ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka - podáva žiak, ktorý sa nezúčastňoval vyučovania aspoň 3 dni (vrátane víkendu)
Vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti - predkladá návštevník oprávnený vstúpiť do budovy školy, dodržuje platné hygienické a epidemiologické opatrenia.
Vyhlásenie o bezpríznakovosti podávajte elektronicky z rodičovského konta cez aplikáciu Edupage alebo po prihlásení sa na stránke Edupage – modul Žiadosti/Vyhlásenia.
Ak rodičovské konto zriadené nemáte, je potrebné vyhlásenie stiahnuť, vypísať a doniesť do školy.
Všetky aktualizované dokumenty nájdete na adrese: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ alebo v sekcii COVID 19.
Ďakujeme za Vašu štedrosť
V stredu 22.6.2022 sme úspešne ukončili aktivitu „Pomôž neznámemu kamarátovi“. Vyzbierané školské pomôcky sme odovzdali Obecnému komunitnému centru v obci Slovenská Volová. Ďakujeme všetkým žiakom a ich rodičom za ich štedrosť.
Deň s matematikou
V utorok 21.6.2022 žiaci 4. ročníka našej školy zažili Deň s matematikou. Trocha netradične, nie v triede, ale na školskom dvore, hravou formou riešili rôzne typy úloh, ktoré pre nich pripravili vyučujúce matematiky spolu so žiakmi 9. ročníka. Zástupcovia jednotlivých tried riešili úlohy na čas a za každú disciplínu získavali body.
„Zaži históriu“
Dňa 20.6.2022 sa žiaci viacerých tried zúčastnili zábavno-vzdelávacieho programu Vihorlatského múzea. Hlavným zámerom tejto akcie bolo sprostredkovať žiakom ako sa niekedy žilo na šľachtickom panstve v 18. – 19. stor. V jednotlivých tematických blokoch ponúkal program pomocou hercov a ich hrania obraz ako sa žilo
Vzácna návšteva Lýdie Eckhardt na Pugačevke
„Nechajme aj my ísť naše deti vlastnou cestou. Lebo deti netreba vychovávať, ale treba príkladne žiť a ony sa určite pridajú."

Stredovek, rytieri a vitráže
V triede 6.B sme na dnešnej hodine ukončili cyklus zážitkového dejepisu v tomto školskom roku.
Počas putovania stredovekom sme došli až do obdobia, kedy sa odvaha a charakter oceňoval pasovaním do rytierskeho stavu
Občianska náuka v praxi
Dňa 16.6.2022 sme my, žiaci 9. ročníka, navštívili Slovenskú sporiteľňu v Humennom. V banke nás privítala riaditeľka pobočky, uviedla nás do priestorov prístupných verejnosti a informovala nás o činnostiach tejto významnej finančnej inštitúcie.
Deň folklóru
Naša škola dňa 15. júna hrala farbami, tancom a spevom . Užili sme si folklórny program, ktorý nám spestrili naši hudobní hostia Zuzka Hrehová s Andrejom Hrinom, úžasná hudobná skupina Modranka a nesmierne talentovaní žiaci zo ZUŠ Múza
Plavecký výcvik žiakov 6. ročníka
V stredu 15. 6. 2022 žiaci 6. ročníka ukončili 2 týždňový plavecký výcvik, ktorý sa uskutočnil na humenskej plavárni. Na plaveckom výcviku sa zúčastnilo 34 žiakov. Cieľom plaveckého výcviku bolo: pre začiatočníkov vytvoriť si pozitívny vzťah k plávaniu,
O zdraví sa vždy radi rozprávame
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole sú aj besedy a prednášky, pomocou ktorých si žiaci dopĺňajú svoje vedomosti aj iným spôsobom ako na bežných vyučovacích hodinách. V posledných týždňoch sa naši piataci a šiestaci zaoberali problematikou zdravého životného štýlu.
Je len jedna Zem - EKO DNI vo Vihorlatskom múzeu
Vo Vihorlatskom múzeu sa minulý týždeň konali environmentálne vzdelávacie podujatia venované Svetovému dňu životného prostredia EKODNI 2022. Netradičnú hodinu biológie si tak mohli zažiť žiaci 5.C a 6.B.
Hviezdy ENGLISH STAR na našej škole
ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok.
Mladý záhradkár
V piatok 17.6. sa žiačky Natália Rovňáková, Michaela Sivá (5.A) a Nela Mináriková, Zuzana Gajovská (7.B) zúčastnili súťaže Mladý záhradkár, organizovanej okresným výborom Slovenského zväzu záhradkárov v Humennom. V súťaži sa žiačky popasovali s poznávaním listov drevín, zeleniny, semien a liečivých rastlín.
Naši šikovní výtvarníci
Po tvorivom období nás opäť potešili ďalšie fantastické výtvarné ocenenia. Maroš Milčík postúpil do krajského kola vo fotografickej sútaži AMFO. Barborka Beňová bola ocenená vydavateľstvom Slovart za kresbu nádherného koňa. Ondrejko Hudák získal umiestnenie v súťaži "Vojna očami mladých".
Štefánikov beh
Dňa 6. 6. 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili na XXIII. ročníku Štefánikovho behu mládeže, ktorý sa uskutočnil tradične na Námestí slobody v Humennom. Našu školu reprezentovalo 21 žiakov, súťažiacich v štyroch vekových kategóriách.
Biologická olympiáda – krajské kolo
Krajské kolo Biologickej olympiády kategórie E „Poznaj a chráň“ sa konalo prezenčnou formou v Prešove. Našu školu reprezentovala žiačka 6.B triedy Barbora Beňová. V náročnej súťaži zvládla písomný test, ústnu časť, praktickú časť aj poznávanie živočíchov.
Zlatý kľúčik - školské kolo
Dňa 18.5.2022 prebehol na našej škole prvý ročník vlastivednej súťaže: „ZLATÝ KĽÚČIK“. Zúčastnili sa ho žiaci tretieho ročníka, ktorí si pri tejto príležitosti mohli overiť vedomosti o svojom rodnom meste a jeho okolí.
Chlapci druhí, dievčatá tretie
V dňoch 16. a 17. mája 2022 sa na našej škole uskutočnilo okresné finále v bedmintone žiačok a žiakov.
Dievčatá v zložení Leila Kabátová, Ema Pajtašová a Sofia Šmídová (všetky 6.B) sa umiestnili na 3. mieste.
V kategórii žiakov nás reprezentovali Filip Kuľha a David Kuľha (8.A), ktorí získali 2. miesto.
Slávik Slovenska 2022
V dnešný výnimočný deň naše šikovné speváčky Laura Jakubčová, Viktória Vasilenková a Sára Mitalčaková, zabojovali svojím talentom v súťaži Slávik Slovenska 2022. Po skvelom dni plnom folklóru sme sa dočkali úžasného výsledku a to obsadenie PRVÉHO MIESTA
Deti a architektúra
Zúčastniť sa vernisáže ocenených žiakov prestížnej súťaže "Deti a architektúra" bol pre nás neskutočný zážitok. Pozvané žiačky Laura Jakubčová a Aurélia Kridlová slávnostne prevzali ocenenia v Košiciach a súčasne sa inšpirovali pre nasledujúce tvorivé obdobie.
Zo struny na strunu 2022 - okresné kolo
Dňa 29.4.2022 sa v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom uskutočnil ďalší ročník okresného kola regionálnej súťaže detských ľudových spevákov, detských folklórnych speváckych skupín a detských ľudových hudieb pod názvom „Zo struny na strunu“.
Erasmus+
Dňa 7.3.2022 sa pre Pugačevkárov začala virtuálna výmena. Počas prvého dňa sa žiaci šiesteho ročníka pripravovali na online stretnutia so žiakmi chorvátskej, španielskej a gréckej školy, ktorí sú taktiež zapojení do programu Erasmus+.
Zrnko kávy
Projekt Zrnko kávy bol vypracovaný pre žiakov 5. ročníka. Uskutočniť ho môžeme vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou. Nielen naši Pugačevkári, ale aj rodičia sa majú na čo tešiť.
Spolu múdrejší 2
Aj z našej ZŠ Pugačevova sa vyučujúci spolu so svojimi žiakmi zapojili do projektu s podporou MŠVV a Š SR Spolu múdrejší 2. Doučujúci pomáhajú žiakom tráviť čas zmysluplne. Získať a upevniť vedomosti a zručnosti z mnohých vyučovacích predmetov.
Hodina deťom
Grantový program Hodina deťom od roku 1999 každoročne podporuje organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku. Počas pandémie sa situácia v mnohých rodinách výrazne zhoršila. Mimoriadne ťažké je to v rodinách s jedným rodičom.
Erasmus+
Školský rok 2020/2021 opäť našej škole priniesol jedinečnú možnosť stať sa aktívnou súčasťou programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá.
Žiaci sa stanú influencermi reálneho života. Vytvorením videoobsahu podporia nielen ich záujem o školské predmety, ale aj ich motiváciu, aby sa náš svet stal lepším miestom pre život.
Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce ...
Inovácia odborných učební a knižnice
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Podpora polytechnickej výchovy
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané ....
e-Testovanie
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite ...
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí ...
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Slávici z lavice
Projekt s dlhoročnou tradíciou je zameraný na prezentáciu speváckych talentov zo základných škôl mesta Humenné.
Hra na dobu rozkladovú – vykopanie pokladu – 3. videokonferencia
V rámci etwinningového projektu „Zachráňme našu planétu,“ prváci aj naďalej usilovne pracujú s našimi zahraničnými partnermi na riešení kolaboratívnych úloh. Ostatnou aktivitou bolo ukončenie celoročnej výskumníckej práce Hra na dobu rozkladovú.
Dvojdňové hody v 1.A triede
Environmentálny projekt eTwiningáčov z 1.A triedy naďalej prebieha v plnom prúde.
Nedávne aktivity boli zamerané na pestovanie rastliniek. Semienka rastliniek sme vysiali do plastových pohárov. O semienka sme dbali, starali sa, polievali.
Eko-módna prehliadka
Ďalšou aktivitou usilovných žiačikov z 1.A triedy v rámci projektu eTwinning „Zachráňme našu planétu,“ bola EKO-MÓDNA PREHLIADKA. Na spoločnom online stretnutí s českými kamarátmi sme prezentovali modely z odpadových materiálov.
eTwinning - Každá kvapka je vzácna
V novej výzve si žiaci v projekte Zelená škola, zelená budúcnosť mali pripomenúť, aká vzácna je voda pre náš život, aké dôležité je ňou šetriť, že všetko živé na našej planéte potrebuje vodu.
Zároveň sme toto jednoduché slovíčko, mali povedať vo svojom rodnom jazyku.
Balíme darčeky ekologicky
Aj v novom roku pokračujú naše prváčence v práci na eTwinningovom projekte. Všímavé detičky už čoskoro po vianočných sviatkoch postrehli ako vyzerajú kontajnery na papier. Pani učiteľky Štěpánka a Irenka pre ochrancov našej planéty vymysleli takúto zaujímavú úlohu:
Spoločná pieseň Pugačevkárov a partnerských škôl eTwinning projektu
V Novom roku mali žiaci z rôznych kútov sveta v rámci eTwinning projektu Zelená škola, zelená budúcnosť zaspievať pieseň spojenú s tematikou ochrany životného prostredia.
Žiaci 3.A nezaháľali a do danej aktivity sa pustili s radosťou.
Učíme sa triediť odpad
eTwinningový projekt žiakov z 1. A triedy „Zachráňme našu planétu“ pokračuje v plnom prúde. Na svoju prvú online hodinu sa malé prváčence pripravovali zodpovedne a svedomito. Témou bolo triedenie odpadov.
Výmena vianočných pohľadníc
V tomto čase, keď sa už každý teší a pripravuje na tie najkrajšie sviatky v roku, majú Pugačevkári z 3.C o dôvod viac na radosť. Zapojili sa do medzinárodného projektu eTwinning,
Creating videos to green up our world: Let‘s become THINKfluencers!
Dňa 3. decembra 2021 sa žiaci 6.B, 7.B a 6.A zúčastnili online stretnutia so svojimi rovesníkmi zo Španielska, Chorvátska a Grécka. Náplňou stretnutia bola voľba loga, ktoré najvýstižnejšie vyjadruje podstatu a cieľ nášho projektu.
Veselé Vianoce z celého sveta
V tomto sviatočnom období sme sa na hodinách nemeckého jazyka zapojili do eTwinningového projektu pod názvom Frohe Weihnachten aus aller Welt. Úlohou našich žiakov bolo najprv navrhnúť vianočné pohľadnice a následne vyhľadať a napísať vianočné priania v nemčine.
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah