ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍOZNAM ŠKD
Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať o zmene časových intervalov, týkajúcich sa odchodu detí z ŠKD.

Z dôvodu činností úzko spätých s vyučovacím a výchovným procesom, z dôvodu nenarúšania výchovnej činnosti a zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí  sme stanovili čas odchodu deti z ŠKD od 13tej hodiny, v hodinových intervaloch   (t. j. o 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16,00 -16:30).

Výnimku majú žiaci, ktorí dochádzajú z okolitých obcí spojom (autobus, vlak ). O čase odchodu Vášho dieťaťa nás môžete informovať pomocou tlačiva, v ktorom určíte v daný deň čas, kedy žiak opustí ŠKD, čo potvrdíte svojím podpisom.
 
Za pochopenie vopred ďakujeme.

Výchovno-vzdelávacia činnosť školského klubu detí vychádza zo základnej myšlienky koncepcie výchovy mimo vyučovania, organizovanom pedagogickom ovplyvňovaní voľného času, ktorý žiaci trávia mimo rodiny vo verejnom prostredí. Popri rôznych činnostiach si deti plnia aj niektoré svoje školské povinnosti, pripravujú sa na vyučovanie. Školský klub detí zabezpečuje už od 6:30 ráno ranné schádzanie detí v škole. Prevádzka ŠKD  funguje do 16:30 hodiny.

ŠKD má 8 oddelení, ktoré navštevuje spolu 210 detí.

Oblasti výchovy:

vzdelávacia (rozumová)
rekreačná
pracovno-technická
spoločensko-vedná
prírodnovedno-administratívna
esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)
telovýchovná (športová a turistická)


Základné činnosti:
rekreačno-relaxačná


Hlavný dôraz sa kladie na rekreačnú a odpočinkovú činnosť. Už niekoľko rokov patria medzi priority ŠKD tieto organizované akcie:

Turistické vychádzky na poznávanie prírody okolia nášho mesta spojené s opekaním,

Vianočná besiedka pre rodičov v zasadačke Mestského úradu v Humennom s tematickým programom Vianoc,

Medzitriedne súťaže v stavaní snehuliakov a snehových rozprávkových postavičiek,

Veľkonočné zvyky a tradície spojené s výzdobou priestorov ŠKD nielen počas tohto obdobia,

Súťaživé a zábavné odpoludnia,

Spolupráca s kynológmi, vystúpenia psíkov v kolektíve našich detí,

Spolupráca s MŠ, športovo-súťažné dopoludnie pre našich malých kamarátov,

Megaprogram pre žiakov 1.-4. ročníka k Medzinárodnému dňu detí.
1. ODDELENIE ŠKD      2. ODDELENIE ŠKD      3. ODDELENIE ŠKD      4. ODDELENIE ŠKD      5. ODDELENIE ŠKD      6. ODDELENIE ŠKD      7. ODDELENIE ŠKD      8. ODDELENIE ŠKD        
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah