ŠK. PSYCHOLÓG - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG


Mgr. Zdenka Čurlejová  

Konzultačné hodiny pre rodičov:
utorok - štvrtok:  13:15 - 15:15 hod.

Konzultačné hodiny pre žiakov a zamestnancov školy:
po vzájomnej dohode v časovom intervale od   7.15 – 15.15 (okrem času vyhradeného pre rodičov školy)
možnosť stretnutia na základe vzájomnej dohody prostredníctvom tel. komunikácie alebo správy v systéme Edupage.

Miestnosť vyhradená pre konzultácie:
1. poschodie, č. dverí 121

Kontakt:
+421 915 309 086

  -
Školský psychológ je predovšetkým sprievodcom a konzultantom pri riešení vzdelávacích a osobných problémov, diagnostikom, mediátorom pri vyjednávaní a konfrontácii rôznych názorov, pozorným a trpezlivým poslucháčom, no predovšetkým človekom s časom vyhradeným pre žiakov, učiteľov a rodičov..

Asertívna komunikácia
 
Asertivita je schopnosť, primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými. Takýto človek má pozitívny vzťah k ľuďom, dokáže ich počúvať a je ochotný pristúpiť na kompromis. Cieľom našich aktivít bolo rozvíjať techniky asertívnej komunikácie. S našimi ôsmakmi sme diskutovali o tom, ako vhodne komunikovať a zároveň tak predchádzať konfliktným situáciám.
 
Text a foto: Mgr. Z. Čurlejová, 24.5.2024
„Skús to uhádnuť“
 
V mesiaci máj sme pre žiakov tretích ročníkov realizovali aktivity, ktorých cieľom bolo rozvíjanie sociálnych vzťahov. Jednou z aktivít bolo, pokúsiť sa vcítiť do pocitov svojich spolužiakov. Žiaci sa mali pokúsiť odpovedať na určité otázky tak, akoby odpovedali ostatní spolužiaci. Hry a aktivity, prostredníctvom ktorých žiaci rozvíjajú schopnosť vnímať pocity tých druhých, napomáhajú k vytváraniu zdravých a fungujúcich vzťahov.
 
Text a foto: Mgr. Z. Čurlejová, 10.5.2024
Triedny ombudsman
 
Kto je triedny ombudsman? Túto otázku si zodpovedali žiaci piatych ročníkov, ktorí mali zároveň možnosť, pokúsiť sa stať triednymi ombudsmanmi. V čom spočíva úloha triednych ombudsmanov, v ktorých oblastiach je možné svojim spolužiakom pomôcť, to všetko bolo hlavnou myšlienkou aktivít, ktoré sme pre žiakov pripravili.. A nielen to, neustále sa učíme byť k sebe empatickými a tolerantnými.
 
Text a foto: Mgr. Z. Čurlejová, 26.4.2024
Po čom deti túžia
 
Detské túžby a sny sú rovnako dôležité ako nás dospelých. Deti si hľadajú miesto v živote, chcú naplniť svoje túžby a sny. Prostredníctvom zážitkových aktivít bolo našim cieľom, posilniť u žiakov druhých ročníkov pozitívne životné hodnoty a rozvíjať ich silné stránky. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: Mgr. Z. Čurlejová, 19.4.2024
Preventívne aktivity
V mesiaci marec sme pre žiakov štvrtých ročníkov realizovali preventívne aktivity, ktorých cieľom bolo zvýšiť citlivosť žiakov na prejavy agresivity a nežiadúcich foriem správania sa. Našou prioritou je pomôcť žiakom uprednostňovať zodpovedné, nerizikové správanie a zdravie neohrozujúci spôsob života.
Text a foto: Mgr. Z. Čurlejová, 25.3.2024
Vzťahy a láska

V mesiaci marec sa venujeme žiakom šiestych ročníkov. Našim šiestakom sme pripravili zážitkové hodiny na tému „Láska a vzťahy“. Cieľom týchto aktivít je poskytnúť žiakom vekovo adekvátne vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré im pomôžu k vytváraniu zdravých, bezpečných a rešpektujúcich vzťahov. viac fotografií nájdete na našom facebooku.

Text: Mgr. Z. Čurlejová, 13.3.2024
Foto: Mgr. Mažeriková, Mgr. Brzychcyová, Mgr. Čurlejová
Medzi nami chlapcami, medzi nami dievčatami
 
Dňa 12. marca sme pod vedením pani psychologičky Centra poradenstva a prevencie v Humennom PhDr. Agáty Sakalovej, organizovali pre žiakov ôsmych ročníkov druhú časť besedy, venovanej tematike rozvíjania zdravých a fungujúcich vzťahov. Prvá časť besedy sa realizovala dňa 13. februára. Žiaci pracovali v skupinách, kde riešili situácie, názory či otázky, spojené s láskou a vzťahmi medzi chlapcami a dievčatami.
Ďakujeme za spoluprácu pani psychologičke PhDr. Sakalovej a žiakom za ich aktívny prístup.
 
Text a foto: Mgr. Z. Čurlejová, dňa: 12.3.2024
Ranné kruhy s našimi prváčikmi
 
Myslíme na našich prváčikov a zaujímajú nás ich pocity. Pomocou ranných kruhov otvárame spoločné témy a hľadáme veci, ktoré nás spájajú. Snažíme sa o budovanie súdržnosti či efektívne riešenie prípadných problémov.
 
Text a foto: Mgr. Z. Čurlejová v spolupráci: Mgr. E. Mažeriková, 7.3.2024
Záleží nám na ...
 
V rámci preventívnych aktivít sme sa so žiakmi tretích ročníkov venovali téme ohľaduplnosti. Diskutovali sme o dôležitosti vnímať potreby ľudí okolo nás, vážiť si jeden druhého a dokázať si pomáhať v rôznych situáciách.
 
Text a foto: Mgr. Z. Čurlejová, 22.2.2024
Aby sme sa v triede cítili lepšie
 
V mesiaci február sme mapovali sociálnu klímu tried piatych ročníkov. Realizovali sme aktivity, zamerané na zlepšenie klímy v triede a vzťahov medzi spolužiakmi. Naši žiaci trávia v škole pomerne veľkú časť svojho času a práve preto je pre nás dôležité, aby sa vo svojej triede cítili príjemne a uvoľnene.
 
Text a foto: Mgr. Z. Čurlejová, 14.2.2024
Stres a jeho zvládanie
 
Stres je súčasťou každodenného života. V malých dávkach môže byť prospešný, robí človeka ostražitejším a dodáva pocit energie na zvládnutie prekážky. Ak však takýto pocit trvá príliš dlho, môže mať negatívny vplyv na fyzické a duševné zdravie. So žiakmi deviatych ročníkov sme sa rozprávali o situáciách, ktoré ich najčastejšie stresujú. Diskutovali sme o tom, ako sa s takýmito situáciami vyrovnávajú. Vysvetlili sme si zdravotné riziká prežívania dlhodobého stresu a nachádzali spôsoby, ktoré môžu pomôcť pri zvládaní záťažových situácií.
 
Text a foto: Mgr. Z. Čurlejová, 22.1.2024
Život v „sieti“
 
Sociálne siete majú určite mnoho pozitív. Vďaka nim môžeme byť v kontakte so svojimi blízkymi, či už rodinou alebo priateľmi. Umožňujú nám zdieľať informácie, myšlienky a nápady bez toho, aby sme sa museli pohnúť z miesta. Avšak je potrebné, udržať si zdravý balans medzi životom v realite a trávením času v online priestore. Spolu so žiakmi 7.C triedy sme diskutovali o tom, ako sociálne siete vplývajú na duševné zdravie, koľko času trávenia na sociálnej sieti je už priveľa, ako a v ktorých prípadoch je potrebné ich obmedziť. Veríme, že táto beseda bola pre žiakov zaujímavá a zároveň poučná.
 
Text a foto: Mgr. Z. Čurlejová, 10.1.2024
Ako na problémové situácie
 
V tomto mesiaci sme pre žiakov 2.B a 2.C triedy realizovali skupinovú aktivitu, zameranú na zvládanie problémových situácií. Pracovali sme s obrázkovými kartami, ktoré zachytávali rôzne životné situácie. Spoločne sme si zodpovedali otázky, ako jednotlivé situácie zvládnuť a diskutovali, ako sa v daných situáciách správne zachovať. Pracovali sme s vlastnými emóciami, no zároveň sme rozvíjali schopnosť, vnímať pocity toho druhého.
 
Text a foto: Mgr. Z. Čurlejová, 21.12.2023
Naše silné stránky
 
V mesiaci december sa venujeme žiakom siedmeho ročníka, kde sa snažíme zamerať na spoluprácu triedneho kolektívu. Cieľom týchto aktivít je pomôcť žiakom rozvíjať ich silné stránky, nachádzať riešenia rôznych situácií, či motivovať ich k dosiahnutiu svojich cieľov na tento školský rok. Veríme, že sa to spoločným úsilím každému úspešne podarí.
 
Text a foto: Mgr. Z. Čurlejová, 17.12.2023
Prevencia nežiadúcich javov – šikanovanie
 
Dňa 8. decembra sme na našej škole privítali pani psychologičku CPP Humenné, Mgr. Valentínu Lučkaničovú, s ktorou žiaci 8.A triedy diskutovali na tému - šikanovanie. Žiaci sa dozvedeli, aký negatívny vplyv má šikanovanie v akejkoľvek forme na žiaka, ktorý je obeťou, ale aj na toho, ktorý sa stavia do role agresora. Podľa slov pani psychologičky sa žiaci do diskusie aktívne zapájali a dokázali tak, že sa o túto problematiku dostatočne zaujímajú.
 
Text a foto:  Mgr. Zdenka Čurlejová, 10.12.2023
Čo nás spája?
 
V mesiaci november sa pre žiakov druhých ročníkov realizovali skupinové aktivity, ktorých cieľom bolo rozvíjať schopnosť vzájomne sa počúvať. Pomocou zaujímavých otázok sa žiaci mohli o sebe niečo nové dozvedieť. Po každej otázke nasledovala diskusia, kde sme hľadali, čo nás spája a v čom sme jedineční.
 
Text a foto:  Mgr. Zdenka Čurlejová, šk. psychologička, 27.11.2023
Ako zvládam konflikty
 
Konflikty sú súčasťou ľudského života. Vznikajú z rôznych dôvodov. K riešeniu konfliktných situácií do veľkej miery napomáhajú správne osvojené komunikačné schopnosti. So žiakmi 6.C triedy sme diskutovali o tom, prečo konflikty vznikajú a aké techniky môžu pomáhať pri ich zvládaní a riešení.
 
Text: Mgr. Z. Čurlejová, školská psychologička, 14.11.2023
foto: Mgr. S. Brzychcyová
Ľudskosť ako súčasť múdrosti...
 
V mesiaci október sme u žiakov šiesteho ročníka mapovali sociálnu klímu a zamerali sa na rozvíjanie sociálnych spôsobilostí. Sociálne spôsobilosti sú základom celoživotného učenia. Zahŕňajú napríklad riešenie problémových situácií, schopnosť spolupracovať, navzájom sa počúvať a rešpektovať.
Rozvíjanie osobných a sociálnych zručností žiakov zvyšuje ich školskú úspešnosť a zároveň je dôležitým nástrojom pre vytváranie spolupracujúceho triedneho kolektívu.
 
Text a foto: Mgr. Z. Čurlejová – školská psychologička, 26.10.2023
Zvládanie emócií pre prvý a štvrtý ročník
 
Emócie sú neoddeliteľnou súčasťou našej osobnosti. Cieľom tejto aktivity bolo otvorene rozprávať o tom, ako sa cítime a čo prežívame. Je veľmi dôležité vnímať svoje pocity, dokázať ich pomenovať, nebáť sa o nich hovoriť a prejaviť ich. Pod vedením školskej psychologičky Mgr. Z. Čurlejovej, pracovali žiaci s obrázkovými kartami, ktoré zachytávali rôzne situácie. Spoločne diskutovali o potrebe vnímať emócie toho druhého a osvojovali si vhodné spôsoby reakcií v takýchto situáciách.
 
Text: Mgr. Z. Čurlejová, 25.10.2023
Foto: Mgr. E. Mažeriková, 25.10.2023
Dobrodružný september

V septembri sa otvorili brány našej školy a začal nový školský rok. S ním prišli noví kamaráti, pani učiteľky, nové záujmy a činnosti. Prostredníctvom skupinových aktivít sme sa žiakom prvých a piatych ročníkov snažili vytvoriť čo najlepšie podmienky potrebné pre zvládnutie týchto zmien. Aktivity určené pre žiakov prvých ročníkov boli zamerané na budovanie pokojnej, príjemnej a pohodovej atmosféry v školskom prostredí. Spolu so žiakmi piatych ročníkov sme sa venovali tomu, ako si vhodne plánovať svoj študijný či voľný čas.
Aby žiaci zvládli toto obdobie plné zmien bez závažných ťažkostí, je potrebné ich sprevádzať, povzbudzovať a vytvárať bezpečné prostredie, kde budú môcť rozvíjať svoj potenciál.

 
Triedy: 1.A, 1.B, 1.C, 5.A, 5.B
Text: Mgr. Z. Čurlejová – školská psychologička, 29.9.2023
Foto: triedne učiteľky 1 a 5. ročníka
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah