ŠK. ŠPECIÁLNY PEDAGÓG - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Školský špeciálny pedagóg a školský logopéd

Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Ide o žiakov s rôznymi druhmi a stupňami zdravotného znevýhodnenia. Starostlivosť o týchto žiakov je tímová kooperatívna práca, preto snaženie a práca školského špeciálneho pedagóga a logopéda majú široký záber pôsobenia.

Náplň práce školského špeciálneho pedagóga:

 • vykonáva odborné činnosti zamerané na prácu so žiakmi so ŠVVP, realizuje krátkodobú i dlhodobú individuálnu prácu s dieťaťom (v triede, alebo vo vyhradených priestoroch),
 • vyhľadáva deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, v spolupráci s ostatnými členmi inkluzívneho tímu diagnostikuje špeciálne vzdelávacie potreby,
 • spolupracuje s vyučujúcimi, rodičmi a poradenskými zariadeniami,
 • s členmi inkluzívneho tímu participuje na vytvorení Individuálneho vzdelávacieho programu,
 • zabezpečuje výučbu predmetov špeciálno-pedagogickej podpory,
 • navrhuje úpravy školského prostredia, zabezpečuje špeciálne pomôcky, didaktické materiály a podobne, poskytuje metodické poradenstvo pre pedagógov a pedagogických asistentov,
 • participuje na kariérnom poradenstve a voľbe vzdelávacích ciest žiakov,
 • dôležitú úlohu zohráva v socializačnej, inkluzívnej oblasti -vytváranie vzťahov medzi žiakmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a intaktnými žiakmi

Činnosť špeciálneho pedagóga v škole je zameraná na nasledujúce oblasti pôsobnosti:

1.   Práca so žiakmi
  • pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia, žiakom s poruchami aktivity a pozornosti, žiakom s poruchami správania, žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiakom s telesným postihnutým a žiakom s poruchou autistického spektra
  • individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na správnu techniku čítania s porozumením textu, pozornostné procesy, matematické zručnosti, pracovnú pamäť...
  • diagnostické sledovania detí s problémami v učení a v správaní počas výchovno-vzdelávacieho procesu
  • zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu individuálne začleneným žiakom

2.   Spolupráca s pedagógmi
  • spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi, pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu,
  • hľadanie vhodného prístupu k individuálne začlenenému žiakovi,
  • priebežné konzultácie s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese,
  • spolupráca s výchovným poradcom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na individuálne začleneného žiaka,
  • poskytovanie učiteľom vzdelávajúcim individuálne začleneného žiaka odporúčanú odbornú literatúru ako aj odborné konzultácie

3.   Spolupráca s rodičmi
  • individuálne konzultácie v dohodnutom termíne, rady a informácie rodičom individuálne začleneného dieťaťa,
  • individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných problémových žiakov,
  • spolupráca s rodičmi detí so ŠVVP pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu

4.   Spolupráca s pedagogickými asistentmi
Učitelia i riaditelia škôl vidia najväčší prínos asistenta učiteľa v tom, že individuálnym prístupom pomáhajú v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu žiakom, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Tým pádom môžu byť aj žiaci s takýmito potrebami integrovaní do bežnej školy a môžu sa plnohodnotne vzdelávať Asistent učiteľa s pomocou špeciálneho pedagóga a školského logopéda, pomáha skvalitňovať vyučovací proces žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním.

5.   Spolupráca so špecializovanými zariadeniami
Spolupráca s poradenskými inštitúciami:
  • Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Humennom
  • Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) v Humennom
  • Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Snina
V dnešnej dobe čoraz častejšie prichádzajú deti do školy s narušenou komunikačnou schopnosťou, preto ponúkame žiakom našej školy služby školského logopéda. Cieľom logopedickej intervencie je odstránenie alebo aspoň zmiernenie narušenej komunikačnej schopnosti. Školská logopedička pracuje s deťmi individuálne podľa ich aktuálnych potrieb.  

Náplňou práce školského logopéda:

1.   Práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou:  
  Identifikačno-diagnostická
  • identifikácia žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,
  • vykonávanie orientačnej diagnostiky žiakov

  Terapeuticko- korektívna
  • Eliminácia, korekcia, kompenzácia narušenej komunikačnej schopnosti žiakov zverených do logopedickej starostlivosti
  • individuálna práca s deťmi s NKS
  • rozvíjanie komunikačnej kompetencie,
  • rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie, stimulácia fonematického uvedomovania
  • stimulácia  oromotoriky , dýchania
  • korekcia  dyslálie
  • rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby
  • stimulácia morfologicko-syntaktickej jazykovej roviny, jazykového citu
  • stimulácia impresie a  pragmatiky
  • prekonávanie a odstraňovanie prekážok správneho vývinu reči
  • rozvíjanie pamäťových schopností, pamäť pre text, pamäť pre hovorené slovo
  • nácvik čítania, stimulácia čítania s porozumením, práce s textom,
  • osvojovanie, upevňovanie ortografických pravidiel a ich aplikácia
  • rozvíjanie  taktilného , kinestetického vnímania, orientácie v čase
  • rozvíjanie motorických schopností (grafomotorika, oromotorika)

   Preventívna  
  • predchádzanie zhoršovaniu porúch a chýb reči
  • rozvíjanie  predčitateľskej  a čitateľskej gramotnosti ako prevencia a včasná intervencia vývinových porúch učenia
  • sledovať vývin čitateľských zručností a vývin ortografických zručností u žiakov v starostlivosti logopéda, najmä žiakov s diagnózami ako špecificky narušený vývin reči
  • pozorovanie žiakov v prvých ročníkoch, sledovanie vývinu školských zručností

2.   Spolupráca s rodičmi žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou:
   Konzultačno-poradenská činnosť:
  • oboznámenie rodiča s so slabými a silnými stránkami dieťaťa
  • oboznámenie s terapeutickým postupom
  • oboznámenie s postupom pri domácom tréningu

3.   Spolupráca s vedením školy a ostatnými pedagógmi
  • pri odhaľovaní žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
  • pri poskytovaní terapie
  • pri rozhodovaní o zaradení, zotrvaní, či vyradení žiaka z logopedickej starostlivosti

Tri zásady, ktoré by mali rodičia rešpektovať a podľa možnosti dodržiavať

Ak chceme s dieťaťom komunikovať tak, aby sa rozvinul jeho komunikačný potenciál, mali by sme mať na pamäti tieto tri zásady:
1. POZORUJ – pozorujte potreby, myšlienky, túžby dieťaťa a to, čo chce dieťa povedať
2. POČKAJ – myslite na to, že dieťa potrebuje na niektoré veci (napríklad na odpoveď na vašu otázku, alebo na to, aby doplnilo slovo v obľúbenej básničke alebo pesničke) oveľa viac času ako dospelý človek – doprajte im preto v rámci komunikácie dostatok času
3. POČÚVAJ – venujte deťom celú pozornosť, nepredvídajte čo nám chcú povedať, neskáčte im do reči, pozerajte sa svojmu dieťaťu pri komunikácii do očí.


Keď mám chuť kričať
 
Sme podráždení a vytáča nás každá maličkosť, ktorá nie je podľa našich predstáv? Čo sa s nami deje, keď sme v strese a kedy naše reakcie už nie sú v poriadku? Ako vyjadriť svoj hnev a zlosť bez toho, aby sme nezranili ostatných? Touto témou sa zaoberali žiaci 3.ročníka s pani psychologičkou Mgr. A. Tovarňakovou z Centra poradenstva a prevencie v Humennom. Našich žiakov vedieme k tomu, aby  vedeli adekvátne reagovať a dokázali regulovať svoje správanie.
 
Text a foto: Školský podporný tím  (Mgr. Eva Mažeriková), 11.4.2024
21. marec - Svetový deň Downovho syndrómu

Ďakujeme všetkým Pugačevkárom, ktorí sa zapojili do „Ponožkovej výzvy“. Spoločne sme tak podporili ľudí s Downovým syndrómom. Symbol rozdielnych ponožiek nám pripomína, že každý z nás je niečím iný, ale zároveň jedinečný.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
Text a foto: Školský podporný tím (Mgr. Eva Mažeriková, Adriana Sivá DiS.), 21.3.2024
Myšlienkové mapy - Ako sa učiť
 
V spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie Humenné, konkrétne s pani psychologičkou Mgr. Luciou Bučkovovu, sme pre žiakov 4. ročníkov pripravili veľmi podnetnú besedu. Jej cieľom bolo pomôcť žiakom nájsť efektívne spôsoby učenia sa.
 
Text a foto: Mgr. Eva Mažeriková a Mgr. Zdenka Čurlejová, 15.3.2024
Hodiny špeciálnopedagogickej podpory pre žiakov so ŠVVP
 
Individuálne hodiny pre žiakov so ŠVVP sú zamerané predovšetkým na rozvoj problémových oblastí a  ich aktuálne potreby. Našim cieľom je pomáhať žiakom v ich napredovaní.
 
Text a foto: Mgr. Eva Mažeriková, 16.2.2024
Moje meno ako program
 
A - atraktívny
D- dobrý
O- ochotný pomôcť
 
Aký som ? Aký chcem byť ? To som  ja. Úlohou žiakov bolo nájsť podľa vlastného mena dobré vlastnosti podľa  písmen, ktoré obsahujú ich mená.  Uviedli sme si niekoľko príkladov vlastnosti vysvetlili význam, spoznali nové pomenovania. V závere sme si v kruhu prečítali výsledok – program.  Najprv žiaci povedali svoje meno a potom dobré vlastnosti, veci čo ich špecifikujú. Uvedomiť si svoje pozitíva, bolo pre žiakov príjemne prekvapivé.  
 
Text a foto: A. Sivá DiS., školský podporný tím, 29.1.2024
Ako si poradiť s učením
 
V dňoch 14. a 21. 11. sa žiaci piateho ročníka zúčastnili besedy pod názvom "Ako si poradiť s učením". Cieľom besedy bolo naučiť žiakov nájsť vhodný spôsob učenia sa. Pani psychologička Mgr. Valentína Lučkaničová z Centra poradenstva a prevencie v Humennom vysvetlila žiakom KEDY,AKO,KDE A PREČO je dôležité učiť sa.
 
Text a foto: Mgr. Eva Mažeríková, 27.11.2023
Aby sme sa v triede cítili lepšie
 
Dňa 22.11. sa žiaci 3.B triedy zúčastnili besedy pod názvom "Aby sme sa triede cítili lepšie", ktorú viedla pani psychologička Mgr. Jaroslava Mervová z Centra poradenstva a prevencie v Humennom. Cieľom besedy bolo posilnenie vzťahov a pozitívna klíma v triede.
 
Text a foto: Mgr. Eva Mažeríková, 27.11.2023
Ako sa stať sám sebou a nebyť sám
 
Aj tomto školskom roku sa žiaci 7.A a 7.C triedy spoločne s pani Mgr. Marianou Čukalovskou z Centra poradenstva a prevencie Humenné zamýšľali nad otázkou „Prečo je tak ťažké byť sám sebou a nebyť sám?“ Beseda bola spojená s rôznorodými úlohami či aktivitami, ktoré žiakom pomohli zamyslieť sa a hľadať odpovede na túto otázku.
 
Text a foto: Školský podporný tím (Mgr. Eva Mažeriková), 2.11.2023
Beseda na tému „Ako mám zvládnuť svoje emócie“
 
Dňa 10.10. sme pre našich žiakov 3.A triedy, v spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie Humenné, konkrétne s pani psychologičkou Mgr. Andreou Tovarňákovovu, pripravili veľmi podnetnú besedu na tému „Ako mám zvládnuť svoje emócie“. Pani psychologička žiakom vysvetlila ako zvládať a ovládať svoje emócie v rôznych záťažových situáciách.
 
Text a foto: Školský podporný tím (Mgr. Eva Mažeriková), 12.10.2023
Aktivita „Tri krát koľko?“
 
Zábava, zvedavosť, spoločné  rituály, to všetko nás spája a upevňuje  klímu v triede. Koľko šálok mlieka spolu vypijeme za jeden deň? Koľko hodín, sa hráme na počítači, za jeden deň? Úlohou žiakov bolo, v náhodne vytvorenej skupine, odpovedať na otázky a zapisovať zistený počet na svoju polovicu farebného kruhu. Následne vyhľadať druhú skupinu s rovnakou farbou kruhu a diskutovať o svojich zisteniach.
 
Text a foto: školský podporný tím (A. Sivá, DiS.), 2.10.2023
Mozaika šťastných školských chvíľ
 
,,Najlepší, kamarátsky, plný zážitkov!"
 
V posledných dňoch školského roka sme si spolu so žiakmi 4.B zaspomínali na všetky aktivity, ktorých sme sa zúčastnili a žiaci rôznymi superlatívmi hodnotili uplynulý školský rok. Žiaci sa podelili o svoje zážitky z výhier ale i prehier, spomínali na pečenie koláčov, lampiónový pochod alebo na školu v prírode. Žiaci taktiež zhodnotili svoje správanie a hovorili o tom, ako by mohli zlepšiť svoju prácu v kolektíve. Skonštatovali, že na Pugačevke sa cítia veľmi dobre a sú radi za všetky nové ale i utužené priateľstvá. Svoje obľúbené chvíle žiaci zvečnili na malom kúsku papiera, ktorý sa stal súčasťou veľkej mozaiky, ktorá im bude zdobiť triedu, kým žiaci neodídu na druhý stupeň.
"Tento školský rok na Pugačevke bol najlepší!"
 
Text a foto: Školský podporný tím (Mgr. Veronika Gavurová), 26.6.2023
Popoludnie s dekou
 
V dňoch 22. a 23.6. v 2. oddelení ŠKD naše „Bystré rybičky" (žiaci I.C a I.B) prijali výzvu na aktivitu a s nasadením sa pustili do "hľadania stratených písmenok" zo slov spôsobom súťažnej hry. Žiakov sme rozdelili na dve skupiny.  Na kartičkách mali napísané slovo, v ktorom zámerne chýbalo jedno alebo dve písmenká. Medzi dvoma  hráčmi, ktorí stáli tesne oproti sebe s kartičkami v rukách, sme držali natiahnutú deku. Po jej spustení mali za úlohu správne vykríknuť slovo na kartičke svojho súpera, pričom rýchlejší vyhrával. Obmenou slov boli príklady z matematiky. Cieľom tejto aktivity bolo uvolniť napätie v triede a zároveň rozvíjať reakčné komunikačné zručnosti. A veru, naše "rybičky ako ryby nemlčali, ale šikovne hádali a zabavili sa. Nakoniec sme sa vybrali aj na školské ihrisko, kde si deti  vo dvojiciach vyskúšali  chytanie hodenej lopty do menšej deky.
 
Text a foto: Lenka Šepeľová - školský podporný tím, 26.6.2023
Aktivita: „Aj hry majú svoje pravidlá“
 
Aj jednoduchá hra nám pomôže rozvíjať samoreguláciu prostredníctvom dodržiavaním pravidiel . So žiakmi sme sa rozprávali  ako hra vzniká, aké úsilie je potrebné na jej vytvorenie vynaložiť a aké dôležité je dodržiavanie pravidiel. Chcieť spolupracovať, ovládať svoje konanie a vedieť prehrávať.  Popritom sme si vytvorili hru Pexeso  a hru Piškvorky. Žiaci mali zábavu a zároveň sa naučili ako je dobre mať pod kontrolou svoje emócie, aby sa zbytočne nenaladili negatívne.
 
Text a foto: Školský podporný tím (A. Sivá, DiS.), 8.6.2023
AKO SA STAŤ SÁM SEBOU A NEBYŤ SÁM
 
Prečo je tak ťažké byť sám sebou a nebyť sám? S touto otázkou a zároveň témou besedy nás navštívila pani Mgr. Mariana Čukalovská z Centra poradenstva a prevencie Humenné. Pre našich žiakov 7.A a 7.B triedy si pripravila veľmi zaujímavú a podnetnú besedu spojenú s rôznorodými úlohami či aktivitami, ktoré pomohli žiakom zamyslieť sa a hľadať odpovede na túto otázku.
 
Text a foto: Školský podporný tím (Mgr. Eva Mažeriková), 7.6.2023
Korekčný program MIRABILIS pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

V spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie Humenné, konkrétne s pani psychologičkou Mgr. Andreou Tovarňákovovu, absolvovali žiaci so ŠVVP korekčný program MIRABILIS. Cieľom tohto programu je pôsobenie na vývinové poruchy učenia či poruchy pozornosti a aktivity prostredníctvom hravých úloh, aktivít a cvičení. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: Školský podporný tím (Mgr. Eva Mažeriková), 23.5.2023
21. marec- Svetový deň Downovho syndrómu

Ďakujeme všetkým Pugačevkárom, ktorí sa zapojili do „Ponožkovej výzvy“. Obutím farebných ponožiek sme podporili ľudí s Downovým syndrómom. Symbol rozdielnych ponožiek nám pripomína, že každý z nás je niečím iný, ale zároveň aj jedinečný.
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: Školský podporný tím, 21.3.2023
Týždeň mozgu
 
Od 13. – 19. 3. 2023 Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlásil celosvetovú kampaň TÝŽDEŇ MOZGU. Cieľom tieto iniciatívy je upriamiť pozornosť na ľudský mozog, jeho činnosť, možné ochorenia  a na význam cvičení na podporu činnosti mozgu. Do tejto výzvy sme zapojili aj našich žiakov. Prostredníctvom rôznorodých úloh sme stimulovali mozgové funkcie ako myslenie, pamäť, priestorová orientácia, pozornosť či predstavivosť.
 
Text a foto: Školský podporný tím, 20.3.2023
Korekčný program MIRABILIS pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 
V spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie Humenné, konkrétne s pani psychologičkou Mgr. Andreou Tovarňákovovu, naši žiaci na 1.stupni absolvovali korekčný program MIRABILIS, ktorý je určený pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Cieľom tohto programu je pôsobenie na vývinové poruchy učenia a poruchy pozornosti a aktivity prostredníctvom hravých úloh a cvičení, ktoré sú pre deti atraktívne.
 
Text a foto: Školský podporný tím (Mgr. Eva Mažeriková), 27.2.2023
Ako si nájsť kamaráta

Aký by mal byť môj kamarát? Kto je ozajstný kamarát?
Vyjadrenie svojich požiadaviek, postojov, pocitov, je náročné. Preto zábavným spôsobom si naši žiaci určovali svoje požiadavky, zamerali sa na vlastnosti ľudí, ktoré nám pomohli nájsť si cestu ku kamarátom so spoločnými záujmami. Vystrihli sme si rôzne tváre z časopisov. K tomu sme si priradili vlastnosti ľudí napísané na papieri. Tie sme si v diskusii rozobrali a tie čo sa hodia do kamarátskych vzťahoch, nalepili na výkres. Oproti sebe na okraj sme nalepili tváre ľudí. Úlohou žiakov bolo spojiť dvojice ktoré by sa mohli kamarátiť. Na záver nám vzniklo bludisko, žiaci sa zabavili a zhodnotili, aké ťažké je nájsť si cestu jeden k druhému a vedieť sa rešpektovať.
 
Text a foto: Školský podporný tím, (A. Sivá). 13.2.2023 
Hodiny špeciálnopedagogickej podpory pre žiakov so ŠVVP

Individuálne hodiny špeciálnopedagogickej podpory sú určené predovšetkým pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Záleží nám na školskej úspešnosti našich žiakov, preto im venujeme zvýšenú pozornosť.
 
Text a foto: Mgr. Eva Mažeriková, 22.12.2022
Ako si poradiť s učením

Dňa 13.10. si pre našich žiakov pani psychologička Mgr. Valentína Lučkaničová z CPPPaP Humenné pripravila veľmi zaujímavú aktivitu na tému "Ako si poradiť s učením". Rozprávala o tom AKO,KEDY, KDE, ČO A PREČO sa učíme. Žiakom poskytla mnohé rady a návody pre efektívne spôsoby učenia. Ďakujeme.
 
Text a foto: Mgr. Eva Mažeriková, 18.10.202
Beseda na tému „Keď mám chuť kričať!“
 
Ak je v našom živote zdravie, pohoda, spokojnosť, tešíme sa... Čo ak v živote prídu ďalšie ľudské emócie, ktoré sú na pochopenie náročnejšie? Preto sme si pozvali p. psychologičku Mgr. A. Tovarňaková z CPPP a P v Humennom, s ktorou sa naši tretiaci rozprávali a riešili rôzne situácie na tému „Keď mám chuť kričať!“
Aj nahnevané pocity sa dajú úspešne zvládnuť.
Aby naši tretiaci videli narábať aj s takými emóciami, pocitmi, musia vedieť hovoriť o hneve, o jeho príčinách, čo sa deje s ich telom, keď sa hnevajú a hlavne, čo im pomôže zvládnuť hnev. Práca   v skupinách, v tíme bol tiež zámer. Výsledkom mala byť vzájomná tolerancia, empatia, pomoc, vyjadriť svoj názor, tešiť sa z úspechu iných, inšpirovať sa. Žiaci sa naučili, že aj v hneve sú hranice - pravidlá, ktoré je dobré mať aj v škole. Aj naša trieda má svoje pravidlá a snaží sa ich dodržiavať od 1. ročníka.
 
Text a foto: Mgr. I. Šepeľová, A. Sivá DiS, 13.6.2022
Škola hrou

V rámci programu Teach For Slovakia sa prostredníctvom projektu Informatika 2.0 dostáva do škôl edukačná hra Interland.
Pri zrode tohto zaujímavého projektu stála spoločnosť Google. Hra je zameraná na osvojenie teoretických vedomostí o hackeroch, phishingu, kyberšikane alebo zdieľaní citlivých informácií na sociálnych sieťach. U hráčov však Intuitívne rozvíja široké spektrum techník, ktorými je možné vyhnúť sa týmto hrozbám. Hra obsahuje štyri základné dimenzie. Po ich úspešnom absolvovaní sa z hráčov stávajú „hrdinovia internetu“.
V šiestom a siedmom ročníku sme však tieto aktuálne témy a s nimi súvisiacu hru posunuli na vyšší level. Rozdelili sme sa do viacerých tímov a snažili sa zabojovať o víťazstvo. Každý člen tímu tak pomáhal vyhrať. Okrem nadobudnutých poznatkov a techník bezpečného správania sa na internete sme zažili aj pocit vzájomnej podpory, žičlivosti a spolupatričnosti, kde každý mohol ovplyvniť výsledok snaženia celého tímu.
Zaujímavé a dynamické spracovanie aktuálnej problematiky spojené s  komplexným rozvojom charakterových a vôľových vlastností žiaka sa prostredníctvom našej aktivity stali ľahko uchopiteľnou ukážkou moderného vnímania Komenského ŠKOLY HROU.
 
Text a foto: Mgr. Ján Andrejčík, 6.6.2022
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah