VÝCH.- KARIÉR. PORADCA - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVO


Výchovný a kariérový poradca:

Mgr. Ján Andrejčík

Konzultačné hodiny:
VP: Pondelok 12:30 - 13:15 hod.
VP: Štvrtok 8:40 - 9:25 hod.
VP: Piatok 7:45 - 9:25 hod.
KP: Pondelok 7:45 - 9:25 hod.
KP: Streda 7:45 - 8:30, 9:45 - 10:30 hod.
iný termín po vzáj. dohode

Kontakty:
andrejcik@centrum.sk
057/ 775 31 83 (sekr. školy)
Výchovný poradca:

 • Monitoruje žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a vývine osobnosti.
 • Informuje a pomáha žiakom, rodičom,  (zákonným zástupcom) pri voľbe štúdia, povolania a pracovného zaradenia.
 • V spolupráci so špec. pedagógom poskytuje triednym učiteľom pomoc pri práci so žiakmi intelektovo-nadanými a talentovanými, sociálne znevýhodnenými, žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakmi nastupujúcimi do prvého ročníka strednej školy.
 • Spolupracuje s odborníkmi pri poskytovaní sociálneho poradenstva.
 • Zabezpečuje a podieľa sa na realizácii preventívnych aktivít pre žiakov.
 • Poskytuje konzultačnú a informačnú pomoc žiakom.
 • Koordinuje výchovný proces školy.
 • Spolupracuje s vedením školy, s rodičmi, učiteľmi, triednymi učiteľmi a koordinátorom prevencie.
 • Využíva informačno-komunikačné technológie pri práci s profesijnými informáciami.

Kariérový poradca:

 • Poskytuje informácie o požiadavkách študijných odboroch, rôznych povolaní a pomáha žiakom, aby si optimálne vybrali.
 • Sleduje študijno-profesijné záujmy žiakov.
 • Spolupracuje s inými odborníkmi pri voľbe štúdia alebo povolania žiakov so ŠVVP potrebami.
 • Sprostredkúva informácie o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce v regióne, na Slovensku, v EÚ.
 • Učí žiakov využívať IKT, osobitne internet pri vyhľadávaní informácií o školách, povolaniach a zamestnaniach (QR kódy škôl, KSK a pod.).
 • Podporuje vzdelanostné ašpirácie žiakov.
 • Pripravuje žiakov na vstup na trh práce.
 • Zabezpečuje a organizuje besedy, exkurzie, rôzne súťaže, stretnutia, tematické výstavy, návštevy rôznych aktuálnych akcií.
 • Pomáha žiakom stanoviť si realistické vzdelávacie a profesijné ciele.


Dôležité informácie

 • Prihlášky na SŠ vypĺňa základná škola, resp. výchovný poradca na základnej škole.
 • Žiak a jeho zákonný zástupca podpisom potvrdzujú správnosť údajov na prihláške.
 • Každý žiak si podáva 2 prihlášky na SŠ. Ak má žiak záujem o talentové skúšky, má nárok aj na vypísanie tretej a štvrtej prihlášky prihlášky.
 • Všetky aktuálne informácie nezabúdajte sledovať na stránkach Školského výpočtového strediska v Michalovciach (www.svsmi.sk).
 • Pred konečným výberom strednej školy si čo najpodrobnejšie zistite informácie o odboroch a možnostiach štúdia na webovej stránke danej školy.
 • Pri výbere strednej školy vám pomôže aj stránka Centra vedecko-technických informácií SR, ktorá obsahuje v sekcii REGISTRE ďalšie linky s odkazmi na školy na Slovensku.
 • Kompletnú štatistiku naplnenosti ktorejkoľvek školy na Slovensku si môžete pozrieť na stránkach ŠVS Michalovce, konkrétne na tomto odkaze.
 • Na stránkach Ústavu informácií a prognóz školstva máte možnosť zistiť a porovnať informácie o nezamestnanosti absolventov stredných škôl na Slovensku. Odkaz na uvedenú internetovú aplikáciu s návodom pre správne zadávanie údajov o škole nájdete na tomto odkaze.
 • Vyhľadať voľné pracovné miesta.

PRIJÍMACIE KONANIE

Dôležité dokumenty a prílohy
Potvrdenie o nastúpení - zákonný zástupca ho po prijatí žiaka doručuje SŠ cez EduPage, mailom alebo poštou.

Čestné vyhlásenie (doručiť ZŠ do 28.2.2022)


Novela školského zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole. Zákonný zástupca vypĺňa iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac 2 netalentové odbory vzdelávania, a najviac 2 odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania - talentové odbory. Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.


TERMÍN KONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

1. KOLO
1. termín ostatné odbory        2. 5. 2022 (alebo 3. 5.2022)
1. termín talentové odbory     4.,5. alebo 6. mája 2022

2. termín ostatné odbory        9. 5. 2022 (alebo 10. 5. 2022)
2. termín talentové odbory     11., 12. alebo 13. mája 2022

18.5.2022
ZVEREJNENIE ZOZNAMU UCHÁDZAČOV (zverejňuje a určuje MŠVVaŠ SR)
Prijatí uchádzači: potvrdia jedno rozhodnutie, ostatné rozhodnutia strácajú platnosť
Prijatí uchádzači bez prijímacej skúšky: rozhodnutie o prijatí odošle riaditeľ SŠ najneskôr 7 dní pred termínom konania skúšky
Neprijatí uchádzači: odovolanie do 5 dní od doručenia rozhodnutia a neprijatí

od 16.5.2022 (termín bude aktualizovaný)
ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta. (ŠVS)

do 6.6.2022 (termín bude aktualizovaný)
Zverejní konanie druhého kola (SŠ)

2. KOLO
ostatné odbory, talentové odbory (nie osemročné)     21.6., dokončenie 22.6.2022

od 22.6.2022
Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok. (OŠ, SK)

-------------------------------
Vysvetlivkyy:
 
PS - prijímacie skúšky
SŠ - Stredná škola
SŠŠ - Stredná športová škola
SŠ tal. - SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
ŠVS - Školské výpočtové strediská
OŠ - Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja
SK - Samosprávny kraj
ZZ - Zákonný zástupca žiaka
NÚCEM - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
ZŠ - Základná škola
ZR - Zriaďovateľ
CPPPaP - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
termín - zákonom stanovený termín
_____________________________

Vyplňovanie prihlášok

 • Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľke ZŠ (resp. kariér. poradcovi), ktorú žiak navštevuje.  
 • Zákonný zástupca žiaka môže podať dve prihlášky na dve rôzne SŠ alebo  na dva rôzne odbory vzdelávania tej istej SŠ a dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, t.j. na odbor s talentovou skúškou.
 • Do druhého kola je možné podať prihlášku iba v prípade, ak žiak nebol prijatý v 1. kole prijímacích skúšok.
 • Prihlášku vypĺňa výchovný poradca a triedny učiteľ na základe údajov získaných od rodičov (zapísaných v katalógových listoch žiakov) a Návratky, ktorú dostávajú žiaci pred tlačením prihlášok.
 • Úlohou rodiča a žiaka je všetky údaje na prihláške skontrolovať, potvrdiť lekárom a obratom doniesť späť.
 • Za správnosť údajov uvedených na prihláške ručí svojím podpisom zákonný zástupca žiaka a aj žiak.
 • K prihláške je možné priložiť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza (odovzdanú na ZŠ, prípadne priamo na SŠ) - podľa kritérií prijatia na SŠ. Za preštudovanie kritérií prijatia zodpovedá zákonný zástupca a žiak.


Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah