<%@ Language=VBScript %> <% Response.Status="301 Moved Permanently" ResponseAddHeader "Location","http://zspugacevhe.edupage.org/menu/?" %> Školská jedáleň - ZŠ Pugačevova

Školská jedáleň - ZŠ Pugačevova

ZŠ Pugačevova
Prejsť na obsah
Rodičom a žiakom

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ PUGAČEVOVA 1381/7, HUMENNÉ


Oznámenie o úprave finančného limitu na nákup potravín od 1.4.2019.

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné č. 147/2019 od 1.4.2019 upravuje finančný limit na nákup potravín takto:
  • žiaci 1. - 4.ročníka: obed + vecná réžia      1,01 € + 0,05 € = 1,06 €
  • žiaci 5. - 9.ročníka: obed + vecná réžia     1,09 € + 0,05 € = 1,14 €
  • dospelí: 1,19 €
      z toho príspevok zo sociálneho fondu 0,50 €
      zamestnanec dopláca 0,69 €
      vecná réžia 1,46 €
  • cudzí stravníci: 1,19 € + 1,46 € = 2,65 €
Prihláška na obedy

Odhlásenie z obedov (najneskôr do 7:00 hod.   aktuálneho dňa)

Desiata - cenník             
Stravníci v hmotnej núdzi a životnom minime neprítomní v škole nemajú nárok na obed.
Vyhlásiť sa zo stravovania je potrebné do 7.00 hod. na tel. čísle 057/ 775 31 68.


Prihlásenie dieťaťa na stravovanie   v školskej jedálni

Rodič, ktorý má záujem, aby sa jeho   dieťa stravovalo v školskej jedálni,   musí svoje dieťa na stravovanie   prihlásiť osobne u vedúcej ŠJ. Po   vyzdvihnutí a vyplnení prihlášky   svoje dieťa záväzne prihlasuje na   stravovanie v ŠJ.
Spôsob úhrady stravného
Platba za stravné sa uhrádza mesačne   vopred a to:
1.) platobným alebo trvalým   príkazom v banke
2.) poštovou poukážkou

Adresa: Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 1381/7, 066  01 Humenné

Variabilný symbol je mesiac, za ktorý sa platí stravné  (napr. 09/2012)
Poplatok za stravné je   potrebné uhradiť najneskôr   do posledného dňa   príslušného kalendárneho   mesiaca, ktorý predchádza   mesiacu, za ktorý sa   príspevok uhrádza na číslo účtu: SK10 1100 0000 0026 2955   1984
Preplatky, ktoré vzniknú    pri úhrade stravy    bezhotovostne počas    školského roka  budú   vrátené po  jeho   ukončení  na účet, z   ktorého  platby boli   uhrádzané.

Odhlasovanie zo stravovania
Vedúca ŠJ oznamuje, že   odhlasovanie z obedov   a prihlasovanie je možné najneskôr   do 7.30 hod. a to:
1.) osobne
2.) cez internet
3.) telefonicky na tel.   čísle: 057/775 31 68
Žiak, ktorý je v hmotnej   núdzi, je povinný v čase   neprítomnosti v škole VYHLÁSIŤ   SA Z OBEDA.
Za neodobratú a  včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná   náhrada neposkytuje.

Poznámka: Vkladať poplatok   za stravu v banke nie je   dovolené.
V prípade nejasnosti v spôsoboch   stravovania, platenia finančných   úhrad je potrebné obrátiť sa priamo   na vedúcu ŠJ (tel. číslo 057/775 31   68).


OZNAM

Školské mlieko Rajo:
Kreditky Brejky potrebné na školské mlieko vydáva vedúca školskej jedálne.

vedúca školskej jedálne

Návrat na obsah