Zapis - ZŠ Pugačevova

Prejsť na obsah
Rodičom a žiakom
Online zápis
Online zápis


Vzhľadom na aktuálnu situáciu vyvolanú pandémiou COVID-19 vám oznamujeme, že slávnostný zápis do 1. ročníka je zrušený.
 

Zároveň vám dávame k dispozícii najvýhodnejšiu možnosť zapísať dieťa do 1. ročníka formou ONLINE ZÁPISU.

Je to veľmi jednoduché a pohodlné – kliknite – vyplňte - odošlite.
  
Zápis online je možný kedykoľvek, v tomto momente však najneskôr do 30. 4.2020.

Bežný zápis, pri ktorom rodič príde fyzicky do školy, je v súčasnej situácii posunutý a môže sa vykonávať v termínoch 15.4. - 30.4.2020. Konkrétny termín určí zriaďovateľ školy - mesto Humenné. O termíne vás budeme včas informovať.
Zápis s fyzickou účasťou sa bude realizovať za prísnych protiepidemiologických opatrení - zúčastní sa iba jeden zákonný zástupca s rúškom, rukavicami a vlastným perom. Na zápis je potrebný aj rodný list dieťaťa.

V prípade, že pri zápise žiadate o odklad nástupu do prvého ročníka, je nevyhnutné o to požiadať písomne. Dávame vám k dispozícii žiadosť o odklad nástupu do prvého ročníka, ktorú vyplňte a podpíšte. Môžete ju poslať elektronicky (ako oskenovanú prílohu), poštou alebo priniesť osobne v termíne, ktorý bude zverejnený na tejto stránke.

Upozorňujeme vás, že súčasťou žiadosti je aj príloha - odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak máte obavy či je vaše dieťa zrelé do nástupu na základnú školu, konzultujte situáciu najprv učiteľkami v MŠ. Ak vám odporúčia vyšetrenie odborníkom, kontaktujte telefonicky všeobecného lekára vašho dieťaťa, príp. niektoré centrum pedagogicko-psychologickej poradne a prevencie.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktuje:

 PaedDr. P. Kurucová, riad. školy
0917 227 368
skola@zspugacevhe.sk

Mgr. Andrejčík, admin webovej stránky
andrejcik@centrum.sk
Cudzí jazyk od 1. ročníka -  Folklórny súbor Púpavienka  -  Školský špeciálny pedagóg-logopéd  -  Vzdelávací program eTwinningMilí rodičia!
Záleží nám na tom, aby žiaci mali príjemné prostredie a podmienky, v ktorých sa môžu učiť.
Čo ponúkame?

Vzdelávanie
 
 • Vyučovanie podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý podporuje premenu školy v prostredí, kde sa žiaci cítia bezpečne a spokojne.
 • Motivujeme a podporujeme žiakov v rôznych vzdelávacích oblastiach.
 • Našich žiakov učíme kriticky myslieť a rozvíjame schopnosť žiakov riešiť problémy či problémové situácie.
 • Podporujeme prácu žiakov s rôznymi zdrojmi informácií (učebnice, slovníky, encyklopédie, rozličné druhy obrazových materiálov, internet, tablety).
 • Uplatňujeme inovatívne a aktivizujúce metódy a formy vyučovania. Realizujeme projektové vyučovanie a zabezpečujeme žiakom zážitkové vyučovanie v príjemnom prostredí.
 • Ponúkame moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL kvalifikovaným pedagogickým zborom.
 • Sme účastníkmi medzinárodných vzdelávacích projektov eTwinning.
 • Zohľadňujeme jedinečnosť každého dieťaťa. Rešpektujeme individuálne vzdelávacie potreby žiakov. Venujeme pozornosť nadaným žiakom i žiakom so špecifickými poruchami učenia a správania.
 • Ponúkame služby školského špeciálneho pedagóga – logopéda.
 • Hľadáme a rozvíjame talent žiakov, ktorý majú možnosť prezentovať svojou účasťou na rôznych športových, záujmovo – umeleckých súťažiach a predmetových olympiádach.
 • Od 1. ročníka vyučujeme cudzí jazyk. V prípade potreby žiakov vyučujeme aj nemecký a ruský jazyk. Učebnice anglického jazyka žiakom poskytujeme bezplatne.
 • Od 6. ročníka vyučujeme žiakov aj druhý cudzí jazyk. Ponúkame výučbu nemeckého a ruského jazyka.
                       
Výchova a školské aktivity
 
 • Ponúkame množstvo aktivít a tvorivé dielne v ŠKD. Ranné schádzanie poskytujeme už od 6,30 hod.
 • Zapájame sa do projektov a programov – UNICEF, Škola priateľská k deťom, E-testovanie, Recyklohry, Nech sa nám netúlajú, Slávici z lavice, Modernizácia vzdelávacieho procesu.
 • Poskytujeme spoluprácu výchovného poradcu s rodičmi a žiakmi.
 • Vydávame školské noviny Novinky z Pugačevky.
 • Organizujeme netradičné vyučovacie dni, otvorené hodiny pre rodičov, ale aj pre deti z MŠ. Pripravujeme Vianočnú akadémiu, Fašiangový karneval, Deň detí, Deň zdravej výživy, Deň Zeme či pracujeme v tvorivých dielňach – zdobenie kraslíc a pečenie vianočných perníkov.
 • Vytvárame zážitkové vyučovanie a viacgeneračné vyučovanie tematicky zamerané na rôzne školské aktivity: Deň chleba, Spoznaj mesto s Pugačevkou, Učíme sa s J. A. Komenským, Deň materinského jazyka. Cieľom takýchto vyučovaní je motivovať deti k úcte k staršej generácii.
 • Počas celého školského roka realizujeme ďalšie rôzne zaujímavé akcie: plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, korčuľovanie, vychádzky, exkurzie, besedy so zaujímavou návštevou či školské výlety.
 • V spolupráci s rodičmi, sponzormi a priateľmi školy každoročne organizujeme Deň rodiny a školy.
 • Presadzujeme zdravý spôsob života a rozvoj enviromyslenia žiakov. Učíme žiakov separovať odpad a organizujeme zber papiera. Zapájame sa do projektu Zelená škola mesta Humenné.
                 
Voľný čas pre žiakov
 
 • Zabezpečujeme bohatú ponuku krúžkov vo vlastnom CVČ. Krúžky prebiehajú v popoludňajších hodinách priamo v našej škole, napr. florbal, turistika, futbal, tenis, tanečný, literárno-dramatický.
 • Založili sme detský folklórny súbor Púpavienka a žiacky divadelný súbor Zázračno, do ktorých prijímame nových členov.
 • Presťahovali sme do nových priestorov a vynovili žiacku školskú knižnicu, v ktorej je možnosť zdarma vypožičiavať rozprávky, dobrodružnú literatúru, cestopisy, romány. Na doplnenie vedomostí však žiakom ponúkame aj náučnú či anglickú literatúru.
 • Organizujeme prázdninový tábor podľa záujmov detí.
 • Poskytujeme športovo-relaxačný areál, detské ihrisko s preliezkami a multifunkčné športové ihrisko.
         
Vybavenie školy
 
 • Špičkové materiálne vybavenie tried IKT technikou (dataprojektory, interaktívne tabule, jazykové laboratóriá, odbornú vynovenú učebňu chémie, 3 počítačové učebne, moderná učebňa polytechnickej výchovy).
 • Používame internetovú žiacku knižku. Okrem známok si žiaci a rodičia môžu zistiť aj zadanie domácich úloh.
 • Žiakom 1. ročníka rozdávame súbory zošitov zdarma.
 • Poskytujeme každému žiakovi vlastnú uzamykateľnú šatňovú skrinku.
 • Zabezpečujeme poistenie žiakov.
 • Zamedzujeme používanie mobilov žiakmi počas vyučovania.
 • Informujeme o aktivitách a činnostiach školy prostredníctvom webovej školskej stránky. Neustále aktualizujeme všetky novinky aj na sociálnej sieti Facebook.
 • Žiaci a majetok školy sú chránené uzavretým kamerovým systémom.
               
Viac sa o našej škole dozviete, ak si pozriete celú našu stránku, najmä aktuality a galérie.

Zápis môžete zrealizovať aj takto:

 1. Tlačivo o
  tvorte a
  pomocou ikony vpravo hore uložte na plochu.

 2. Otvorte uložené tlačivo v programe podporujucom PDF (Acrobat Reader a pod.)
 3. Zadajte vaše údaje.
 4. Tlačivo vytlačte a podpíšte.
 5. Tlačivo doneste v deň zápisu (alebo v termíne 1.-30.4.2020) na sekretariát školy.

Vaše otázky k zápisu žiakov na školu môžete zaslať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

KONTAKTNÝ FORMULÁR - Správu odošlete vedeniu školy
Adresa
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah