ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍOZNAM ŠKD
Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať o zmene časových intervalov, týkajúcich sa odchodu detí z ŠKD.

Z dôvodu činností úzko spätých s vyučovacím a výchovným procesom, z dôvodu nenarúšania výchovnej činnosti a zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí  sme stanovili čas odchodu deti z ŠKD od 13tej hodiny, v hodinových intervaloch   (t. j. o 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16,00 -16:30).

Výnimku majú žiaci, ktorí dochádzajú z okolitých obcí spojom (autobus, vlak ). O čase odchodu Vášho dieťaťa nás môžete informovať pomocou tlačiva, v ktorom určíte v daný deň čas, kedy žiak opustí ŠKD, čo potvrdíte svojím podpisom.
 
Za pochopenie vopred ďakujeme.

Výchovno-vzdelávacia činnosť školského klubu detí vychádza zo základnej myšlienky koncepcie výchovy mimo vyučovania, organizovanom pedagogickom ovplyvňovaní voľného času, ktorý žiaci trávia mimo rodiny vo verejnom prostredí. Popri rôznych činnostiach si deti plnia aj niektoré svoje školské povinnosti, pripravujú sa na vyučovanie. Školský klub detí zabezpečuje už od 6:30 ráno ranné schádzanie detí v škole. Prevádzka ŠKD  funguje do 16:30 hodiny.

ŠKD má 8 oddelení, ktoré navštevuje spolu 210 detí.

Oblasti výchovy:

vzdelávacia (rozumová)
rekreačná
pracovno-technická
spoločensko-vedná
prírodnovedno-administratívna
esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)
telovýchovná (športová a turistická)


Základné činnosti:
rekreačno-relaxačná


Hlavný dôraz sa kladie na rekreačnú a odpočinkovú činnosť. Už niekoľko rokov patria medzi priority ŠKD tieto organizované akcie:

Turistické vychádzky na poznávanie prírody okolia nášho mesta spojené s opekaním,

Vianočná besiedka pre rodičov v zasadačke Mestského úradu v Humennom s tematickým programom Vianoc,

Medzitriedne súťaže v stavaní snehuliakov a snehových rozprávkových postavičiek,

Veľkonočné zvyky a tradície spojené s výzdobou priestorov ŠKD nielen počas tohto obdobia,

Súťaživé a zábavné odpoludnia,

Spolupráca s kynológmi, vystúpenia psíkov v kolektíve našich detí,

Spolupráca s MŠ, športovo-súťažné dopoludnie pre našich malých kamarátov,

Megaprogram pre žiakov 1.-4. ročníka k Medzinárodnému dňu detí.SPOLOČNÉ AKTIVITY ŠKD      


Valentín a klubáči
 
Text a video: Zuzana  Žielinská, 15.2.2024
Valentín a klubáči
Pyžamová párty v ŠKD
 
Počas posledného týždňa pred prázdninami, sme si v 2., 6. a 7. oddelení ŠKD užili pyžamové popoludnie, kedy sme spoločne pozerali vianočnú klasiku Sám doma. Filmový zážitok sme si spríjemnili pitím čaju, kakaa a pochutnali sme si na koláčikoch či dobrôtkach, ktoré si deti priniesli. Popoludnie sme zakončili pyžamovou promenádou a diskotékou. Na tvárach detí po celý čas žiaril úsmev a to je pre nás, pani vychovávateľky, najväčšou odmenou.

Text a foto: Mgr. Zuzana Krasnay, Mgr. Ivana Šuľáková, 22.12.2023
Jeseň zdobí našu školu
 
Tento mesiac prebiehala na našej škole súťaž pod názvom „Jeseň zdobí našu školu“. Do súťaže sa zapojilo 34 žiakov z prvého stupňa . Deti svojou kreativitou ukázali talent a neskutočnú fantáziu. Ich snaženie a krásne práce boli vyhodnotené a odmenené vecnými cenami.
 
Text a foto: Školský klub detí, 19.11.2023
Jeseň zdobí našu školu
Náš odkaz do neba / ŠKD, 5.11.2023
Náš odkaz do neba
Tajomstvá klubáčov

Naši prváci majú za sebou prvý mesiac spoznávania tajomstiev našej školy. Veľkí žiaci nezaháľali a pomohli nám prostredníctvom besedy a nádherných projektov ukázať prvákom, čo ich čaká a na čo sa môžu tešiť.
 
Text a video: ŠKD, 1.10.2023
Tajomstvá klubáčov


1. ODDELENIE ŠKD      2. ODDELENIE ŠKD      

Náš prvý spoločný Valentín
 
Text a video: Zuzana  Žielinská, 15.2.2024
https://youtu.be/2gJHWelf_L0


3. ODDELENIE ŠKD      

Valentínske tvorenie
 
S blížiacim sa sviatkom Valentína naši prváci zažili tvorivé hodiny, počas ktorých navštívili kuchynku a napiekli perníkové srdiečka, pripravili záložky a všetko s láskou zabalili a odovzdajú svojim najbližším.
Verme, že ich potešia...
 
Text a video: Mgr. Martina Fedorová, Iveta Kakošová, 12.2.2024
Valentínske tvorenie


4. ODDELENIE ŠKD      

Veselé valentínske učenie v 2.A

Mgr. A. Halecká, 14.2.2024
Veselé valentínske učenie v 2.A
Fašiangové časy 2.A

Pozrite si video šikovných druhákov.
 
Mgr. A. Halecká, 25.1.2024
Fašiangové časy 2.A


5. ODDELENIE ŠKD      

Hra, kde víťazí každý
 
Dňa 6.11.2023 sme v 5. oddelení ŠKD pri relaxačnej činnosti vychádzali z najprirodzenejšej potreby detí ... potreby hrať sa. Venovali sme sa však psychomotorickým hrám, ktoré sa od bežných hier odlišujú najmä použitím netradičných pomôcok, no aj tým, že tu niet víťazov ani porazených. Zameriavajú sa na rôzne oblasti psychického a fyzického vývinu detí. Našou pomôckou boli obyčajné vrchnáčiky z PET fliaš a rôzne zaujímavé námety na aktivity. Cieľom bolo, aby si deti pomocou manipulácie s vrchnáčikmi precvičovali jemnú motoriku, rozvíjali pozornosť, zmysel pre spoluprácu a vlastnú fantáziu.   
 
Text a foto: Školský podporný tím (Lenka Šepeľová), 6.11.2023
"Všetci držíme za jedno lano"...
 
V tomto duchu sa nieslo piatkové popoludnie v 5. oddelení ŠKD, nakoľko pomôckou pri našej aktivite nám bolo lano, špagát a odhodlanie detí zistiť a zlepšiť svoje pohybové schopnosti. Začali sme spoločným prenášaním lana v určitom tvare a potom sme sa už pustili do súťaže v preliezaní prekážky. Medzi dva stromy sme uviazali dva špagáty v rôznych výškach tak, aby sa nedal ani podliezť, ani prejsť. Podmienkou úspešného zvládnutia úlohy bolo nedotknúť sa pri tom špagátu. Cieľom bolo zlepšiť si motoriku, zabaviť sa, a tiež posilniť spoluprácu medzi deťmi, mať radosť zo spoločnej úlohy.
 
Text a foto: Lenka Šepeľová, 29.9.2023


6. ODDELENIE ŠKD      

Nakresli vlastnú ilustráciu
 
Popoludnie v 6. oddelení ŠKD dňa 24. 1. 2024 bolo venované čitateľskej gramotnosti. Podstatou čitateľskej gramotnosti/čítania s porozumením nie je len text prečítať alebo vypočuť si, ale porozumieť mu a dokázať so získanými informáciami pracovať ďalej.
Naši žiaci sa oboznámili s novým literárnym žánrom, bájkou. Bájky majú veľmi dlhú históriu a za „otca bájok“ sa dodnes pokladá Ezop. Bájky sú okrem iného špecifické aj v tom, že vždy z nich vyplýva nejaké ponaučenie. Interpretácia je však subjektívna.
A to sa nám aj potvrdilo po prečítaní bájky s názvom „Lev a myš“. Každý žiak interpretoval obsah bájky takmer rovnako, ale ponaučenie bolo u každého iné a zaujímavé. Spoločné chvíle nám spríjemnilo pozeranie vizuálneho spracovania danej bájky. Aktivitu žiaci zakončili vlastnou ilustráciou. O tvorivosti a fantázií našich žiakov nasvedčujú aj výsledné ilustrácie.
 
Text: Mgr. Eva Polláková, školský podporný tím, 26.1. 2024
Foto: Mgr. Eva Polláková, Mgr. Ivana Šuľáková
Logické hádanky
 
Najprv rozmýšľaj a potom hádaj
 
Dňa 9.11. sme si v 6.oddelení ŠKD hravou formou zahrali logické hádanky. V prvej úlohe žiaci pomocou obrázkov zisťovali, odôvodnili čo je nesprávne a následne si vyskúšali vytvoriť vlastnú hádanku. Ďalšou úlohou bolo zapamätať si čo najviac detailov z obrázkov a zodpovedať na otázky s tým súvisiace.
V slabikotvornej úlohe žiaci tvorili slová podľa čísla, ktoré hodili kockou. Hravou formou sme podporili rozvoj slovnej zásoby, logických postupov, tvorivosť a pamäť.
 
Text a foto: Školský podporný tím (E. Polláková), 10.11.2023


7. ODDELENIE ŠKD      8. ODDELENIE ŠKD        

ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah