ZÁPIS DO ŠKOLY - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

.Zápis je možný do 30. apríla 2024.
Zápis ONLINE - kedykoľvek  do 30. apríla 2024.

VIAC INFORMÁCIÍ

.
VSTÚPTE
.

PUGAČEVKA SKVELÁ ŠKOLA, NOVÝCH ŽIAKOV K SEBE VOLÁ.

Prihlášku podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Na zápis je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov. Zápis dieťaťa do školy je možný do 30. apríla príslušného roku.


PRE NAŠICH PRVÁKOV PONÚKAME:

 • Profesionálny pedagogický kolektív
 • Školský podporný tím - starostlivosť špeciálnej pedagogičky a logopedičky, školskej psychologičky, výchovného a kariérového poradcu a pedagogických asistentov
 • Dostupnosť - škola s bezbariérovým prístupom, stoličkovým výťahom a sociálnym zariadením
 • Príťažlivý školský vzdelávací program - angličtina od 1. ročníka a druhý cudzí jazyk už od 6. ročníka
 • Inovatívne digitálne, zážitkové  vzdelávanie v moderne vybavených triedach, jazykových a prírodovedných učebniach, v učebniach informatiky
 • Rozvoj programátorských zručností prostredníctvom LEGO® Education stavebníc a micro:bitov
 • Vzdelávanie v prírode – altánok, teepee stan
 • Oddychové a relaxačné zóny na chodbách, miničitáreň
 • Rozvoj čitateľskej gramotnosti - aktivity v školskej knižnici
 • Školský klub detí - od 6.30 do 16.30 hod., zaujímavá a tvorivá činnosť
 • Centrum voľného času - pestrosť záujmových útvarov, DFS Púpavienka
 • Výborné podmienky pre šport - veľký športový areál s ihriskami na rôzne druhy športov
 • Mimovyučovacie aktivity - projekty Erasmus+, eTwinning, besedy, letný tábor, lyžiarsky a plavecký výcvik, školy v prírode
 • EduPage - elektronická žiacka knižka a platforma na vzdelávanie a komunikáciu
 • Sadu zošitov zdarma


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA PRE RODIČOV
  
Riaditeľ Základnej školy Pugačevova 1381/7,  Humenné určuje nasledovné podmienky prijímania detí na vzdelávanie v ZŠ.
 
A Všeobecné usmernenia k prijímaniu detí

 1. Do prvého ročníka ZŠ je v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijímané dieťa, ktoré spĺňa podmienky na začiatok povinnej školskej dochádzky. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak.
 2. Podmienkou prijatia je prihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky zákonným zástupcom dieťaťa spravidla počas zápisu. Termín zápisu určuje v zmysle platnej legislatívy zriaďovateľ školy.
 3. Do 1. ročníka ZŠ na plnenie povinnej školskej dochádzky môže byť prijaté výnimočne aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, ak o to požiada jeho zákonný zástupca a k žiadosti predloží súhlasné vyjadrenie príslušného centra poradenstva a prevencie (ďalej len „CPP“) a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 4. Ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť zákonný zástupca predkladá riaditeľke materskej školy žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Zákonný zástupca ku svojej žiadosti prikladá príslušné odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného CPP. Na základe rozhodnutia riaditeľky MŠ o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa, môže rozhodnúť riaditeľ ZŠ o neprijatí na základné vzdelávanie. Aj v tomto prípade je potrebné dostaviť sa na zápis.
 
B Špecifické podmienky prijatia
 
1.  Pri väčšom počte záujemcov o prijatie ako sú kapacitné možnosti bude zohľadnené:
a)  miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy,
b)  súrodenec vo vyššom ročníku,
c)  kapacitné možnosti školy - z kapacitných dôvodov nemusí byť automaticky prijaté každé dieťa, ktoré sa zúčastní zápisu do 1. ročníka.
2.  Škola si vyhradzuje právo výberu a určenia poradia žiakov.
3.  V prípade uvoľnenia miesta z dôvodu nenastúpenia niektorého z prijatých žiakov, budú rodičia/ zákonný zástupca detí „náhradníkov“ kontaktovaní vedením školy.
4. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy najneskôr do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

C Administrácia zápisu

Pri rozhodovaní o podstatných záležitostiach maloletého dieťaťa sú obaja rodičia zákonnými zástupcami v rovnakom rozsahu. Platí to aj v prípade rozvedených rodičov, u ktorých bolo dieťa zverené do starostlivosti jedného z rodičov a druhému rodičovi bol určený styk s dieťaťom.
 
 1. Zákonný zástupca dieťaťa môže dieťa zapísať do našej školy dvoma spôsobmi:
 
A. Elektronickou formou - od 1.- 30. apríla
    • odoslaním elektronickej prihlášky sprístupnenej na webovej stránke školy v sekcii ZÁPIS DO ŠKOLY
    • Kliknite na odkaz a podľa rodného listu dieťaťa a občianskych preukazov zákonných zástupcov vyplňte Elektronickú prihlášku.
    • Overovanie údajov poskytnutých v prihláške sa uskutoční v škole podpisom po telefonickom dohovore so zákonnými zástupcami.
     
B. Papierovou formou - osobne v škole
    • Zápis je možný počas pracovnej doby najneskôr do 30. apríla 2024.
    • Zákonní zástupcovia vyplnia prihlášku doma alebo priamo v škole.

 1. Na zápis alebo overenie údajov v prihláške je potrebné si priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu.
 2. V prípade, že sa niektorý zo zákonných zástupcov nemôže zúčastniť na zápise, druhý zákonný zástupca zúčastňujúci sa na zápise vyplní čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.
 3. Ak dieťa absolvovalo akékoľvek vyšetrenie v CPP, zákonný zástupca je povinný informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti a iných závažných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
 4. V prípade súdom zverenej starostlivosti o dieťa jednému z rodičov a pozbavenia rodičovských práv druhému rodičovi, žiadame o dodanie kópie relevantného dokladu.
 5. V prípade, že rodič zvažuje pokračovanie predprimárneho vzdelávania, prekonzultuje to na zápise s vedením školy.
 6. Ak zákonný zástupca neprihlási svoje dieťa na povinnú školskú dochádzku, dopúšťa sa priestupku podľa § 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a môže mu byť obcou uložená pokuta.
           
 
V Humennom, dňa 4.3. 2024

Mgr. Peter Vachula
riaditeľ školy


Zápis môžete zrealizovať aj takto:

 1. Tlačivo otvorte a pomocou ikony vpravo hore uložte na plochu.
 2. Otvorte uložené tlačivo v programe podporujucom PDF (Acrobat Reader a pod.)
 3. Zadajte vaše údaje.
 4. Tlačivo vytlačte a podpíšte.
 5. Tlačivo doneste v deň zápisu (alebo v určenom termíne) na sekretariát školy.

.

Vaše otázky môžete zaslať prostredníctvom kontaktného formulára.

KONTAKTNÝ FORMULÁR - Správu odošlete vedeniu školy

ADRESA
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah