VÝCH.- KARIÉR. PORADCA - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVO


Výchovný a kariérový poradca:

Mgr. Ján Andrejčík

Konzultačné hodiny:
VP: Pondelok 7:45 - 9:25 hod.
KP: Pondelok 9:45 - 11:25 hod.
iný termín po vzáj. dohode

Kontakty:
andrejcik@centrum.sk
057/ 775 31 83 (sekr. školy)
Výchovný poradca:

 • Monitoruje žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a vývine osobnosti.
 • Informuje a pomáha žiakom, rodičom,  (zákonným zástupcom) pri voľbe štúdia, povolania a pracovného zaradenia.
 • V spolupráci so špec. pedagógom poskytuje triednym učiteľom pomoc pri práci so žiakmi intelektovo-nadanými a talentovanými, sociálne znevýhodnenými, žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakmi nastupujúcimi do prvého ročníka strednej školy.
 • Spolupracuje s odborníkmi pri poskytovaní sociálneho poradenstva.
 • Zabezpečuje a podieľa sa na realizácii preventívnych aktivít pre žiakov.
 • Poskytuje konzultačnú a informačnú pomoc žiakom.
 • Koordinuje výchovný proces školy.
 • Spolupracuje s vedením školy, s rodičmi, učiteľmi, triednymi učiteľmi a koordinátorom prevencie.
 • Využíva informačno-komunikačné technológie pri práci s profesijnými informáciami.

Kariérový poradca:

 • Poskytuje informácie o požiadavkách študijných odboroch, rôznych povolaní a pomáha žiakom, aby si optimálne vybrali.
 • Sleduje študijno-profesijné záujmy žiakov.
 • Spolupracuje s inými odborníkmi pri voľbe štúdia alebo povolania žiakov so ŠVVP potrebami.
 • Sprostredkúva informácie o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce v regióne, na Slovensku, v EÚ.
 • Učí žiakov využívať IKT, osobitne internet pri vyhľadávaní informácií o školách, povolaniach a zamestnaniach (QR kódy škôl, KSK a pod.).
 • Podporuje vzdelanostné ašpirácie žiakov.
 • Pripravuje žiakov na vstup na trh práce.
 • Zabezpečuje a organizuje besedy, exkurzie, rôzne súťaže, stretnutia, tematické výstavy, návštevy rôznych aktuálnych akcií.
 • Pomáha žiakom stanoviť si realistické vzdelávacie a profesijné ciele.


Dôležité informácie

 • Prihlášky na SŠ vypĺňa zákonný zástupca (v prípade potreby môže požiadať o pomoc kariérového poradcu na ZŠ).
 • Žiak a jeho zákonní zástupcovia podpisom potvrdzujú správnosť údajov na prihláške.
 • Každý žiak si podáva prihlášky na 2 študijné alebo učebné odbory. Ak má žiak záujem o talentové skúšky, má nárok aj na podanie tretej a štvrtej prihlášky.
 • Všetky aktuálne informácie nezabúdajte sledovať na stránkach Školského výpočtového strediska v Michalovciach (www.svsmi.sk).
 • Pred konečným výberom strednej školy si čo najpodrobnejšie zistite informácie o odboroch a možnostiach štúdia na webovej stránke danej školy.
 • Pri výbere strednej školy vám pomôže aj stránka Centra vedecko-technických informácií SR, ktorá obsahuje v sekcii REGISTRE ďalšie linky s odkazmi na školy na Slovensku.
 • Kompletnú štatistiku naplnenosti ktorejkoľvek školy na Slovensku si môžete pozrieť na stránkach ŠVS Michalovce, konkrétne na tomto odkaze.
 • Sprievodca výberom strednej školy
 • Vyhľadať voľné pracovné miesta.

PRIJÍMACIE KONANIE V ŠK. ROKU 2022/2023

Novela školského zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole. Zákonný zástupca vypĺňa iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac 2 netalentové odbory vzdelávania, a najviac 2 odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania - talentové odbory. Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.

Dôležité termíny

28.4. - 3.5.2023
1. kolo 1. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2. fáza) (SŠ tal.)

4.5. - 5.5.2023
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)  (SŠ)

9.5. - 10.5.2023
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)  (SŠ)

11.5. - 15.5.2023
1. kolo 2. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2. fáza) (SŠ tal.)

od 16.5.2023  
Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok (aj talentové odbory)  (RÚŠS, SK)

od 16.5.2023  
ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta.  (ŠVS)

19.5.2023
Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania  (SŠ)

do 26.5.2023  
Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov ako export z programu PS. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta.  (SŠ)

do 6.6.2023
Zverejní konanie druhého kola (SŠ)

20.6. - 21.6.2023
2. kolo prijímacích skúšok. (SŠ)

od 21.6.2023  
Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.  (RÚŠS, SK)

do 23.6.2023  
Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na nenaplnený počet miest  (SŠ)

do 7.7.2023  
ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov (8. ročník) – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS.  (ZŠ)

- - -
 
Vysvetlivky:
 
PS - prijímacie skúšky
SŠ - Stredná škola
SŠŠ - Stredná športová škola
SŠ tal. - SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
ŠVS - Školské výpočtové strediská
OŠ - Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja
RÚŠS - Regionálny úrad školskej správy
SK - Samosprávny kraj
ZZ - Zákonný zástupca žiaka
NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže
ZŠ - Základná škola
ZR - Zriaďovateľ
CPPPaP - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
_____________________________

Vyplňovanie prihlášok

 • Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ.  
 • Zákonný zástupca žiaka môže podať dve prihlášky na 2 rôzne SŠ alebo na 2 rôzne odbory vzdelávania tej istej SŠ a 2 prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, t.j. na odbor s talentovou skúškou.
 • Do druhého kola je možné podať prihlášku iba v prípade, ak žiak nebol prijatý v 1. kole prijímacích skúšok.
 • Prihlášku vypĺňa zákonný zástupca žiaka - v prípade potreby môže požiadať keriérového poradcu ZŠ o pomoc.
 • Úlohou oboch zákonných zástupcov a žiaka je všetky údaje na prihláške skontrolovať, potvrdiť lekárom a obratom doniesť späť.
 • Za správnosť údajov uvedených na prihláške ručia svojím podpisom obaja zákonní zástupcovia žiaka, a aj žiak.
 • K prihláške je možné priložiť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza - podľa kritérií prijatia na SŠ. Za preštudovanie kritérií prijatia zodpovedá zákonný zástupca a žiak.


Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah