PROJEKTY - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

PROJEKTY

Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania

Naša škola je partnerom Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania.

Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania“ (NCDTV) sa zriaďuje ako rozvojové výskumno-vzdelávacie pracovisko v rámci implementácie národného projektu „Digitálna transformácia vzdelávania a školy“ (DiTEdu) za účelom vytvorenia trvalo udržateľného ekosystému podpory digitálnej transformácie vzdelávania v regionálnom školstve v súlade s potrebami digitálnej transformácie spoločnosti.
V zmysle Memoranda o porozumení a spolupráci pri realizácii Programu informatizácie školstva do roku 2030 a Národnej stratégie digitálnych zručností Slovenskej republiky, ktoré podpisom ministra školstva a rektorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len UPJŠ) a Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len UK) nadobudlo účinnosť dňa 14.7.2023, NCDTV vzniká v prostredí akademických pracovísk UPJŠ a UK. Formou partnerstva je NCDTV otvorené spolupráci s ďalšími vysokými školami, priamo riadenými organizáciami MŠVVaM, zriaďovateľmi škôl, školami, ďalšími subjektami a aktérmi podporujúcimi digitálnu transformáciu vzdelávania.
Ustanovujúcimi partnermi NCDTV sú Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM), Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci národného projektu DiTEdu, Digitálna koalícia,  AIslovakIA – Národná platforma pre rozvoj umelej inteligencie na Slovensku a Zväz školských asociácií a združení.
Partnerstvo s NCDTV sa uzatvára na základe memoranda, prípadne zmluvy o spolupráci a daný subjekt získava postavenie „NCDTV partner“.
Grantový program Digitálna budúcnosť 2023
 
Grantový program Nadácie Orange zameraný na rozvoj digitálnych zručností žiakov a žiačok základných a stredných škôl. Podporuje programy pravidelného alebo opakovaného neformálneho vzdelávania v čase mimo povinného školského vyučovania – workshopy, školenia, letné školy, tábory, kurzy a krúžky, a iné formy umožňujúce poznávať možnosti rôznych digitálnych technológií.
Podporuje projekty rozvíjajúce:
  •  základné zručnosti a  vedomosti potrebné pre bežný život detí a  mladých,
  •  pokročilé a expertné zručnosti reagujúce na záujmy či budúce pracovné zameranie,
  •  zručnosti digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore.
Grantový program Nadácie Orange dlhodobo prispieva k digitálnej inklúzii a znižovaniu digitálnej nerovnosti, pretože verí, že technológie a digitálne vzdelávanie by mali byť prístupné každému človeku bez ohľadu na sociálno-ekonomické zázemie, typ navštevovanej školy či pohlavie.
Dôvodmi sú:
  •  Vývoj pracovného trhu naznačuje, že až 90 % pracovných miest v  budúcnosti si bude vyžadovať aspoň základné digitálne zručnosti.
  •  Slovensko má jeden z najnižších podielov zastúpenia žien v IT v európskom priemere.
  •  Prístup k technológiám a digitálne zručnosti sú dnes nevyhnutné aj pre každodenné činnosti a bežné fungovanie.
Výška nenávratného finančného príspevku: 2 800,00 EUR.
Podpora pomáhajúcich profesií 3

Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 je zameraný na financovanie podporných profesií v školstve, je financovaný z nového Programu Slovensko, teda zo zdrojov Európskej únie. Národný projekt pomôže udržať pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov.
Cieľom projektu POP 3 je stabilizovať pozície, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov EÚ.
V auguste 2023 bola ukončená realizácia projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (POP II). Vďaka POP II na našej základnej škole pôsobili asistenti učiteľa, ktorí svojou prácou výrazne prispeli k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu. Keďže nám záleží na školskej úspešnosti našich žiakov, rozhodli sme sa v projekte pokračovať a zapojiť sa do NP POP 3.  
Vďaka národnému projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ sme vytvorili kvalitnejšie podmienky pre vznik školského podporného tímu, ktorý je nápomocný všetkým žiakom bez rozdielu, ich rodičom, ale aj pedagógom. Aktuálne prostredníctvom NP POP 3 na našej ZŠ pôsobia 4 asistenti učiteľa a podarilo sa nám vytvoriť aj nové pracovné pozície ako školský psychológ a školský digitálny koordinátor.
Školský podporný tím tak poskytne oveľa lepšie príležitosti vo vzdelávaní žiakom so špecifikami, a zároveň skvalitní vzdelávanie aj ostatných žiakov našej školy.

Informačný plagát
Spolu múdrejší 3

SPOLU MÚDREJŠÍ 2
 
Aj z našej ZŠ Pugačevova sa vyučujúci spolu so svojimi žiakmi zapojili do projektu s podporou MŠVV a Š SR  Spolu múdrejší 2. Doučujúci pomáhajú žiakom tráviť čas zmysluplne. Získať a upevniť vedomosti a zručnosti z mnohých vyučovacích predmetov.
Úspešná grantová výzva učiteľ/ka budúcnosti 2022 na Pugačevke
 
Projekt Zrnko kávy bol vypracovaný pre žiakov 5. ročníka. Uskutočniť ho môžeme vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou. Nielen naši Pugačevkári, ale aj rodičia sa majú na čo tešiť. V závere tohto projektu spoločne totiž oslávime 60. výročie našej Pugačevky s rodičmi pri vedomostno–zábavných aktivitách v rámci predmetov MAT – SJL – GEG – VYV – CGT a s našou Púpavienkou. Zároveň spolu upevníme vzťahy ŽIAK – RODIČ – UČITEĽ. Tešíme sa!.
 
___________________________________
Hodina deťom
 
Grantový program Hodina deťom od roku 1999 každoročne podporuje organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku.
Počas pandémie sa situácia v mnohých rodinách výrazne zhoršila. Mimoriadne ťažké je to v rodinách s jedným rodičom.
Cieľom programu je systematicky a dlhodobo pracovať na zmene v životoch takýchto detí a ich rodičov.  Prostredníctvom Hodiny deťom sa im tak finančne, materiálne a odbore pomôže – napríklad zabezpečiť potraviny, uhradiť náklady na bývanie, voľnočasové aktivity či zdravotné pomôcky. Škála pomoci je naozaj široká.
Naša škola sa do zbierky Hodina deťom pravidelne zapája prostredníctvom žiackeho parlamentu. Inak tomu nebude ani tento rok. Najstarší žiaci  navštívia jednotlivé triedy so zapečatenou pokladničkou, do ktorej budú môcť všetci prispieť sumou podľa vlastného zváženia.
Následne sa presunú do ulíc Humenného, kde budú pokračovať v zbierke v spolupráci s Mládežníckym parlamentom FreeMar, ktorý je koordinátorom zbierky v našom meste.
Pevne veríme, že všetci máme dobrú vôľu, ochotu a srdce otvorené pre pomoc druhým.

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“
Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ je zameraný na implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu na školách.
Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov.
V školskom roku 2020/2021 sa aj naša základná škola zapojila do projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" prostredníctvom, ktorého sme vytvorili 3 nové pracovné miesta asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením s hlavnou náplňou činnosti zameranou najmä na spoluprácu s učiteľmi, s rodičmi a pedagogickými zamestnancami školy, na sprevádzanie žiakov mimo triedy alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít. Ich prítomnosť považujeme za veľký prínos v prospech žiaka, učiteľa či rodiča. Pod odborným vedením triednych učiteľov, pedagógov a školského špeciálneho pedagóga sa veľkou mierou podieľajú na vzdelávaní žiakov, pomáhajú im prekonávať ťažkosti priamo na vyučovaní, individuálne, ale aj mimo kolektívu triedy. Každodenne im ponúkajú pomocnú ruku a oporu pri zvládaní bežných školských povinností i úloh či už formou osobnej, alebo skupinovej asistencie. Budujú si so žiakmi vzťahy založené na dôvere a tak prispievajú aj k ich osobnostnému rozvoju.
Národný projekt nám umožní výrazne podporiť prostredie priateľské ku žiakom v každej oblasti vzdelávania a výchovy. Významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom kvalitnej edukačnej podpory.

Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom – cesta k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov
Názov prijímateľa: Mesto Humenné
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Kód projektu v ITMS2014+: 302020I724
Názov OP: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Trvanie projektu: 10/2018 – 09/2019
Výška nenávratného finančného príspevku: 162 267,65 EUR
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Špecifickým cieľom projektu je rozvoj materiálno-technického vybavenia učební a knižnice základnej školy ako centra celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie pre verejnosť.
Projekt pozostáva z piatich hlavných aktivít:
1. Stavebno-technické úpravy priestorov učební a knižnice
2. Nákup interiérového vybavenia ZŠ – jazyková učebňa
3. Nákup interiérového vybavenia ZŠ – polytechnická učebňa
4. Nákup interiérového vybavenia ZŠ – učebňa chémie
5. Vybavenie a zariadenie školskej knižnice
Cieľová skupina: žiaci základnej školy v procese vzdelávania a odbornej pripravenosti. Miesto realizácie: Základná škola Pugačevova 1381/7, 066 01 Humenné, Prešovský kraj
Merateľné ukazovatele projektu:
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.“
Erasmus+
Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020.
Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť žiakom a pedagogickým zamestnancom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky a zručnosti. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.
Čo zahŕňa program Erasmus+?
Program Erasmus+ (2014-2020) je komunitárny program, ktorý pokrýva všetky sektory vzdelávania od školského vzdelávania cez odborné vzdelávanie a prípravu, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, až po sektor mládeže a niektoré aspekty masového športu.
Program sa rozdeľuje na tri kľúčové akcie:
Kľúčová akcia 1 (KA1): Vzdelávacia mobilita jednotlivcov;
Kľúčová akcia 2 (KA2): Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov;
Kľúčová akcia 3 (KA3): Podpora reformy politík.
Špecifickými akciami sú Jean Monnet a Šport.
V rámci kľúčovej akcie 2 je možné realizovať rôzne typy medzinárodných projektov, jedným typom sú aj strategické partnerstvá.
Školské výmenné partnerstvá sú osobitným typom „malých“ Strategických partnerstiev zameraných na výmenu skúseností a osvedčených postupov v sektore školského vzdelávania. Môžu sa do nich zapojiť len školy a sú zamerané na mobility.

Školský rok 2020/2021 opäť našej škole priniesol jedinečnú možnosť stať sa aktívnou súčasťou programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá.
Názov projektu: Creating videos to green up our world: Let's become THINKfluencers!
Trvanie projektu: 2020 – 2022 (2 roky)
Projektový jazyk: angličtina
Rozpočet projektu: 23 075,00 EUR
Koordinátor projektu: Koordinátorom projektu je Colegio Balmes, S.L., Španielsko a ďalšími európskymi partnermi našej školy sú Osnovna skola Marčana, Chorvátsko a 3rd Primary School of Egaleo "Nikolaos Politis", Grécko.
Primárny cieľ projektu: Žiaci sa stanú influencermi reálneho života. Vytvorením videoobsahu podporia nielen ich záujem o školské predmety, ale aj ich motiváciu, aby sa náš svet stal lepším miestom pre život.
Sekundárne ciele projektu: rozvíjať kľúčové kompetencie; získavať nové vedomosti; nadobúdať nové schopnosti, zručností, formujúce postoje a hodnotové orientácie; rozšíriť si obzor; zvýšiť motiváciu učiť sa; rozvíjať kultúrne povedomie a otvorenosť; zvyšovať sebavedomie; získať vedomosti z nových predmetov alebo z vyučovacích metód; zdokonaliť sa a získať jazykové znalosti; posilniť svoj životopis; získať certifikáty zo seminárov a workshopov od hostiteľskej krajiny; rozvíjať osobný a sociálny rast; experimentovať s rôznymi kultúrami; naučiť sa, ako sa prispôsobiť kultúre cudzích krajín; stráviť život s cudzími ľuďmi počas mobilít - medzinárodná sieť priateľov; pracovať v multikultúrnych tímoch; cestovať do ďalších európskych krajín; posilniť osobný charakter – stať sa zrelý, úctivý a tolerantnejší; získať skúsenosť byť bez rodiny a hostiť vo vlastnej rodine priateľov z iných krajín.

Podpora polytechnickej výchovy na základných školách - Dielne II.
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané na polytechnickú výchovu, rozvoj pracovných zručností žiakov prevažne v oblastiach vzdelávania predmetov fyziky, techniky, biológie a chémie a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu.
Cieľom národného projektu je skvalitniť a zatraktívniť vyučovací proces prostredníctvom vybavenia odborných učební chémie, fyziky,   biológie, techniky s využitím moderných metód a foriem vzdelávania. Inovované formy a metódy vyučovania budú zamerané na využívanie viac praktických úloh v laboratórnych podmienkach, v prírode či v domácnosti, aby podporovali pracovné zručnosti žiakov zavedením polytechnickej výchovy, teda viac praxe do vyučovania, čo podporuje predstavivosť, kreativitu a flexibilitu žiakov.
Do projektu je zapojených 161 pilotných škôl z Konvergencie a 16 pilotných základných škôl z Bratislavského kraja. Dokopy má projekt za cieľ vybaviť 177 základných škôl z celého Slovenska novými pomôckami do odborných učební techniky, fyziky chémie a biológie.
V školskom roku 2013/14 sa aj naša škola zapojila do projektu Dielne II. ako škola nepilotná a následne v školskom roku 2014/15 sa vyučujúci prírodovedných predmetov a techniky zúčastnili inovatívnych kontinuálnych vzdelávaní v rámci tohto projektu. Po ich absolvovaní boli na školu dodané pomôcky z chémie, biológie, fyziky a techniky. Využívanie týchto pomôcok v rámci vyučovacích hodín a záujmových   krúžkov obohatí vzdelávanie našich žiakov. Praktickými aktivitami si žiaci môžu individuálne overiť svoje teoretické vedomosti a zručnosti. Zároveň budú vedení k záujmu o štúdium na stredných školách s polytechnickým zameraním.
Dielne 2
Tenis do škôl
V tomto školskom roku sa žiaci 1. stupňa základnej školy na Pugačevovej ulici zapojili do projektu Tenis do škôl. Cieľom je zatraktívniť odiny tesnej výchovy, motivovať deti k pravidelnému športovaniu a oboznámiť ich so základnými zručnosťami tejto hry. Projekt realizujeme v spolupráci s STZ a 1. TC Humenné.  

Sme súčasťou kampane
Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2014“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.  
A Aktuálny problém?
I
Individuálny problém?
D Dlhodobý problém?
S Spoločenský problém?
AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Ôsmy ročník celoslovenskej kampane Červené stužky prebieha od 1. septembra 2014 a vyvrcholí 1. decembra 2014 na Svetový deň boja proti AIDS.  
Naša škola sa do kampane Červené stužky zapája po prvýkrát v tomto školskom roku. Pre našich žiakov máme pripravené viaceré podujatia týkajúce sa problematiky AIDS. Budeme ich realizovať formou besied, odborných prednášok, stretnutí so zaujímavými hosťami a pomocou   tvorivých aktivít v rámci viacerých vyučovacích predmetov.
Tešíme sa na vašu spoluprácu a dúfame, že spoločne svojou troškou prispejeme k väčšej informovanosti o probléme, ktorým sa zaoberá celý svet.

Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce materských, základných a stredných škôl. V súčasnosti ide o jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich a najvydarenejších zámerov, ktoré sú zacielené na spoluprácu európskych škôl. Program partnerstvo škôl eTwinning okrem rozvoja spolupráce európskych škôl podporuje medzinárodné projekty žiakov a učiteľov prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií poskytovaním nástrojov a služieb, ktoré túto spoluprácu uľahčujú a umožňujú realizovať krátkodobé i dlhodobé partnerstvá zamerané na rôzne učebné predmety.
Školský rok 2013/2014 otvoril Základnej škole, Pugačevova 1381/7, Humenné dvere do sveta eTwinningu. Pedagógovia na našej škole začali v rámci eTwinningu spolupracovať s dvoma zahraničnými základnými školami. Všetky prezentačné a informačné aktivity spojené s realizáciou projektov sa vzájomne komunikujú v anglickom jazyku. Realizácia projektov je úzko prepojená s uplatňovaním rôznych inovatívnych metód vo vyučovacom procese a rovnako aj s využívaním nových technológií na vyučovacích hodinách, čím sa vyučovanie stáva pre našich žiakov zaujímavejšie a pútavejšie. Tradičné vyučovanie sa pri eTwinningu určite u nás nekoná, zvyčajné úlohy sa prezentujú novým spôsobom. Žiaci sa pri práci na jednotlivých zadaniach stávajú pre pedagógov partnermi, pričom pedagógovia koordinujú samostatnú prácu žiakov výberom správnych činností, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľov našich projektov. U žiakov sa rozvíja najmä samostatnosť, kreativita a originalita. Žiaci sa v jednotlivých projektoch vzdelávajú, učia sa, akým spôsobom a kde môžu samostatne a rýchlo vyhľadať a získať podstatné a aktuálne informácie. Tieto informácie žiaci získavajú z mnohých zdrojov, ako napríklad internet, noviny, časopisy, knižné publikácie, ale v neposlednom rade aj zo vzájomných komunikácií so žiakmi z partnerských škôl. Dôležitým faktom sa stáva aj skutočnosť, že sa žiaci učia prezentovať vlastnú prácu, akceptovať prácu svojho zahraničného partnera a porovnávať vzájomné predstavy, pričom si prirodzene rozvíjajú komunikačné zručnosti.
Priniesť do vyučovacieho procesu vždy niečo nové a zaujímavé je pre pedagógov na našej škole úplne prirodzené. eTwinning je skvelou príležitosťou pre našich žiakov zúčastniť sa počas štúdia na vzdelávacom projekte s mladými európskymi partnermi. Veríme, že našim žiakom táto skúsenosť a vzájomná spolupráca prinesie okrem množstva získaných poznatkov a schopností aj vedomosť o rôznorodosti multilingválnej a multikultúrnej spoločnosti a tiež ako mladým Európanom zvýši potenciál na vzdelávanie, život a prácu v ktorejkoľvek európskej krajine.
Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite vzdelávania svojich žiakov, odmeranou nie vlastnými pedagógmi, ale Národným ústavom certifikovaných meraní. Pedagógovia školy išli vždy nie za kvantitou, ale kvalitou vedomostí. Boli sme oslovení NÚCEMom, či sa nechceme zapojiť do výskumnej časti projektu E- test. Keďže našou prioritou je byť najlepšou školou v meste, nezaváhali sme ani na sekundu. Prijali sme ponuku, ktorá prináša pre nás pedagógov i našich žiakov viacero výhod. Spomeniem aspoň niektoré:
-      komplexná spätná väzba z meraní, ktorú využijeme na zvyšovanie kvality vzdelávania na našej škole
-      výsledky meraní budú adresované každému žiakovi, ktorý sa zúčastní na všetkých meraniach, s dodržaním anonymity
-      prístup k databáze testov pre žiakov i pedagógov
-      získanie licencií na špeciálny testovací softvér
-      získanie skúseností s E-testovaním
      Celý tento projekt má trvať dva roky. Okrem testovania zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a matematickej gramotnosti, čaká žiakov 5. a 8. ročníka niekoľko dotazníkov, ktoré skúmajú vzťah študijných výsledkov žiaka a sprievodných aspektov vzdelávania. Celkom by malo ísť o 7 meraní u každého žiaka.
Prvé dotazníky naši žiaci vypĺňali v apríli, a to: dotazník sociálnej inklúzie žiaka a ESCS dotazník, na ktorého vyplnenie dávali rodičia písomný súhlas.
V máji boli naši ôsmaci testovaní zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.
V júni ich ešte čaká testovanie matematickej gramotnosti.
Testovanie a vypĺňanie dotazníkov sa robí online na počítačoch v našich PC učebniach. Administráciu testov na škole zabezpečujú školskí administrátori.
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a viesť ich k tomu, aby sa správne návyky triedenia odpadu stali súčasťou ich životného štýlu .
V rámci projektu Recyklohry bude naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia. Zberná nádoba bude   umiestnená v suteréne pri učebni environmentálnej výchovy.
Každý žiak bude môcť do školy nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovač atď.).  
Žiaci sa môžu zapojiť tiež do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré bude organizátor projektu zadávať.
Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získa naša škola body, za ktoré najaktívnejší žiaci dostanú odmeny.
Rodičia, aj vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma vyradené drobné elektrospotrebiče, venujte ich svojim deťom. Zaistíte tak ich recykláciu a svojim deťom pomôžete získať body na nákup odmien.
Slávici z lavice
Výnimočný štvrtok, 16. máj 2013, zažili vybraní žiaci na Základnej škole Pugačevovej v Humennom vďaka pani riaditeľke PaedDr. Pavline Kurucovej, ktorá prišla s myšlienkou ako príjemne obohatiť a spestriť školské vyučovanie. Pod jej vedením sa na našej škole každoročne konala prehliadka spevákov populárnych piesní domácich i zahraničných interpretov s názvom „Slávici z lavice“. Po minuloročných  úspešných prehliadkach sme sa v tomto školskom roku stretli už na treťom, netradičnom ročníku tejto speváckej prehliadky. Jej  výnimočnosť spočívala v tom, že účastníkmi sa stali nadaní a talentovaní žiaci prvého a druhého stupňa piatich rôznych humenských škôl.
Už od rána prichádzali žiaci spolu s ich pedagógmi na našu školu plní očakávania. Po úvodných organizačných pokynoch nám nič nebránilo v tom, aby sme sa pustili do speváckeho zápolenia a nechali tak malým spevákom s veľkými hlasmi vyjadriť sa rečou tónov. Každý z nich si pripravil a odspieval jednu slovenskú alebo zahraničnú populárnu pieseň podľa vlastného výberu. Spevácke talenty hodnotila odborná porota, ktorej predsedníčkou bola Mgr. Lenka Ivancová, učiteľka Základnej umeleckej školy v Humennom. Porota udelila špeciálnu cenu poroty žiačke Dáši Ferkovej zo Základnej školy SNP. V zlatom pásme sa umiestnili tri žiačky - Miriama Sijková, Základná škola Pugačevova, Viktória Lacová a Timea Lacová, obe zo Základnej školy internátnej. Ostatní účastníci boli zaradení do strieborného a bronzového pásma. Všetci speváci boli ocenení krásnymi diplomami, ktoré pre tento deň pripravil pán učiteľ Mgr. Ján Andrejčík. Zároveň každý účastník získal hodnotné vecné ceny, na ktoré finančne prispelo mesto Humenné v rámci  dotácií poskytovaných na kultúrne aktivity.
Náš spoločný deň, ktorý prebiehal pod taktovkou pani učiteľky Mgr. Vladimíry Ševecovej Kerlíkovej, sa všetkým zúčastneným javil skvelý. Vzájomne strávené chvíle nás obohatili nielen o čarovné a obdivuhodné spevácke výkony, ale aj o nové skúsenosti, poznatky a postrehy zo sveta populárnej hudby. Dúfame, že sa na podobnom podujatí stretneme aj nabudúce a splníme si tak svoj cieľ prehlbovať pozitívny vzťah žiakov k hudbe a spevu.
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah