Prejsť na obsah
Rodičom a žiakom

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ


Výchovno-vzdelávacia činnosť školského klubu detí vychádza zo základnej myšlienky koncepcie výchovy mimo vyučovania, organizovanom pedagogickom ovplyvňovaní voľného času, ktorý žiaci trávia mimo rodiny vo verejnom prostredí. Popri rôznych činnostiach si deti plnia aj niektoré svoje školské povinnosti, pripravujú sa na vyučovanie. Školský klub detí zabezpečuje už od 6:30 ráno ranné schádzanie detí v škole. Prevádzka ŠKD  funguje do 16:30 hodiny.

ŠKD má šesť oddelení, ktoré navštevuje spolu 151 detí.
         
1.A
P. Stariatová
budova školy
       
         
1.B
PaedDr. M. Blaščáková
budova školy
       
         
2.B
Z. Dušáková
budova školy
       
         
3.A
I. Mochnacká
budova pri ŠJ
       
         
3.B
P. Čorná
budova školy
       
         
4.B
I. Kakošová
budova školy
       
vzdelávacia (rozumová)
rekreačná
pracovno-technická
spoločensko-vedná
prírodnovedno-administratívna
esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)
telovýchovná (športová a turistická)
Základné činnosti:
rekreačno-relaxačná
Oblasti výchovy:

Hlavný dôraz sa kladie na rekreačnú a odpočinkovú činnosť. Už niekoľko rokov patria medzi priority ŠKD tieto organizované akcie:

  • turistické vychádzky na poznávanie prírody okolia nášho mesta spojené s opekaním,
  • vianočná besiedka pre rodičov v zasadačke Mestského úradu v Humennom s tematickým programom Vianoc,
  • medzitriedne súťaže v stavaní snehuliakov a snehových rozprávkových postavičiek,
  • veľkonočné zvyky a tradície spojené s výzdobou priestorov ŠKD nielen počas tohto obdobia,
  • súťaživé a zábavné odpoludnia,
  • spolupráca s kynológmi, vystúpenia psíkov v kolektíve našich detí,
  • spolupráca s MŠ, športovo-súťažné dopoludnie pre našich malých kamarátov,
  • megaprogram pre žiakov 1.-4. ročníka k Medzinárodnému dňu detí.

Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah