Prejsť na obsah
PROJEKTY
Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“
Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ je zameraný na implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu na školách.
Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov.
V školskom roku 2020/2021 sa aj naša základná škola zapojila do projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" prostredníctvom, ktorého sme vytvorili 3 nové pracovné miesta asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením s hlavnou náplňou činnosti zameranou najmä na spoluprácu s učiteľmi, s rodičmi a pedagogickými zamestnancami školy, na sprevádzanie žiakov mimo triedy alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít. Ich prítomnosť považujeme za veľký prínos v prospech žiaka, učiteľa či rodiča. Pod odborným vedením triednych učiteľov, pedagógov a školského špeciálneho pedagóga sa veľkou mierou podieľajú na vzdelávaní žiakov, pomáhajú im prekonávať ťažkosti priamo na vyučovaní, individuálne, ale aj mimo kolektívu triedy. Každodenne im ponúkajú pomocnú ruku a oporu pri zvládaní bežných školských povinností i úloh či už formou osobnej, alebo skupinovej asistencie. Budujú si so žiakmi vzťahy založené na dôvere a tak prispievajú aj k ich osobnostnému rozvoju.
Národný projekt nám umožní výrazne podporiť prostredie priateľské ku žiakom v každej oblasti vzdelávania a výchovy. Významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom kvalitnej edukačnej podpory.
Mgr. Eva Mažeriková, školský špeciálny pedagóg

Názov projektu: „Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom – cesta k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov“

Názov prijímateľa: Mesto Humenné

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Kód projektu v ITMS2014+: 302020I724

Názov OP: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Trvanie projektu: 10/2018 – 09/2019

Výška nenávratného finančného príspevku: 162 267,65 EUR

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Špecifickým cieľom projektu je rozvoj materiálno-technického vybavenia učební a knižnice základnej školy ako centra celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie pre verejnosť.

Projekt pozostáva z piatich hlavných aktivít:
1. Stavebno-technické úpravy priestorov učební a knižnice
2. Nákup interiérového vybavenia ZŠ – jazyková učebňa
3. Nákup interiérového vybavenia ZŠ – polytechnická učebňa
4. Nákup interiérového vybavenia ZŠ – učebňa chémie
5. Vybavenie a zariadenie školskej knižnice
Cieľová skupina: žiaci základnej školy v procese vzdelávania a odbornej pripravenosti. Miesto realizácie: Základná škola Pugačevova 1381/7, 066 01 Humenné, Prešovský kraj
Merateľné ukazovatele projektu:
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.“

Projekt Erasmus+

Erasmus+ je nový program Európskej   únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej   prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch   2014-2020.
Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ ako napríklad   Program celoživotného   vzdelávania – Erasmus, Leonardo da Vinci, či Comenius.
Erasmus+
poskytuje granty pre   široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej   prípravy, mládeže a športu.
Tento program sa rozdeľuje na tri kľúčové akcie:
  1. Kľúčová akcia 1 (KA1): Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
  2. Kľúčová akcia 2 (KA2): Spolupráca v oblasti inovácií a výmena   osvedčených postupov
  3. Kľúčová akcia 3 (KA3): Podpora reformy politík
Špecifickými akciami sú Jean Monnet a Šport.
  Naša škola získala v školskom roku 2015/2016 grant v Kľúčovej akcii   2: Strategické partnerstvá.
   Názov projektu: Kultúrna   a prírodná rozmanitosť nás zjednocuje – učenie prostredníctvom   výskumu   (United through cultural and natural diversity –   learning through research)
Trvanie projektu: od 2. novembra 2015 do 2.   novembra 2017 – 2 roky
Projektový jazyk: angličtina
Koordinátor projektu:
Koordinátorom projektu je Základná škola Odra v Chorvátsku a ďalšími   európskymi partnermi sú Masarykova základná škola v Českej   republike, Základná škola Hello v Českej republike, Základná škola v   Rumunsku a Základná škola v Poľsku.
Cieľ   projektu:
Hlavným cieľom projektu je vzdelávanie prostredníctvom   výskumu regionálneho dedičstva partnerských   krajín. Počas trvania projektu preveríme sedem oblastí (drevená architektúra,   drevené predmety a tradičné remeslá, miestne a jazykové   charakteristiky, hudba a tanec, tradičná kuchyňa, tradičné kroje   a legendy), pričom projektové aktivity sa budú sústrediť na   porovnávanie podobností a rozdielov v jednotlivých krajinách.
    V rámci projektu sú naplánované tri nadnárodné stretnutia pedagógov   v Chorvátsku, Poľsku a Rumunsku a päť žiackych mobilít v Rumunsku,   Českej republike, Poľsku, Chorvátsku a na Slovensku.
Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková
Projekt Podpora polytechnickej   výchovy na základných školách -   Dielne II.
 
     Národný projekt „Podpora   polytechnickej výchovy na   základných školách“ je zameraný   na zvýšenie záujmu žiakov   základných škôl o predmety   zamerané na polytechnickú   výchovu, rozvoj pracovných   zručností žiakov prevažne v   oblastiach vzdelávania predmetov   fyziky, techniky, biológie a   chémie a z toho vyplývajúca   podpora profesijnej orientácie   žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie   a prípravu.
      Cieľom národného projektu je   skvalitniť a   zatraktívniť vyučovací   proces prostredníctvom vybavenia   odborných učební chémie, fyziky,   biológie, techniky s využitím   moderných metód a foriem   vzdelávania. Inovované formy a   metódy vyučovania budú zamerané   na využívanie viac praktických   úloh v laboratórnych   podmienkach, v prírode či v   domácnosti, aby podporovali   pracovné zručnosti žiakov   zavedením polytechnickej   výchovy, teda viac praxe do   vyučovania, čo podporuje   predstavivosť, kreativitu a   flexibilitu žiakov.
     Do projektu je zapojených   161 pilotných škôl z   Konvergencie a 16 pilotných   základných škôl z Bratislavského   kraja. Dokopy má projekt za cieľ   vybaviť 177 základných škôl z   celého Slovenska novými   pomôckami do odborných učební   techniky, fyziky chémie a   biológie.
      V školskom roku 2013/14 sa aj   naša škola zapojila do projektu   Dielne II. ako škola nepilotná   a následne v školskom roku   2014/15 sa vyučujúci   prírodovedných predmetov a   techniky zúčastnili inovatívnych   kontinuálnych vzdelávaní v rámci   tohto projektu. Po ich   absolvovaní boli na školu dodané   pomôcky z chémie, biológie,   fyziky a techniky. Využívanie   týchto pomôcok v rámci   vyučovacích hodín a záujmových   krúžkov obohatí vzdelávanie   našich žiakov. Praktickými   aktivitami si žiaci môžu   individuálne overiť svoje   teoretické vedomosti a   zručnosti. Zároveň budú vedení   k záujmu o štúdium na stredných   školách s polytechnickým   zameraním.

Mgr. Polanská Andrea,   Mgr. Trembuľáková Monika
Foto: PaedDr.   Pavlina Kurucová
O programe Zelená škola
 
Myšlienky sa spájajú do   spoločného cieľa
Program Zelená škola od roku   2004 pomáha aj slovenským školám   realizovať environmentálnu   výchovu prepojenú s praktickými   krokmi, Tie vedú žiakov a   celú školu k šetrnejšiemu   prístupu voči životnému   prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť   celkový vplyv školy na životné   prostredie.
Sme presvedčení, že o   problematike životného   prostredia nestačí len získavať   vedomosti, ale že je zároveň   nevyhnutné snažiť sa zmeniť naše   konanie.   Urobiť zmenu, ktorú   je vidieť a cítiť.   Hlavným cieľom programu Zelená   škola je   pomôcť školám nájsť cestu  zmeny,   ktorá  povedie  k  zdravšej,  "zelenšej"  a  aktívnejšej škole  i spoločnosti.
Participácia, alebo spoločne to   ide ľahšie
Proces Zelenej školy je   holistický a prioritne zameraný   na ľudí, nie na úlohy. Zahŕňa   celú školu spolu s členmi   miestnej komunity a aktivuje ich   participáciu - spoluúčasť na   rozhodovaní a riešení vybraných   problémov. Podporuje tímovú   prácu a pomáha vytvárať spoločnú   víziu školy, ktorá rešpektuje a   prakticky chráni životné   prostredie.

V projekte Zelená škola sme boli zapojení v rokoch 2012-2018. Titul Zelená škola udelený za roky 2014 - 2018.
(www.zelenaskola.sk)

Fenomény sveta
 
S novým vyučovacím predmetom Fenomény sveta sa bežné vyučovanie mení na dobrodružnú expedíciu k hraniciam ľudského poznania.
 Vo Fenoménoch sveta je vzdelávanie založené na zážitkovom vyučovaní, ktoré žiakom sprostredkuje ich vlastnou skúsenosťou. Tímová práca, rozvoj kompetencií potrebných pre život a prácu v 21. storočí, kritické myslenie a inovatívne vyučovacie metódy. To sú kľúčové ingrediencie projektu, ktoré deti motivuje premýšľať v súvislostiach.

Projekt Moja prvá škola

Projekt Moja prvá škola je   najnovší projekt neziskovej   organizácie EDULAB.
Cieľom projektu je, jednoduchým   spôsobom zatraktívniť výučbu   pre žiakov 1. stupňa základných   škôl,   inšpirovať učiteľov a predstaviť   im najnovšie trendy vo   vzdelávaní. Taktiež sprístupniť   moderné učebné materiály v   súlade so ŠVP, zaujať žiakov inovatívnymi   spôsobmi výučby.
Vyučujúce I. stupňa našej školy   sa do tohto projektu zapojili,   aby vytvorili vzdelávací   priestor, v ktorom je radosť   učiť a učiť sa
Mgr. Topoľančinová, Mgr.   Babinová, Mgr. Smoleková

Projekt Tenis do škôl
                           
Tenis na našej škole
V tomto   školskom roku sa žiaci 1. stupňa   základnej školy na Pugačevovej   ulici zapojili do projektu Tenis   do škôl. Cieľom je zatraktívniť   hodiny tesnej výchovy, motivovať   deti k pravidelnému športovaniu   a oboznámiť ich so základnými   zručnosťami tejto hry. Projekt   realizujeme v spolupráci s STZ   a 1. TC Humenné.  

Mgr. Monika Gajdošová

Projekt Budujeme multifunkčné   ihriská
Dar pre   pugačevkárov
        Dňa 16.08.2013 dostali žiaci ZŠ   Pugačevova v Humennom pekný   darček. Nadácia Slovenskej   sporiteľne darovala škole nové   viacúčelové športové ihrisko   s umelou trávou v hodnote 50 500   €.
       Viacúčelové ihrisko má rozlohu 600 metrov   štvorcových a je možné ho   využívať pre väčšinu   kolektívnych športov, ako sú   malý futbal, basketbal, volejbal   či hádzaná, ale aj iné aktivity.   V zime je možné na ihrisku   vytvoriť ľadovú plochu.
        Z multifunkčného ihriska  sa spolu so   žiakmi môžu tešiť aj ostatní   občania mesta, nakoľko ihrisko   bude slúžiť nielen žiakom našej   školy, ale v mimo vyučovacom   čase a vo vopred dohodnutom   termíne, bude sprístupnené aj   okolitým komunitám, žiakom a ich   rodičom, mládeži i dospelým,   ktorí si budú chcieť   zašportovať.
         Veríme, že toto multifunkčné   ihrisko pomôže výrazne spestriť   vyučovací proces a záujmovú   činnosť žiakov, bude viesť   žiakov k pravidelnému   športovaniu a zdravému životnému   štýlu a výraznou mierou pomôže   nadviazať na doterajšie športové   úspechy, ktorých majú   „pugačevkári“ neúrekom.
PaedDr. Pavlina Kurucová, riad. školy
Sme   súčasťou kampane
        Červené stužky   sú symbolom a názvom   celoslovenskej kampane boja   proti AIDS, ktorú pod záštitou   Dr. Dariny Sedlákovej, MPH,   riaditeľky Kancelárie WHO na   Slovensku, s podporou   Ministerstva školstva, vedy,   výskumu a športu SR (v rámci   rozvojového projektu „Zdravie a   bezpečnosť v školách 2014“),   Obvodného úradu v Žiline (odbor   školstva) a mesta Žiliny   organizuje Gymnázium sv.   Františka v Žiline. Kampaň sa   uskutočňuje pod odbornou   garanciou viacerých odborných   pracovísk na Slovensku a v   zahraničí.  
A   Aktuálny problém?
I
Individuálny problém?
D   Dlhodobý problém?
S
Spoločenský problém?
     AIDS je   celosvetový problém, ktorý sa   dotýka aj Slovenska a každého   jedného z nás. Ôsmy ročník   celoslovenskej kampane Červené   stužky prebieha od 1. septembra   2014 a vyvrcholí 1. decembra   2014 na Svetový deň boja proti   AIDS.  
     Naša škola sa do kampane Červené   stužky zapája po prvýkrát   v tomto školskom roku. Pre   našich žiakov máme pripravené   viaceré podujatia týkajúce sa   problematiky AIDS. Budeme ich   realizovať formou besied,   odborných prednášok, stretnutí   so zaujímavými hosťami a pomocou   tvorivých aktivít v rámci   viacerých vyučovacích predmetov.
     Tešíme sa na vašu spoluprácu   a dúfame, že spoločne svojou   troškou prispejeme k väčšej   informovanosti o probléme,   ktorým sa zaoberá celý svet.

Text: Mgr. Andrea Polanská, Mgr.   Silvia Brzychcyová
Ekologická stopa

Tento   edukačný program je postavený na   práci s internetovým   kalkulátorom ekologickej stopy   školy. Učiteľom poskytuje   moderné vyučovacie metódy,   námety pre projektové vyučovanie   a využitie IKT vo vyučovacom   procese. Žiakom sprostredkúva   nové vedomosti pomocou hravých   aktivít počas samotného   vyučovacieho procesu.
Program sa realizuje v rámci   projektu „Zlepšenie environmentálneho    povedomia  v oblasti   ochrany  prírody a    krajiny (vrátane NATURA 2000)“   a je spolufinancovaný z   Európskeho fondu regionálneho   rozvoja.
Na príprave a realizácii   programu sa podieľa tím   pracovníkov Slovenskej agentúry   životného prostredia.   Spoluautorom a konzultantom je   skúsený odborník v oblasti   environmentálnej výchovy   a dlhoročný priateľ James   Hindson z Veľkej Británie.“ (zdroj: http://ekostopa.sk/o-programe)
            
Ide o   inovatívny edukačný program prvý   svojho druhu na Slovensku.   Celosvetovo majú túto možnosť   zatiaľ iba školy v Anglicku,   Austrálii, Rakúsku a Českej   republike.
               Podstata programu spočíva v tom,   že žiaci pod vedením pedagóga   zisťujú konkrétne údaje   súvisiace so životom školy,   ktoré následne zadávajú do   internetového kalkulátora.   Pomocou kalkulátora žiaci   vypočítajú vplyv svojej školy na   životné prostredie planéty v 8   hlavných kategóriách spotreby:
Elektrina, Kúrenie, Voda, Stravovanie, Odpad, Doprava, Budovy   a pozemky, Nákup   a vybavenie.

Po zadaní údajov a prepočte sa   žiaci dozvedajú, koľko by   potrebovali planét – Zemí, aby   dokázali uspokojiť ich   požiadavky.
                Cieľom programu je to, aby   všetci zapojení, došli   k poznaniu, že i zdanlivo   banálne činnosti ako   nakupovanie, stravovanie a pod.,   majú obrovský dopad na globálne   životné prostredie.
Mgr. Ján Andrejčík
      Program   partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005.   Vznik eTwinningu sa spája   s cieľom združiť žiakov   a učiteľov z celého európskeho   kontinentu prostredníctvom   vzájomnej spolupráce materských,   základných a stredných škôl.   V súčasnosti ide o jeden   z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich   a najvydarenejších zámerov,   ktoré sú zacielené na spoluprácu   európskych škôl.   Program partnerstvo škôl   eTwinning okrem rozvoja   spolupráce európskych   škôl podporuje medzinárodné   projekty žiakov a učiteľov   prostredníctvom využívania   informačných a komunikačných   technológií poskytovaním   nástrojov a služieb, ktoré túto   spoluprácu uľahčujú a umožňujú   realizovať krátkodobé i dlhodobé   partnerstvá zamerané na rôzne   učebné predmety.
      Školský rok   2013/2014 otvoril Základnej   škole, Pugačevova 1381/7,   Humenné dvere do sveta   eTwinningu. Pedagógovia na našej   škole začali v rámci eTwinningu   spolupracovať s dvoma   zahraničnými základnými školami.   Všetky prezentačné a informačné   aktivity spojené s realizáciou   projektov sa vzájomne komunikujú   v anglickom jazyku. Realizácia   projektov je úzko prepojená   s uplatňovaním rôznych   inovatívnych metód vo vyučovacom   procese a rovnako aj   s využívaním nových technológií   na vyučovacích hodinách, čím sa   vyučovanie stáva pre našich   žiakov zaujímavejšie   a pútavejšie. Tradičné   vyučovanie sa pri eTwinningu   určite u nás nekoná, zvyčajné   úlohy sa prezentujú novým   spôsobom. Žiaci sa pri práci na   jednotlivých zadaniach stávajú   pre pedagógov partnermi, pričom   pedagógovia koordinujú   samostatnú prácu žiakov výberom   správnych činností, ktoré vedú   k dosiahnutiu cieľov našich   projektov. U žiakov sa rozvíja   najmä samostatnosť, kreativita   a originalita. Žiaci sa   v jednotlivých projektoch   vzdelávajú, učia sa, akým   spôsobom a kde môžu samostatne   a rýchlo vyhľadať a získať   podstatné a aktuálne informácie.   Tieto informácie žiaci získavajú   z mnohých zdrojov, ako napríklad   internet, noviny, časopisy,   knižné publikácie, ale   v neposlednom rade aj zo   vzájomných komunikácií so žiakmi   z partnerských škôl. Dôležitým   faktom sa stáva aj skutočnosť,   že sa žiaci učia prezentovať   vlastnú prácu, akceptovať prácu   svojho zahraničného partnera   a porovnávať vzájomné predstavy,   pričom si prirodzene rozvíjajú   komunikačné zručnosti.
        Priniesť do   vyučovacieho procesu vždy niečo   nové a zaujímavé je pre   pedagógov na našej škole úplne   prirodzené. eTwinning je skvelou   príležitosťou pre našich žiakov   zúčastniť sa počas štúdia na   vzdelávacom projekte s mladými   európskymi partnermi. Veríme, že   našim žiakom táto skúsenosť   a vzájomná spolupráca prinesie   okrem množstva získaných   poznatkov a schopností aj   vedomosť o rôznorodosti   multilingválnej a multikultúrnej   spoločnosti a tiež ako mladým   Európanom zvýši potenciál na   vzdelávanie, život a prácu   v ktorejkoľvek európskej   krajine.
Text: Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková
Charakteristika programu

        UNICEF propaguje a ochraňuje práva detí na celom svete, dohliada na dodržiavanie práv detí a pomáha deťom v rozvojových krajinách. Program Škola priateľská k deťom je medzinárodným programom UNICEF, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Cieľom tohto projektu je vytvoriť školské prostredie, v ktorom sa žiaci budú cítiť príjemne, sebaisto, kde sa nemusia skrývať za strach, smútok či za neporozumenie okolia. Tento projekt má za úlohu zlepšiť vzťahy medzi žiakmi, a tiež medzi žiakmi a učiteľmi. Pretože iba škola, v ktorej sa všetci cítia príjemne, sa môže nazývať „Škola priateľská k deťom“ a všetci spoločne pracujeme na tomto krásnom titule!
e-Testovanie
ZŠ   Pugačevova patrí k prvým na   Slovensku

     „Pugačevka“ patrí k    stovke vybraných ZŠ na   Slovensku zapojených do   výskumu v projekte E-test. Je   jedinou ZŠ v Humennom, ktorá   sa nebojí poznať pravdu   o kvalite vzdelávania   svojich žiakov, odmeranou   nie vlastnými pedagógmi, ale   Národným ústavom   certifikovaných meraní.   Pedagógovia školy išli vždy   nie za kvantitou, ale   kvalitou vedomostí. V apríli   tohto roka sme boli oslovení   NÚCEMom, či sa nechceme   zapojiť do výskumnej časti   projektu E- test. Keďže   našou prioritou je   byť najlepšou školou   v meste, nezaváhali sme ani   na sekundu. Prijali sme   ponuku, ktorá prináša pre   nás pedagógov i našich   žiakov viacero výhod.   Spomeniem aspoň niektoré:
-      komplexná spätná väzba   z meraní, ktorú využijeme na   zvyšovanie kvality   vzdelávania na našej škole
-      výsledky meraní budú   adresované každému žiakovi,   ktorý sa zúčastní na   všetkých meraniach, s   dodržaním anonymity
-      prístup k databáze testov   pre žiakov i pedagógov
-      získanie licencií na   špeciálny testovací softvér
-      získanie skúseností   s E-testovaním
       Celý tento projekt má trvať   dva roky. Okrem testovania   zo slovenského jazyka   a literatúry, matematiky   a matematickej gramotnosti,   čaká žiakov 5. a 8. ročníka   niekoľko dotazníkov, ktoré   skúmajú vzťah študijných   výsledkov žiaka   a sprievodných aspektov   vzdelávania. Celkom by malo   ísť o 7 meraní u každého   žiaka.
      Prvé dotazníky naši žiaci   vypĺňali v apríli, a to:   dotazník sociálnej inklúzie   žiaka a ESCS dotazník, na   ktorého vyplnenie dávali   rodičia písomný súhlas.
     V máji   boli naši ôsmaci   testovaní zo slovenského   jazyka a literatúry   a matematiky.
      V júni ich ešte čaká   testovanie matematickej   gramotnosti.
    Testovanie a vypĺňanie   dotazníkov sa robí online na   počítačoch v našich PC   učebniach. Administráciu   testov na škole zabezpečujú   školskí administrátori.
Mgr. Jana Stanková
Projekt Recyklohry
 
                           
Zbierame, triedime, chránime
Naša   škola sa zapojila do projektu s   názvom   Recyklohry. Tento   recyklačný projekt usporadúva   spoločnosť ASEKOL SK, ktorá   zaisťuje zber a recykláciu   elektrozariadení, ktoré už   doslúžili.
Cieľom projektu je zvýšiť   povedomie o triedení odpadov u   mladej generácie a viesť ich   k tomu, aby sa správne návyky   triedenia odpadu stali súčasťou   ich životného štýlu .
V rámci projektu Recyklohry bude naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené   drobné elektrozariadenia. Zberná   nádoba bude   umiestnená v suteréne pri učebni   environmentálnej výchovy.
Každý   žiak bude môcť do školy nosiť   nepotrebné drobné   elektrospotrebiče (napríklad   starý mobil, kalkulačku,   telefón, elektrohračku, drobné   počítačové vybavenie, discman   alebo MP3 prehrávač, ale tiež   napríklad varnú kanvicu, kulmu,   fén, aku skrutkovač atď.).  
Žiaci sa môžu zapojiť tiež do zábavných hier a   súťaží, výtvarných či   fotografických úloh a kvízov   z oblasti triedenia a recyklácie   odpadov, ktoré bude organizátor   projektu zadávať.
Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené   úlohy získa naša škola body, za   ktoré najaktívnejší žiaci   dostanú odmeny.
    Rodičia, aj vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma vyradené drobné   elektrospotrebiče, venujte ich   svojim deťom. Zaistíte tak ich   recykláciu a svojim deťom   pomôžete získať body na nákup   odmien.
Mgr. Jana Feiglová
Projekt Aktivizujúce metódy vo   výchove
 

   
        Národný projekt s názvom   “Aktivizujúce metódy vo výchove“   je zameraný na zmenu foriem a   metód výchovy s prihliadnutím na   vnímanie a myslenie súčasných   detí a mládeže. Pri jeho   realizácii sa využívajú nové   informačné a komunikačné   technológie.
        Dôraz sa kladie na interaktívne   formy výučby prepojene so   zážitkovým učením.
       Projekt zabezpečuje   Metodicko-pedagogické centrum.   Je financovaný z prostriedkov   Európskej únie v rámci   operačného programu Vzdelávanie   a počíta s vybavením školy   modernou informačno-komunikačnou   technikou určenou pre prácu v   cieľovej skupine.
        Cieľovou skupinou projektu sú   školské kluby a školské   strediská záujmovej činnosti a   ďalšie školské zariadenia.
Mgr. Ján Andrejčík
Modernizácia   vzdelávacieho procesu na   základných školách

       Základná škola, Pugačevova sa od roku 2009   zapojila do národného projektu   „Modernizácia vzdelávacieho   procesu na základných školách“,   ktorý spolu s projektom   „Modernizácia vzdelávacieho    procesu na stredných školách“    bol  vypracovaný  v   súlade s Operačným programom   Vzdelávanie Ministerstva   školstva Slovenskej republiky   zvlášť pre Bratislavský kraj   (Cieľ Regionálna konkurencia   schopnosť a zamestnanosť) a   zvlášť pre ostatné kraje   Slovenskej republiky (Cieľ   Konvergencia). Základným zámerom   týchto projektov je pripraviť   učiteľov na aktívnu realizáciu   školskej reformy - prispôsobenie   vzdelávacieho systému potrebám   vedomostnej spoločnosti.   Špecifickými cieľmi projektov je   inovovať a modernizovať obsah,   metódy a výstupy vyučovacieho   procesu pre nové kompetencie   práce v Modernej škole 21.   storočia. Zároveň je cieľom   zvyšovať podiel učiteľov   participujúcich na programoch   ďalšieho vzdelávania s cieľom   získania a rozvoja ich   kompetencií potrebných pre   vedomostnú spoločnosť. Cieľovými   skupinami projektov je vyše 6   850 učiteľov ZŠ a SŠ ako   primárna cieľová skupina a 347   000 žiakov ZŠ a SŠ ako   sekundárna cieľová skupina.   Projekty sú realizované v rokoch   2008 až 2013 a ich realizátorom   je   Ústav informácií a prognóz   školstva.   Prostredníctvom týchto projektov   bola na školu dodaná moderná   technika (počítače, notebooky,   projektor), ktoré sú využívané   vo vzdelávacom procese.
Mgr. Monika Trembuľáková
Projekt Slávici z lavice

        Výnimočný štvrtok, 16. máj 2013,   zažili vybraní žiaci na   Základnej škole Pugačevovej v   Humennom vďaka pani riaditeľke   PaedDr. Pavline Kurucovej, ktorá   prišla s myšlienkou ako príjemne   obohatiť a spestriť školské   vyučovanie. Pod jej vedením sa   na našej škole každoročne konala   prehliadka spevákov populárnych   piesní domácich i zahraničných   interpretov s názvom „Slávici   z lavice“. Po minuloročných   úspešných prehliadkach sme sa   v tomto školskom roku stretli už   na treťom, netradičnom ročníku   tejto speváckej prehliadky. Jej   výnimočnosť spočívala v tom, že   účastníkmi sa stali nadaní   a talentovaní žiaci prvého   a druhého stupňa piatich rôznych   humenských škôl.
      Už od rána prichádzali žiaci spolu s ich   pedagógmi na našu školu plní   očakávania. Po úvodných   organizačných pokynoch nám nič   nebránilo v tom, aby sme sa   pustili do speváckeho zápolenia   a nechali tak malým spevákom   s veľkými hlasmi vyjadriť sa   rečou tónov. Každý z nich si   pripravil a odspieval jednu   slovenskú alebo zahraničnú   populárnu pieseň podľa vlastného   výberu. Spevácke talenty   hodnotila odborná porota, ktorej   predsedníčkou bola Mgr. Lenka   Ivancová, učiteľka Základnej   umeleckej školy v Humennom.   Porota udelila špeciálnu cenu   poroty žiačke Dáši Ferkovej zo   Základnej školy SNP. V zlatom   pásme sa umiestnili tri žiačky -   Miriama Sijková, Základná škola   Pugačevova, Viktória Lacová   a Timea Lacová, obe zo Základnej   školy internátnej. Ostatní   účastníci boli zaradení do   strieborného a bronzového pásma.   Všetci speváci boli ocenení   krásnymi diplomami, ktoré pre   tento deň pripravil pán učiteľ   Mgr. Ján Andrejčík. Zároveň   každý účastník získal hodnotné   vecné ceny, na ktoré finančne   prispelo mesto Humenné v rámci   dotácií poskytovaných na   kultúrne aktivity.
       Náš spoločný deň, ktorý prebiehal pod   taktovkou pani učiteľky Mgr.   Vladimíry Ševecovej Kerlíkovej,   sa všetkým zúčastneným javil   skvelý. Vzájomne strávené chvíle   nás obohatili nielen o čarovné a   obdivuhodné spevácke výkony, ale   aj o nové skúsenosti, poznatky   a postrehy zo sveta populárnej   hudby. Dúfame, že sa na podobnom   podujatí stretneme aj nabudúce   a splníme si tak svoj cieľ   prehlbovať pozitívny vzťah   žiakov k hudbe a spevu.
Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková
Priateľstvo bez hraníc - Granica laczy, a nie dzieli

         Pod týmito názvami realizujeme   viac ako 13 rokov medzinárodné projekty výmenných stretnutí   žiakov a učiteľov ZŠ Pugačevovej   v Humennom a Zespolu Szkól   v poľskej Grabownici. Vzájomná spolupráca a   priateľstvá majú za sebou cennú   trinásťročnú históriu, poznačenú   spoločnými stretnutiami,   spoznávaním života i kultúry   našich národov, pamiatok   regiónov, ako aj výmeny   poznatkov a skúsenosti v oblasti   výchovy a vzdelávania.
         Každoročne si z trojdňových   výmenných pobytov žiaci odnášajú   zážitky na  spoločne  prežité   chvíle.  Spoločné aktivity  na  hodinách v škole, športové   súťaže, vedomostné súťaže   o Poľsku a o Slovensku   v anglickom a nemeckom jazyku,   testy z matematiky, spoločné   vytváranie rôznych výtvarných   diel v Humennom aj v Grabownici,   diskotéky, spoločné výlety do   blízkeho okolia – návštevy   zámkov, múzeí, ZOO, botanických   záhrad v mestách Lancút,   Brzozów, Rzeszów, Przemyśl,   Krasiczyn, Bolestraszyce,   Humenné, Košice, Prešov,   Bardejov, Michalovce, Dukla,   Stropkov, Svidník, ako i rad   ďalších spoločných akcií,   pomáhajú už dlho utužovať naše    vzájomné vzťahy a priateľstvá.
          Od prvej návštevy   manželov B. a E. Stodolakovcov   v riaditeľni „Pugačevky“   uplynulo už veľa času a prví   účastníci výmenných pobytov sú   už dospelí ľudia. Už   v začiatkoch zrodu nášho   partnerstva sme mohli   konštatovať, že naše partnerstvo   sa veľmi rýchlo mení na   priateľstvo a sme radi, že to   platí až do dnešných dní.
          V priebehu trvania   projektu (od šk. roku 1999/2000)   sa výmenných stretnutí   zúčastnilo asi 325 žiakov   z Humenného a 325 žiakov   z Grabownice.
          Sme presvedčení, že   doterajšia vzájomná   slovensko-poľská spolupráca   nezostane len záležitosťou   dneška, ale bude výzvou i pre   budúcnosť.
Mgr.   Monika Trembuľáková
Projekt Infovek
 
Projekt   Infovek vznikol v roku 1999.   Základným cieľom Projektu   Infovek bolo prostredníctvom   informačných a komunikačných   technológií premeniť tradičnú   školu na modernú globálnu školu   tretieho tisícročia. To si   vyžadovalo nielen vybudovanie   adekvátnej hardvérovej   infraštruktúry na školách, ale   predovšetkým prípravu učiteľov,   tak, aby boli schopní aplikovať   moderné informačno-komunikačné   technológie (IKT) vo vyučovaní   svojich predmetov. S tým   pochopiteľne súvisela príprava   vhodných učebníc a metodických   pomôcok pre učiteľov, ale tiež   tvorba moderného edukačného   obsahu v elektronickej podobe   umiestnenej na Internete.   Charakteristickou črtou Projektu   Infovek bolo, že integroval v   sebe rozvoj všetkých spomínaných   troch aspektov premeny školy: budovanie hardvérovej   infraštruktúry - prípravu   učiteľov - tvorbu edukačného   obsahu.
Naša   škola je  zapojená  v    tomto  projekte  od    roku  2004.  V  tomto   roku bola zriadená 1. počítačová   učebňa s 10 žiackymi a 1   učiteľským počítačom a   pripojením na internet. Neskôr   bola škola vybavená ďalšími   počítačmi. Z projektu boli   školám poskytnuté nielen   počítače, ale aj potrebný   softvér na ich správu, výučbový   softvér, antivírusový softvér   a samozrejmosťou bola technická   podpora na stránkach projektu   http://www.infovek.sk.
V roku 2010 zmenilo oddelenie   Projektu Infovek názov na   oddelenie Rozvoja informatizácie   regionálneho školstva. Cieľom   oddelenia Rozvoj informatizácie   regionálneho školstva je   zabezpečiť podporu pri   informatizácii, pripojenie na   internet, antivírusový softvér,   administráciu správy majetku   dodaného školám prostredníctvom   projektov, spoluorganizuje   školenia v rámci dodanej   techniky a služieb. Vznikla aj   nová stránka tohto oddelenia   s adresou   http://www.rirs.iedu.sk.  
Od roku 2011 je škole poskytnutá   okrem klasického pripojenia na   internet aj možnosť WIFI   pripojenia.
Mgr. Jana   Stanková
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah