Prejsť na obsah
Rodičom a žiakom

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ PUGAČEVOVA 1381/7, HUMENNÉOdhlásenie z obedov
(najneskôr do 14:00 hod.  predchádzajúceho dňa)


Emailová adresa:
sj.zspugacevhe@gmail.com

Telefón:
057/ 775 31 68

Oznámenie o úprave finančného limitu na nákup potravín od 1.9.2019.


Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné č.151/2019  od 1.9.2019 sa upravuje finančný limit na nákup potravín takto:
1 – 4 ročník:                                                                                  
bez dotácie 1,15 €, obed s dotáciou 0,00 €, réžia 0,05 €, spolu 0,05 €
5 – 9 ročník:                  
bez dotácie 1,23 €, obed s dotáciou 0,03 , réžia 0,05 €, spolu 0,08 €
Dospelí: 1,33 €
z toho príspevok zo soc. fondu 0,50 €
zamestnanec dopláca 0,83 €
vecná réžia 1,62+0,05 €=1,67 €
Cudzí stravníci: 1,33 € + 1,67 € = 3,00
Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie v zátvorke.
Vyhlásiť sa z obedu je potrebné do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa na tel. čísle 057/ 775 31 68.
Stravníci v hmotnej núdzi a životnom minime neprítomní v škole nemajú nárok na obed.

Prihlásenie dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni

Rodič, ktorý má záujem, aby sa jeho dieťa stravovalo v školskej jedálni, musí svoje dieťa na stravovanie prihlásiť osobne u vedúcej ŠJ. Po vyzdvihnutí a vyplnení prihlášky svoje dieťa záväzne prihlasuje na stravovanie v ŠJ.
Spôsob úhrady stravného
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred a to:
1.) platobným alebo trvalým príkazom v banke
2.) poštovou poukážkou

Adresa: Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 1381/7, 066  01 Humenné
Variabilný symbol: uvediete meno dieťaťa.
Číslo účtu: SK10 1100 0000 0026 2955 1984
Preplatky, ktoré vzniknú pri úhrade stravy bezhotovostne počas školského roka, budú vrátené po jeho ukončení na účet, z ktorého platby boli uhrádzané.

Odhlasovanie zo stravovania
Vedúca ŠJ oznamuje, že odhlasovanie z obedov je možné do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa a to:
1.) osobne
2.) cez internet
3.) telefonicky na tel. čísle: 057/775 31 68

Poznámka: Vkladať poplatok v hotovosti za stravu v banke nie je dovolené.
V prípade nejasnosti v spôsoboch stravovania a platenia finančných úhrad je potrebné obrátiť sa priamo na vedúcu ŠJ (tel. číslo 057/775 31 68).


OZNAM

Školské mlieko Rajo:
Kreditky Brejky potrebné na školské mlieko vydáva vedúca školskej jedálne.

vedúca školskej jedálne

Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah