PROJEKTY - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
PROJEKTY

___________________________________
Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“
Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ je zameraný na implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu na školách.
Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov.
V školskom roku 2020/2021 sa aj naša základná škola zapojila do projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" prostredníctvom, ktorého sme vytvorili 3 nové pracovné miesta asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením s hlavnou náplňou činnosti zameranou najmä na spoluprácu s učiteľmi, s rodičmi a pedagogickými zamestnancami školy, na sprevádzanie žiakov mimo triedy alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít. Ich prítomnosť považujeme za veľký prínos v prospech žiaka, učiteľa či rodiča. Pod odborným vedením triednych učiteľov, pedagógov a školského špeciálneho pedagóga sa veľkou mierou podieľajú na vzdelávaní žiakov, pomáhajú im prekonávať ťažkosti priamo na vyučovaní, individuálne, ale aj mimo kolektívu triedy. Každodenne im ponúkajú pomocnú ruku a oporu pri zvládaní bežných školských povinností i úloh či už formou osobnej, alebo skupinovej asistencie. Budujú si so žiakmi vzťahy založené na dôvere a tak prispievajú aj k ich osobnostnému rozvoju.
Národný projekt nám umožní výrazne podporiť prostredie priateľské ku žiakom v každej oblasti vzdelávania a výchovy. Významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom kvalitnej edukačnej podpory.

Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom – cesta k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov
Názov prijímateľa: Mesto Humenné
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Kód projektu v ITMS2014+: 302020I724
Názov OP: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Trvanie projektu: 10/2018 – 09/2019
Výška nenávratného finančného príspevku: 162 267,65 EUR
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Špecifickým cieľom projektu je rozvoj materiálno-technického vybavenia učební a knižnice základnej školy ako centra celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie pre verejnosť.
Projekt pozostáva z piatich hlavných aktivít:
1. Stavebno-technické úpravy priestorov učební a knižnice
2. Nákup interiérového vybavenia ZŠ – jazyková učebňa
3. Nákup interiérového vybavenia ZŠ – polytechnická učebňa
4. Nákup interiérového vybavenia ZŠ – učebňa chémie
5. Vybavenie a zariadenie školskej knižnice
Cieľová skupina: žiaci základnej školy v procese vzdelávania a odbornej pripravenosti. Miesto realizácie: Základná škola Pugačevova 1381/7, 066 01 Humenné, Prešovský kraj
Merateľné ukazovatele projektu:
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.“
Erasmus+
Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020.
Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť žiakom a pedagogickým zamestnancom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky a zručnosti. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.
Čo zahŕňa program Erasmus+?
Program Erasmus+ (2014-2020) je komunitárny program, ktorý pokrýva všetky sektory vzdelávania od školského vzdelávania cez odborné vzdelávanie a prípravu, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, až po sektor mládeže a niektoré aspekty masového športu.
Program sa rozdeľuje na tri kľúčové akcie:
Kľúčová akcia 1 (KA1): Vzdelávacia mobilita jednotlivcov;
Kľúčová akcia 2 (KA2): Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov;
Kľúčová akcia 3 (KA3): Podpora reformy politík.
Špecifickými akciami sú Jean Monnet a Šport.
V rámci kľúčovej akcie 2 je možné realizovať rôzne typy medzinárodných projektov, jedným typom sú aj strategické partnerstvá.
Školské výmenné partnerstvá sú osobitným typom „malých“ Strategických partnerstiev zameraných na výmenu skúseností a osvedčených postupov v sektore školského vzdelávania. Môžu sa do nich zapojiť len školy a sú zamerané na mobility.

Školský rok 2020/2021 opäť našej škole priniesol jedinečnú možnosť stať sa aktívnou súčasťou programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá.
Názov projektu: Creating videos to green up our world: Let's become THINKfluencers!
Trvanie projektu: 2020 – 2022 (2 roky)
Projektový jazyk: angličtina
Rozpočet projektu: 23 075,00 EUR
Koordinátor projektu: Koordinátorom projektu je Colegio Balmes, S.L., Španielsko a ďalšími európskymi partnermi našej školy sú Osnovna skola Marčana, Chorvátsko a 3rd Primary School of Egaleo "Nikolaos Politis", Grécko.
Primárny cieľ projektu: Žiaci sa stanú influencermi reálneho života. Vytvorením videoobsahu podporia nielen ich záujem o školské predmety, ale aj ich motiváciu, aby sa náš svet stal lepším miestom pre život.
Sekundárne ciele projektu: rozvíjať kľúčové kompetencie; získavať nové vedomosti; nadobúdať nové schopnosti, zručností, formujúce postoje a hodnotové orientácie; rozšíriť si obzor; zvýšiť motiváciu učiť sa; rozvíjať kultúrne povedomie a otvorenosť; zvyšovať sebavedomie; získať vedomosti z nových predmetov alebo z vyučovacích metód; zdokonaliť sa a získať jazykové znalosti; posilniť svoj životopis; získať certifikáty zo seminárov a workshopov od hostiteľskej krajiny; rozvíjať osobný a sociálny rast; experimentovať s rôznymi kultúrami; naučiť sa, ako sa prispôsobiť kultúre cudzích krajín; stráviť život s cudzími ľuďmi počas mobilít - medzinárodná sieť priateľov; pracovať v multikultúrnych tímoch; cestovať do ďalších európskych krajín; posilniť osobný charakter – stať sa zrelý, úctivý a tolerantnejší; získať skúsenosť byť bez rodiny a hostiť vo vlastnej rodine priateľov z iných krajín.

Podpora polytechnickej výchovy na základných školách - Dielne II.
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané na polytechnickú výchovu, rozvoj pracovných zručností žiakov prevažne v oblastiach vzdelávania predmetov fyziky, techniky, biológie a chémie a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu.
Cieľom národného projektu je skvalitniť a zatraktívniť vyučovací proces prostredníctvom vybavenia odborných učební chémie, fyziky,   biológie, techniky s využitím moderných metód a foriem vzdelávania. Inovované formy a metódy vyučovania budú zamerané na využívanie viac praktických úloh v laboratórnych podmienkach, v prírode či v domácnosti, aby podporovali pracovné zručnosti žiakov zavedením polytechnickej výchovy, teda viac praxe do vyučovania, čo podporuje predstavivosť, kreativitu a flexibilitu žiakov.
Do projektu je zapojených 161 pilotných škôl z Konvergencie a 16 pilotných základných škôl z Bratislavského kraja. Dokopy má projekt za cieľ vybaviť 177 základných škôl z celého Slovenska novými pomôckami do odborných učební techniky, fyziky chémie a biológie.
V školskom roku 2013/14 sa aj naša škola zapojila do projektu Dielne II. ako škola nepilotná a následne v školskom roku 2014/15 sa vyučujúci prírodovedných predmetov a techniky zúčastnili inovatívnych kontinuálnych vzdelávaní v rámci tohto projektu. Po ich absolvovaní boli na školu dodané pomôcky z chémie, biológie, fyziky a techniky. Využívanie týchto pomôcok v rámci vyučovacích hodín a záujmových   krúžkov obohatí vzdelávanie našich žiakov. Praktickými aktivitami si žiaci môžu individuálne overiť svoje teoretické vedomosti a zručnosti. Zároveň budú vedení k záujmu o štúdium na stredných školách s polytechnickým zameraním.
Dielne 2
O programe Zelená škola
Myšlienky sa spájajú do spoločného cieľa
Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi, Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie.
Sme presvedčení, že o problematike životného prostredia nestačí len získavať vedomosti, ale že je zároveň nevyhnutné snažiť sa zmeniť naše konanie. Urobiť zmenu, ktorú je vidieť a cítiť.
Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti.
Participácia, alebo spoločne to ide ľahšie
Proces Zelenej školy je holistický a prioritne zameraný na ľudí, nie na úlohy. Zahŕňa celú školu spolu s členmi miestnej komunity a aktivuje ich participáciu - spoluúčasť na rozhodovaní a riešení vybraných problémov. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie.
V projekte Zelená škola sme boli zapojení v rokoch 2012-2018. Titul Zelená škola udelený za roky 2014 - 2018.
Fenomény sveta
S novým vyučovacím predmetom Fenomény sveta sa bežné vyučovanie mení na dobrodružnú expedíciu k hraniciam ľudského poznania.
Vo Fenoménoch sveta je vzdelávanie založené na zážitkovom vyučovaní, ktoré žiakom sprostredkuje ich vlastnou skúsenosťou. Tímová práca, rozvoj kompetencií potrebných pre život a prácu v 21. storočí, kritické myslenie a inovatívne vyučovacie metódy. To sú kľúčové ingrediencie projektu, ktoré deti motivuje premýšľať v súvislostiach.
Moja prvá škola
Projekt Moja prvá škola je najnovší projekt neziskovej organizácie EDULAB.
Cieľom projektu je, jednoduchým spôsobom zatraktívniť výučbu pre žiakov 1. stupňa základných škôl, inšpirovať učiteľov a predstaviť im najnovšie trendy vo vzdelávaní. Taktiež sprístupniť moderné učebné materiály v súlade so ŠVP, zaujať žiakov inovatívnymi spôsobmi výučby.
Vyučujúce I. stupňa našej školy sa do tohto projektu zapojili, aby vytvorili vzdelávací priestor, v ktorom je radosť učiť a učiť sa
Tenis do škôl
V tomto školskom roku sa žiaci 1. stupňa základnej školy na Pugačevovej ulici zapojili do projektu Tenis do škôl. Cieľom je zatraktívniť odiny tesnej výchovy, motivovať deti k pravidelnému športovaniu a oboznámiť ich so základnými zručnosťami tejto hry. Projekt realizujeme v spolupráci s STZ a 1. TC Humenné.  

Budujeme multifunkčné ihriská
Dňa 16.8.2013 dostali žiaci ZŠ Pugačevova v Humennom pekný darček. Nadácia Slovenskej sporiteľne darovala škole nové viacúčelové športové ihrisko s umelou trávou v hodnote 50 500 €.
Viacúčelové ihrisko má rozlohu 600 metrov štvorcových a je možné ho využívať pre väčšinu kolektívnych športov, ako sú malý futbal, basketbal, volejbal či hádzaná, ale aj iné aktivity. V zime je možné na ihrisku vytvoriť ľadovú plochu.
Z multifunkčného ihriska sa spolu so žiakmi môžu tešiť aj ostatní občania mesta, nakoľko ihrisko bude slúžiť nielen žiakom našej školy, ale v mimo vyučovacom čase a vo vopred dohodnutom termíne, bude sprístupnené aj okolitým komunitám, žiakom a ich rodičom, mládeži i dospelým, ktorí si budú chcieť zašportovať.
Veríme, že toto multifunkčné ihrisko pomôže výrazne spestriť vyučovací proces a záujmovú činnosť žiakov, bude viesť žiakov k pravidelnému športovaniu a zdravému životnému štýlu a výraznou mierou pomôže nadviazať na doterajšie športové úspechy, ktorých majú „pugačevkári“ neúrekom.
Budujeme multifunkčné ihriská
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
Sme súčasťou kampane
Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2014“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.  
A Aktuálny problém?
I
Individuálny problém?
D Dlhodobý problém?
S
Spoločenský problém?
AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Ôsmy ročník celoslovenskej kampane Červené stužky prebieha od 1. septembra 2014 a vyvrcholí 1. decembra 2014 na Svetový deň boja proti AIDS.  
Naša škola sa do kampane Červené stužky zapája po prvýkrát v tomto školskom roku. Pre našich žiakov máme pripravené viaceré podujatia týkajúce sa problematiky AIDS. Budeme ich realizovať formou besied, odborných prednášok, stretnutí so zaujímavými hosťami a pomocou   tvorivých aktivít v rámci viacerých vyučovacích predmetov.
Tešíme sa na vašu spoluprácu a dúfame, že spoločne svojou troškou prispejeme k väčšej informovanosti o probléme, ktorým sa zaoberá celý svet.

Ekologická stopa
Tento edukačný program je postavený na práci s internetovým kalkulátorom ekologickej stopy školy. Učiteľom poskytuje moderné vyučovacie metódy, námety pre projektové vyučovanie a využitie IKT vo vyučovacom procese. Žiakom sprostredkúva nové vedomosti pomocou hravých aktivít počas samotného vyučovacieho procesu.
Program sa realizuje v rámci projektu „Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)“ a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Na príprave a realizácii   programu sa podieľa tím pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia. Spoluautorom a konzultantom je skúsený odborník v oblasti environmentálnej výchovy a dlhoročný priateľ James Hindson z Veľkej Británie.“ (zdroj: http://ekostopa.sk/o-programe)
Ide o inovatívny edukačný program prvý svojho druhu na Slovensku. Celosvetovo majú túto možnosť zatiaľ iba školy v Anglicku, Austrálii, Rakúsku a Českej republike.
Podstata programu spočíva v tom, že žiaci pod vedením pedagóga zisťujú konkrétne údaje súvisiace so životom školy, ktoré následne zadávajú do internetového kalkulátora. Pomocou kalkulátora žiaci vypočítajú vplyv svojej školy na životné prostredie planéty v 8 hlavných kategóriách spotreby:
Elektrina, Kúrenie, Voda, Stravovanie, Odpad, Doprava, Budovy a pozemky, Nákup a vybavenie.
Po zadaní údajov a prepočte sa žiaci dozvedajú, koľko by potrebovali planét – Zemí, aby dokázali uspokojiť ich požiadavky.
Cieľom programu je to, aby všetci zapojení, došli k poznaniu, že i zdanlivo banálne činnosti ako nakupovanie, stravovanie a pod., majú obrovský dopad na globálne životné prostredie.
Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce materských, základných a stredných škôl. V súčasnosti ide o jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich a najvydarenejších zámerov, ktoré sú zacielené na spoluprácu európskych škôl. Program partnerstvo škôl eTwinning okrem rozvoja spolupráce európskych škôl podporuje medzinárodné projekty žiakov a učiteľov prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií poskytovaním nástrojov a služieb, ktoré túto spoluprácu uľahčujú a umožňujú realizovať krátkodobé i dlhodobé partnerstvá zamerané na rôzne učebné predmety.
Školský rok 2013/2014 otvoril Základnej škole, Pugačevova 1381/7, Humenné dvere do sveta eTwinningu. Pedagógovia na našej škole začali v rámci eTwinningu spolupracovať s dvoma zahraničnými základnými školami. Všetky prezentačné a informačné aktivity spojené s realizáciou projektov sa vzájomne komunikujú v anglickom jazyku. Realizácia projektov je úzko prepojená s uplatňovaním rôznych inovatívnych metód vo vyučovacom procese a rovnako aj s využívaním nových technológií na vyučovacích hodinách, čím sa vyučovanie stáva pre našich žiakov zaujímavejšie a pútavejšie. Tradičné vyučovanie sa pri eTwinningu určite u nás nekoná, zvyčajné úlohy sa prezentujú novým spôsobom. Žiaci sa pri práci na jednotlivých zadaniach stávajú pre pedagógov partnermi, pričom pedagógovia koordinujú samostatnú prácu žiakov výberom správnych činností, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľov našich projektov. U žiakov sa rozvíja najmä samostatnosť, kreativita a originalita. Žiaci sa v jednotlivých projektoch vzdelávajú, učia sa, akým spôsobom a kde môžu samostatne a rýchlo vyhľadať a získať podstatné a aktuálne informácie. Tieto informácie žiaci získavajú z mnohých zdrojov, ako napríklad internet, noviny, časopisy, knižné publikácie, ale v neposlednom rade aj zo vzájomných komunikácií so žiakmi z partnerských škôl. Dôležitým faktom sa stáva aj skutočnosť, že sa žiaci učia prezentovať vlastnú prácu, akceptovať prácu svojho zahraničného partnera a porovnávať vzájomné predstavy, pričom si prirodzene rozvíjajú komunikačné zručnosti.
Priniesť do vyučovacieho procesu vždy niečo nové a zaujímavé je pre pedagógov na našej škole úplne prirodzené. eTwinning je skvelou príležitosťou pre našich žiakov zúčastniť sa počas štúdia na vzdelávacom projekte s mladými európskymi partnermi. Veríme, že našim žiakom táto skúsenosť a vzájomná spolupráca prinesie okrem množstva získaných poznatkov a schopností aj vedomosť o rôznorodosti multilingválnej a multikultúrnej spoločnosti a tiež ako mladým Európanom zvýši potenciál na vzdelávanie, život a prácu v ktorejkoľvek európskej krajine.
Škola priateľská k deťom
UNICEF propaguje a ochraňuje práva detí na celom svete, dohliada na dodržiavanie práv detí a pomáha deťom v rozvojových krajinách. Program Škola priateľská k deťom je medzinárodným programom UNICEF, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Cieľom tohto projektu je vytvoriť školské prostredie, v ktorom sa žiaci budú cítiť príjemne, sebaisto, kde sa nemusia skrývať za strach, smútok či za neporozumenie okolia. Tento projekt má za úlohu zlepšiť vzťahy medzi žiakmi, a tiež medzi žiakmi a učiteľmi. Pretože iba škola, v ktorej sa všetci cítia príjemne, sa môže nazývať „Škola priateľská k deťom“ a všetci spoločne pracujeme na tomto krásnom titul
e-Testovanie
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite vzdelávania svojich žiakov, odmeranou nie vlastnými pedagógmi, ale Národným ústavom certifikovaných meraní. Pedagógovia školy išli vždy nie za kvantitou, ale kvalitou vedomostí. Boli sme oslovení NÚCEMom, či sa nechceme zapojiť do výskumnej časti projektu E- test. Keďže našou prioritou je byť najlepšou školou v meste, nezaváhali sme ani na sekundu. Prijali sme ponuku, ktorá prináša pre nás pedagógov i našich žiakov viacero výhod. Spomeniem aspoň niektoré:
-      komplexná spätná väzba z meraní, ktorú využijeme na zvyšovanie kvality vzdelávania na našej škole
-      výsledky meraní budú adresované každému žiakovi, ktorý sa zúčastní na všetkých meraniach, s dodržaním anonymity
-      prístup k databáze testov pre žiakov i pedagógov
-      získanie licencií na špeciálny testovací softvér
-      získanie skúseností s E-testovaním
      Celý tento projekt má trvať dva roky. Okrem testovania zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a matematickej gramotnosti, čaká žiakov 5. a 8. ročníka niekoľko dotazníkov, ktoré skúmajú vzťah študijných výsledkov žiaka a sprievodných aspektov vzdelávania. Celkom by malo ísť o 7 meraní u každého žiaka.
Prvé dotazníky naši žiaci vypĺňali v apríli, a to: dotazník sociálnej inklúzie žiaka a ESCS dotazník, na ktorého vyplnenie dávali rodičia písomný súhlas.
V máji boli naši ôsmaci testovaní zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.
V júni ich ešte čaká testovanie matematickej gramotnosti.
Testovanie a vypĺňanie dotazníkov sa robí online na počítačoch v našich PC učebniach. Administráciu testov na škole zabezpečujú školskí administrátori.
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a viesť ich k tomu, aby sa správne návyky triedenia odpadu stali súčasťou ich životného štýlu .
V rámci projektu Recyklohry bude naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia. Zberná nádoba bude   umiestnená v suteréne pri učebni environmentálnej výchovy.
Každý žiak bude môcť do školy nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovač atď.).  
Žiaci sa môžu zapojiť tiež do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré bude organizátor projektu zadávať.
Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získa naša škola body, za ktoré najaktívnejší žiaci dostanú odmeny.
Rodičia, aj vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma vyradené drobné elektrospotrebiče, venujte ich svojim deťom. Zaistíte tak ich recykláciu a svojim deťom pomôžete získať body na nákup odmien.
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí a mládeže. Pri jeho realizácii sa využívajú nové informačné a komunikačné technológie.
Dôraz sa kladie na interaktívne formy výučby prepojene so zážitkovým učením.
Projekt zabezpečuje Metodicko-pedagogické centrum. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci operačného programu Vzdelávanie a počíta s vybavením školy modernou informačno-komunikačnou technikou určenou pre prácu v cieľovej skupine.
Cieľovou skupinou projektu sú školské kluby a školské strediská záujmovej činnosti a ďalšie školské zariadenia.
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí a mládeže. Pri jeho realizácii sa využívajú nové informačné a komunikačné technológie.
Dôraz sa kladie na interaktívne formy výučby prepojene so zážitkovým učením.
Projekt zabezpečuje Metodicko-pedagogické centrum. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci operačného programu Vzdelávanie a počíta s vybavením školy modernou informačno-komunikačnou technikou určenou pre prácu v cieľovej skupine.
Cieľovou skupinou projektu sú školské kluby a školské strediská záujmovej činnosti a ďalšie školské zariadenia.
Slávici z lavice
Výnimočný štvrtok, 16. máj 2013, zažili vybraní žiaci na Základnej škole Pugačevovej v Humennom vďaka pani riaditeľke PaedDr. Pavline Kurucovej, ktorá prišla s myšlienkou ako príjemne obohatiť a spestriť školské vyučovanie. Pod jej vedením sa na našej škole každoročne konala prehliadka spevákov populárnych piesní domácich i zahraničných interpretov s názvom „Slávici z lavice“. Po minuloročných  úspešných prehliadkach sme sa v tomto školskom roku stretli už na treťom, netradičnom ročníku tejto speváckej prehliadky. Jej  výnimočnosť spočívala v tom, že účastníkmi sa stali nadaní a talentovaní žiaci prvého a druhého stupňa piatich rôznych humenských škôl.
Už od rána prichádzali žiaci spolu s ich pedagógmi na našu školu plní očakávania. Po úvodných organizačných pokynoch nám nič nebránilo v tom, aby sme sa pustili do speváckeho zápolenia a nechali tak malým spevákom s veľkými hlasmi vyjadriť sa rečou tónov. Každý z nich si pripravil a odspieval jednu slovenskú alebo zahraničnú populárnu pieseň podľa vlastného výberu. Spevácke talenty hodnotila odborná porota, ktorej predsedníčkou bola Mgr. Lenka Ivancová, učiteľka Základnej umeleckej školy v Humennom. Porota udelila špeciálnu cenu poroty žiačke Dáši Ferkovej zo Základnej školy SNP. V zlatom pásme sa umiestnili tri žiačky - Miriama Sijková, Základná škola Pugačevova, Viktória Lacová a Timea Lacová, obe zo Základnej školy internátnej. Ostatní účastníci boli zaradení do strieborného a bronzového pásma. Všetci speváci boli ocenení krásnymi diplomami, ktoré pre tento deň pripravil pán učiteľ Mgr. Ján Andrejčík. Zároveň každý účastník získal hodnotné vecné ceny, na ktoré finančne prispelo mesto Humenné v rámci  dotácií poskytovaných na kultúrne aktivity.
Náš spoločný deň, ktorý prebiehal pod taktovkou pani učiteľky Mgr. Vladimíry Ševecovej Kerlíkovej, sa všetkým zúčastneným javil skvelý. Vzájomne strávené chvíle nás obohatili nielen o čarovné a obdivuhodné spevácke výkony, ale aj o nové skúsenosti, poznatky a postrehy zo sveta populárnej hudby. Dúfame, že sa na podobnom podujatí stretneme aj nabudúce a splníme si tak svoj cieľ prehlbovať pozitívny vzťah žiakov k hudbe a spevu.
Priateľstvo bez hraníc - Granica laczy, a nie dzieli
Pod týmito názvami realizujeme viac ako 13 rokov medzinárodné projekty výmenných stretnutí žiakov a učiteľov ZŠ Pugačevovej v Humennom a Zespolu Szkól v poľskej Grabownici. Vzájomná spolupráca a priateľstvá majú za sebou cennú trinásťročnú históriu, poznačenú spoločnými stretnutiami, spoznávaním života i kultúry našich národov, pamiatok regiónov, ako aj výmeny poznatkov a skúsenosti v oblasti   výchovy a vzdelávania.
Každoročne si z trojdňových výmenných pobytov žiaci odnášajú zážitky na spoločne prežité chvíle. Spoločné aktivity na hodinách v škole, športové súťaže, vedomostné súťaže o Poľsku a o Slovensku v anglickom a nemeckom jazyku, testy z matematiky, spoločné vytváranie rôznych výtvarných diel v Humennom aj v Grabownici, diskotéky, spoločné výlety do blízkeho okolia – návštevy zámkov, múzeí, ZOO, botanických záhrad v mestách Lancút, Brzozów, Rzeszów, Przemyśl, Krasiczyn, Bolestraszyce, Humenné, Košice, Prešov, Bardejov, Michalovce, Dukla, Stropkov, Svidník, ako i rad ďalších spoločných akcií, pomáhajú už dlho utužovať naše  vzájomné vzťahy a priateľstvá.
Od prvej návštevy manželov B. a E. Stodolakovcov v riaditeľni „Pugačevky“ uplynulo už veľa času a prví účastníci výmenných pobytov sú už dospelí ľudia. Už v začiatkoch zrodu nášho partnerstva sme mohli konštatovať, že naše partnerstvo sa veľmi rýchlo mení na priateľstvo a sme radi, že to platí až do dnešných dní.
V priebehu trvania projektu (od šk. roku 1999/2000) sa výmenných stretnutí zúčastnilo asi 325 žiakov z Humenného a 325 žiakov z Grabownice.
Sme presvedčení, že doterajšia vzájomná slovensko-poľská spolupráca nezostane len záležitosťou dneška, ale bude výzvou i pre budúcnosť.
Projekt Infovek
Projekt Infovek vznikol v roku 1999. Základným cieľom Projektu Infovek bolo prostredníctvom informačných a komunikačných technológií premeniť tradičnú školu na modernú globálnu školu tretieho tisícročia. To si vyžadovalo nielen vybudovanie adekvátnej hardvérovej infraštruktúry na školách, ale predovšetkým prípravu učiteľov, tak, aby boli schopní aplikovať moderné informačno-komunikačné technológie (IKT) vo vyučovaní svojich predmetov. S tým pochopiteľne súvisela príprava vhodných učebníc a metodických pomôcok pre učiteľov, ale tiež tvorba moderného edukačného obsahu v elektronickej podobe umiestnenej na Internete. Charakteristickou črtou Projektu Infovek bolo, že integroval v sebe rozvoj všetkých spomínaných troch aspektov premeny školy: budovanie hardvérovej infraštruktúry - prípravu učiteľov - tvorbu edukačného obsahu.
Naša škola je zapojená v tomto projekte od roku 2004. V tomto roku bola zriadená 1. počítačová učebňa s 10 žiackymi a 1 učiteľským počítačom a pripojením na internet. Neskôr bola škola vybavená ďalšími počítačmi. Z projektu boli školám poskytnuté nielen počítače, ale aj potrebný softvér na ich správu, výučbový softvér, antivírusový softvér a samozrejmosťou bola technická podpora na stránkach projektu   http://www.infovek.sk.
V roku 2010 zmenilo oddelenie Projektu Infovek názov na oddelenie Rozvoja informatizácie regionálneho školstva. Cieľom oddelenia Rozvoj informatizácie regionálneho školstva je zabezpečiť podporu pri informatizácii, pripojenie na internet, antivírusový softvér, administráciu správy majetku dodaného školám prostredníctvom projektov, spoluorganizuje školenia v rámci dodanej techniky a služieb. Vznikla aj nová stránka tohto oddelenia s adresou http://www.rirs.iedu.sk.  
Od roku 2011 je škole poskytnutá okrem klasického pripojenia na internet aj možnosť WIFI pripojenia.
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah