INOVOVANÝ ŠkVP - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAMZáznamy o platnosti a revidovaní

Školský vzdelávací program a dodatky

Školský vzdelávací program


Rámcový učebný plán
Obsahuje učebné plány, ktoré sú súčasťou Inovovaného školského vzdelávacieho programu (1.-9. ročník).

Vzdelávacia oblasť
Vyučovací predmet
Ročník
primárne vzdelávanie
Ročník
nižšie stredné vzdelávanie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
anglický jazyk


angličtinanemecký jazyk

ruský jazyk

Matematika a práca s informáciami
matematika
informatikaČlovek a príroda
prvoukaprírodovedafyzika

chémia


biológia
environmentálna výchova
Človek a spoločnosť
vlastivedadejepis
geografia
občianska náuka

regionálna výchova
Človek a hodnoty
náboženská výchova RK
náboženská výchova GK
etická výchova
Človek a svet práce
pracovné vyučovanietechnika
svet práce

Umenie a kultúra
hudobná výchova

výtvarná výchova
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova

matematická a finančná gramotnosť

finančná gramotnosť

čitateľská gramotnosť
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah