ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
Bianka Sklenčárová (7.A), 2. miesto, Ing. Vajsová
Richard Čisľák (9.B), 1. miesto, Mgr. Šubertová
Richard Čisľák (9.B), 1. miesto, Mgr. Jakubčová
Soňa Čisľáková (7.A), 3. miesto, Mgr. Jakubčová
Laura Jakubčová (8.B), 2. miesto, Mgr. Jakubčová
Liliana Čurlejová (9.A), 2. miesto, Mgr. Polanská
Štefan Kasarda (7.B), 1. miesto, Mgr. Andrejčíková
Barbora Baníková (6.B), 1. miesto, Mgr. Andrejčíková
Štefan Kasarda (7.B), 1. miesto, Mgr. Andrejčíková
Jozef Zaremba (8.B), 2. miesto, Mgr. Brzychcyová
Michaela Stanková (8.A), 3. miesto, Mgr. Brzychcyová
Richard Čisľák (9.B), 2. miesto, Mgr. Brzychcyová
Žiaci 4.A, 1. miesto, Mgr. Topoľančinová
Marián Ocilka (5.A), 2. miesto, Mgr. Jakubčová
Barbora Baníková (6.B), 2. miesto, Mgr. Jakubčová
Bruno Orinín (7.B), 3. miesto, Mgr. Jakubčová
Dominik Kužma (9.B), 2. miesto, Mgr. Trembuľáková
Laura Jakubčová (8.B), 2. miesto, Mgr. Šubertová
Diana Orechovská (8.A), 1. miesto, Mgr. Brzychcyová
Nina Baníková (9.B), 1. miesto, Mgr. Koudelková
Sandra Nicol Romanová (4.A), 2. miesto, Mgr. Topoľančinová
Richard Čisľák (9.B), 2. miesto, Mgr. Austová
Matej Ragan (9.A), Tobias Sikorský (9.A), Ján Gajovský (9.B), 1. miesto, Mgr. Lysý

Do škôl PIATACI, ŠIESTACI i SIEDMACI
 
Anotácia. Od pondelka 26.4. prezenčné vyučovanie pre celý II. stupeň ZŠ.
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom zo dňa 12. apríla 2021 mesto Humenné ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s účinnosťou od 26. apríla 2021 (pondelok):
1. obnovuje školské vyučovanie v
a/ základných školách (ZŠ) v ostatných ročníkoch na II. (druhom) stupni. Ostatnými ročníkmi sa rozumejú 5., 6. a 7. ročníky základnej školy.
  
Rozhodnutie mesta Humenné o obnove prezenčného vyučovacieho procesu (od 19.4.) ostáva týmto rozhodnutím nedotknuté.
Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie od 26. apríla 2021 a v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u sa mesto Humenné nachádza v II. stupni varovania (v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prezenčná výučba v MŠ/ZŠ, ZUŠ – individuálne, činnosť ŠKD).
Všetky náležitosti pre žiakov i rodičov (príslušné doklady), ktorými je potrebné sa preukázať pri vstupe do budovy školy sú zverejnené na webových portáloch príslušných ZŠ.
OZNAM PRE RODIČOV

Vážení rodičia, v tomto ozname Vám poskytujeme základné informácie o nástupe žiakov 5., 6. a 7. ročníka od pondelka 26. 4. 2021.
Podmienky nástupu žiakov na prezenčné vzdelávanie sú:
 
  • test žiakov a aspoň jedného zákonného zástupcu (alebo výnimky - prekonaný COVID),
  • odovzdanie čestného vyhlásenia 8a,
  • dodržiavanie protipandemických opatrení.
     
Na predloženie uvedených dokumentov (test žiaka, zákonného zástupcu a čestné vyhlásenie) Vám odporúčame využiť aplikáciu EduPage s prihlasovacím kontom rodiča.
Ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, zákonný zástupca je povinný túto skutočnosť ohlásiť škole a škola eviduje neprítomnosť žiaka.  
Škola pri návrate Vašich detí vypracovala adaptačný plán s cieľom pomôcť im prekonať rôzne ťažkosti spôsobené dlhým prerušením prezenčného vzdelávania, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť im bezpečné prostredie. Žiaci počas dvoch týždňov (adaptačné obdobie) budú mať zmenený rozvrh (maximálne 5 hodín denne), pričom počas týchto dvoch týždňov žiaci nebudú skúšaní,  klasifikovaní ani hodnotení. Činnosti s triednym učiteľom počas adaptačného obdobia budú zamerané najmä na rozvoj komunikácie a na aktivity zamerané na rozvoj pozitívnej klímy v triede.
V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.     
  
PaedDr. Pavlina Kurucová
riaditeľka školy


POĎTE S NAMI DOBYŤ SVET
22. apríl Deň Zeme
V tento deň sa na celom svete konajú rôzne podujatia, ktorých cieľom je pripomenúť krehkosť našej planéty. Žiaci III.B triedy pod vedením triednej učiteľky vysadili pri školskej jedálni kvety, trvalky a malú tuju, čím prispeli k skrášleniu školského areálu.
Kniháčik
Marec – mesiac knihy je na svojom konci. Nahliadnite do nového vydania Kniháčika a pozrite si, čo všetko vytvorili naši Pugačevkári. V tomto vydaní si pripomenieme víťazné logo školskej knižnice a ukážeme vám našu novú miničitáreň.
Aké bude leto?
V rámci témy „Budúcnosť“ dostali siedmaci priestor vyjadriť svoje predstavy o tom, ako to bude podľa nich vyzerať v lete. Písali, čo by si želali, po čom túžia, respektíve čo sa bude diať.
Deti veľmi vnímavo a citlivo reagujú na to, čo sa okolo nich odohráva.
Online zasadnutie Žiackeho parlamentu
Súčasná situácia nám bráni robiť mnohé veci tak, ako sme boli zvyknutí. My sme však veľmi flexibilní a vieme sa prispôsobiť.
Zasadnutie nášho Žiackeho parlamentu sa dnes uskutočnilo online.
Žiaci 1.B sa učia doma
Na online vyučovaní sa mi páči, že vidím spolužiakov a pani učiteľku. Teším sa, že som sa naučil chatovať a môžeme si písať. Na hodinách aj cvičíme ako na telesnej výchove, počúvame pesničky a pripravujeme zdravé raňajkové recepty.
Inovujeme aj v online vyučovaní
Na hodinách anglického jazyka sme si každoročne pri preberaní témy JEDLO pripravovali tradičné anglické raňajky v školskej kuchynke. Keďže sme ich tento krát nemohli pripraviť
Pugačevkári úspešní v ďalšom projekte
„Učíme sa s radosťou vonku a spolu"
Predstavujeme Vám názov projektu, s ktorým sa naša Pugačevka zapojila do grantového programu Výnimočné doučko Nadácie ZSE.
Jarné aktivity
S prichádzajúcou jarou a pribúdajúcimi slnečnými lúčmi začínajú vykúkať z trávy prvé jarné kvety.
Krajské kolo geografickej olympiády
Aj v tomto školskom roku majú naši Pugačevkári vynikajúce úspechy v geografickej olympiáde (kategória F). Krajského kola sa zúčastnilo 34 žiakov. Našimi úspešnými riešiteľmi sú žiaci Bruno Orinín (5. miesto) a Barbora Baníková (6.miesto).
Úspešný aj 42. ročník súťaže Pytagoriáda
V dňoch 13. a 14.4.2021 sa úspešní riešitelia 3. – 8. ročníka školského kola Pytagoriády zúčastnili okresného kola tejto matematickej súťaže, kde aj tentokrát úspešne reprezentovali našu školu. V tomto školskom roku súťaž prebiehala
Biologická olympiáda
Záujem o prírodu a jej ochranu privádza žiakov k hlbšiemu poznávaniu pestrosti slovenskej flóry a fauny. Naučiť sa viac o živočíchoch, rastlinách a vzťahoch medzi nimi, vedieť poznať chránené a ohrozené druhy je cieľom biologickej olympiády kategória E „Poznaj a chráň.“
Ďalší úspech v okresnom kole Matematickej olympiády
Poslaním Matematickej olympiády je okrem iného vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o matematiku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti.
Okresné kolo Fyzikálnej olympiády
Fyzikálna olympiáda je určená pre žiakov, ktorých fyzika zaujíma a baví a sú ochotní urobiť aj niečo navyše, ako len precvičovať školské učivo a mechanicky riešiť úlohy. V tomto školskom roku sa konalo okresné kolo Fyzikálnej olympiády dňa 17.3.2021.
ZŠ Pugačevova prevalcovala KK Dejepisnej olympiády
Krajské kolo Dejepisnej olympiády už pozná svojich víťazov. V kategórii E (7. ročník) stojí na zlatom stupienku žiak našej školy - Štefan Kasarda. Vo veľkej konkurencii získal zaslúžené prvenstvo a my sa nesmierne tešíme z tejto reprezentácie školy.
Dominik úspešný aj na KK Matematickej olympiády
Krajské kolo Matematickej olympiády sa v tomto školskom roku uskutočnilo 16.3.2021 dištančnou formou. Matematická olympiáda ako aj ďalšie matematické súťaže majú
Biblická olympiáda a vedomostná súťaž "Čo vieš o hviezdach"
Aj touto cestou chcem prejaviť veľkú vďaku a pochvalu našim Pugačevkárom, ktorí sa zúčastnili Biblickej olympiády a vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach".
Výborné výsledky na Chemickej olympiáde
Aj počas dištančného štúdia sa dá urobiť viac. Dokázali to naše deviatačky, ktoré sa popri náročnej príprave na prijímacie skúšky na stredné školy rozhodli absolvovať v tomto školskom roku Chemickú olympiádu.
Žiaci zo ZŠ Pugačevova opäť triumfovali na Dejepisnej olympiáde
V tomto školskom roku sme na Dejepisnú olympiádu vyslali výpravu žiakov v tomto zložení:
Erasmus+
Školský rok 2020/2021 opäť našej škole priniesol jedinečnú možnosť stať sa aktívnou súčasťou programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá.
Žiaci sa stanú influencermi reálneho života. Vytvorením videoobsahu podporia nielen ich záujem o školské predmety, ale aj ich motiváciu, aby sa náš svet stal lepším miestom pre život.
Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce ...
Inovácia odborných učební a knižnice
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Podpora polytechnickej výchovy
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané ....
e-Testovanie
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite ...
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí ...
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Slávici z lavice
Projekt s dlhoročnou tradíciou je zameraný na prezentáciu speváckych talentov zo základných škôl mesta Humenné.
Malí cestovatelia spoznávali Európu
V ďalšej etape celoročného projektu mali Malí cestovatelia za úlohu dozvedieť sa niečo o krajinách ako je Francúzsko, Poľsko, Taliansko, Španielsko, Slovinsko.
1.B aktivita eTwinning
Zábavne a hravo sme sa v priebehu celého dopoludňajšieho vyučovania zoznamovali s našou rodnou krajinou. Nadviazali sme na doterajšie vedomosti a obohatili ich o nové.
Online stretnutie s partnerskými školami
Malí cestovatelia dnes zažili online stretnutie s partnerskými školami z Turecka, Španielska, Poľska a Slovinska. Na online hodine sme sa navzájom predstavili, rovnako sme predstavili krajinu
Vianočný pozdrav Malých cestovateľov
Vianočnú pieseň naspievali Malí cestovatelia z celého sveta, aby tak potešili a urobili radosť... Veríme, že sa Vám bude páčiť najmä pasáž našich Pugačevkárov. To, že sú zapojení do tak výnimočného projektu ich nepochybne obohatí.
Vianočný pozdrav partnerským školám
Žiaci 3.C v ďalšej etape eTwinningového projektu mali za úlohu vytvoriť žiakom z partnerských škôl vianočný pozdrav. Veríme, že ich naše priania potešia a urobia im radosť.
V kráľovstve peňazí
Webináre eTwinning sú online školenia v podvečerných hodinách, lektorované najmä ambasádormi programu eTwinning.
Malí cestovatelia precestujú vďaka eTwinning projektu mnoho krajín
Naši Malí cestovatelia aj napriek nepriaznivej celosvetovej pandémii precestujú mnohé krajiny, využijú pritom rôzne dopravné prostriedky, spoznajú inú kultúru, národnosť, jazyk, zvyky a tradície.
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah