ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ


Oznam vedúcej školskej jedálne pre rodičov
 
Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 1381/7, Humenné oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o bezplatné  stravovanie svojich detí v našej ŠJ v školskom roku 2023/2024, aby vypísali a podpísali zápisný lístok do ŠJ, ktorý nájdete v prílohe tejto správy, na webovej stránke školy a posielame Vám ho aj prostredníctvom Vášho dieťaťa v tlačenej forme. V individuálnych prípadoch si ho môžete vyzdvihnúť priamo v ŠJ
 
Zápisný lístok prosíme odovzdať triednym učiteľom v termíne do 27. júna 2023.
  • Bez zápisného lístka nemôže byť žiak zapísaný na stravovanie.
  • Vedúca ŠJ upozorňuje zákonných zástupcov žiakov, že iba na základe podpísaného zápisného lístka a žiadosti rodiča, ktorú nájdete na zadnej strane zápisného lístka, bude dieťa môcť poberať dotáciu na stravu od 1. septembra 2023.
  • Ak dieťa dostane šek na 30 €, ide o zálohovú platbu, ktorú treba uhradiť do 31. augusta 2023 (šek dostane iba ten žiak, ktorý nemá preplatok na stravnom), kto preplatok nemá musí uhradiť 30 €.      
(platný od 1.9.2023)

vedúca ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7, Humenné


je potrebné vyplniť ho a osobne sa ísť zapísať u vedúcej ŠJ
(najneskôr do 7:00 hod. aktuálneho dňa)
Emailová adresa:
sj.zspugacevhe@gmail.com
Telefón:
057/ 775 31 68

Oznámenie o zmene výšky stravného

S účinnosťou od 1.1.2023  MsZ v Humennom schválilo VZN č.185/2022 podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“) o výške finančných nákladov na nákup potravín a výšku vecnej réžie podľa vekových kategórií:
1. – 4. ročník:
limit na nákup potravín + režijné náklady (1,50 € + 0,20 € = 1,70 €)
5. – 9. ročník:
limit na nákup potravín + režijné náklady (1,70 € + 0,20 € = 1,90 €)
Dospelí: 4,90 €
z toho príspevok zo soc. fondu 4,70 €
zamestnanec dopláca 1,50 €
režijné náklady 2,70 €
Cudzí stravníci: 2,20 € + 2,70 € = 4,90
Stravníci v hmotnej núdzi a životnom minime neprítomní v škole nemajú nárok na obed.

Prihlásenie dieťaťa na stravovanie v ŠJ

Rodič, ktorý má záujem, aby sa jeho dieťa stravovalo v školskej jedálni, musí svoje dieťa na stravovanie prihlásiť osobne u vedúcej ŠJ. Po vyzdvihnutí (alebo stiahnutí) a vyplnení prihlášky svoje dieťa záväzne prihlasuje na stravovanie v ŠJ.

Spôsob úhrady stravného
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred a to:
1.) platobným alebo trvalým príkazom v banke
2.) poštovou poukážkou

Poplatok za stravné je potrebné uhradiť najneskôr do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza na:
Adresa: Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 1381/7, 066 01 Humenné
Variabilný symbol: uvediete meno dieťaťa
Číslo účtu: SK10 1100 0000 0026 2955 1984

Poznámka: Vkladať poplatok za stravu v banke nie je dovolené.

Preplatky, ktoré vzniknú pri úhrade stravy bezhotovostne počas školského roka, budú vrátené po jeho ukončení na účet, z ktorého platby boli uhrádzané.
Žiak, ktorý je v hmotnej núdzi, je povinný v čase neprítomnosti v škole VYHLÁSIŤ SA Z OBEDA.

Odhlasovanie z obedov alebo prihlasovanie je možné do 7:00 a to:

1.) osobne u vedúcej ŠJ
3.) telefonicky na tel. čísle: 057/775 31 68

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
Dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o 1,30 € v rozsahu určenom v § 4 ods. (3) písmeno a) a b) zákona č. 544/2010 Zb., a zároveň za splnenia týchto podmienok: dieťa sa zúčastni výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie stravu.
Zákonný zástupca žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

V prípade nejasnosti v spôsoboch stravovania a platenia finančných úhrad je potrebné obrátiť sa priamo na vedúcu ŠJ (tel. číslo 057/775 31 68).

V Humennom 2.1.2023, A. Polovková, vedúca ŠJ

ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah