deň sa nám naše srdiečka rozveselili, aj napriek tomu, že sa nemôžeme osobne stretnúť. Váš darček (krásne medovníkové srdiečka) nás nesmierne potešil.
Krabičky plné lásky pre seniorov
Aj žiaci 3.A sa zapojili do krásnej aktivity Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Spoločne sme pripravili a zabalili 10 krabičiek, do ktorých deti zhotovili aj vianočné priania.
Krabičky plné lásky
Dnes sme odovzdali posledné krabičky plné lásky. Na fotografii vidíte len zlomok z nich. Chceme sa z celého srdca poďakovať všetkým žiakom a ich rodičom za podporu tejto zbierky.
Olympiáda ANJ
V okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo 13. januára 2021, v kategórii 1B získala prvenstvo naša „Pugačka“.
Literárna súťaž – Vianočný príbeh
V tomto predvianočnom období sa žiaci 3.A triedy zapojili do literárnej súťaže Vianočný príbeh, ktorú organizuje Kníhkupectvo Na Korze pod záštitou mesta Humenné a Literárnych večerov.
Literárne talenty
Už tradične sa žiaci našej školy zúčastňujú literárnej súťaže Literárne talenty, ktoré každoročne organizuje Vihorlatská knižnica v Humennom. Aj v tomto roku sa žiaci obidvoch stupňov zapojili do tvorby poézie i prózy.
Voda pre život- život pre vodu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo celoslovenskú súťaž v literárnej tvorbe žiakov prvého stupňa základných a špeciálnych škôl pod názvom Voda pre život - život pre vodu.
Úspech na olympiáde
Aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii i prechodu z prezenčnej na dištančnú formu vzdelávania sa nám aj tohto roku podarilo zorganizovať už 13. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
iBobor 2020/2021
Do súťažnej kategórie Drobci sa celkovo na Slovensku zapojilo 11 915 súťažiacich, z našej školy v nej súťažilo 14 žiakov 3.A, 3.B a 3.C a z týchto žiakov máme 10 úspešných riešiteľov...
Ďakovný list ministra školstva
Milí priatelia, nedávno sme vás informovali o prvenstve, ktoré sme získali v Národnej súťaži eTwinning 2020.Tento výnimočný úspech, získanie certifikátu Škola eTwinning 2020-2021 i cieľavedomú snahu usilovne pracovať ...
Pugačevkari víťazne
Dňa 30.9.2020 sa v daždivom počasí v Mestskom parku v Humennom uskutočnili Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu starších žiakov. Súťaže sa zúčastnilo 11 družstiev základných škôl okresu Humenné.
Erasmus+
Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia ... Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ - Program celoživotného vzdelávania – Erasmus, Leonardo da Vinci, či Comenius.
Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce ...
Inovácia odborných učební a knižnice
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Podpora polytechnickej výchovy
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané ....
e-Testovanie
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite ...
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí ...
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Slávici z lavice
Projekt s dlhoročnou tradíciou je zameraný na prezentáciu speváckych talentov zo základných škôl mesta Humenné.
1.B aktivita eTwinning
Zábavne a hravo sme sa v priebehu celého dopoludňajšieho vyučovania zoznamovali s našou rodnou krajinou. Nadviazali sme na doterajšie vedomosti a obohatili ich o nové.
Online stretnutie s partnerskými školami
Malí cestovatelia dnes zažili online stretnutie s partnerskými školami z Turecka, Španielska, Poľska a Slovinska. Na online hodine sme sa navzájom predstavili, rovnako sme predstavili krajinu
Vianočný pozdrav Malých cestovateľov
Vianočnú pieseň naspievali Malí cestovatelia z celého sveta, aby tak potešili a urobili radosť... Veríme, že sa Vám bude páčiť najmä pasáž našich Pugačevkárov. To, že sú zapojení do tak výnimočného projektu ich nepochybne obohatí.
Vianočný pozdrav partnerským školám
Žiaci 3.C v ďalšej etape eTwinningového projektu mali za úlohu vytvoriť žiakom z partnerských škôl vianočný pozdrav. Veríme, že ich naše priania potešia a urobia im radosť.
V kráľovstve peňazí
Webináre eTwinning sú online školenia v podvečerných hodinách, lektorované najmä ambasádormi programu eTwinning.
Malí cestovatelia precestujú vďaka eTwinning projektu mnoho krajín
Naši Malí cestovatelia aj napriek nepriaznivej celosvetovej pandémii precestujú mnohé krajiny, využijú pritom rôzne dopravné prostriedky, spoznajú inú kultúru, národnosť, jazyk, zvyky a tradície.
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah