CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU


OZNAM O ZMENE V POPLATKOCH ZA CVČ
- - -
 
Vážení rodičia,
 
odvolávajúc sa na zmeny vychádzajúce zo všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné pod č. 195/2023, ktoré je zverejnené na webovej stránke mesta Humenné, Vám oznamujeme, že od januára 2024 dochádza k zmene vo výške poplatkov za CVČ.
 
Uvedené poplatky sa budú uhrádzať nasledovne:
 
1. platba - jednorazovo za mesiace január, február,
2. platba - jednorazovo za mesiace marec, apríl, máj.
   


V Centre voľného času pri Základnej škole na Pugačevovej ulici sa v školskom roku 2023/2024 vzdelávajú žiaci v týchto záujmových útvaroch:


Záujmový útvar
Charakteristika záujmového útvaru
Deň
Čas
Vedúci záujmov. útvaru
Vševedko
(žiaci 2.A)
Cieľom krúžku je rozvíjať kreativitu, estetické a pohybové zručnosti, ale aj dosiahnuť potešenie z vlastnej vyrobenej práce, ako aj schopnosť oceniť a pochváliť prácu druhého.
streda
13:00 – 15:00
Mgr.   B. Babinová
Púpavienka 1 - detský folklórny súbor
Detský folklórny súbor zameraný na spevy a tance nielen nášho regiónu.
streda
13:00 – 15:00
Mgr.   V. Hrubovská
Púpavienka 2 - detský folklórny súbor
Detský folklórny súbor zameraný na spevy a tance nielen nášho regiónu.
štvrtok
13:45 – 15:45
Mgr.   P. Dolobáčová
Púpavienka 3 - detský folklórny súbor
Detský folklórny súbor zameraný na spevy a tance nielen nášho regiónu.
utorok
13:00 – 15:00
Mgr.   P. Dolobáčová
Šikovníček
Krúžok je zameraný na rozvoj kreativity a podporu pracovných činností a  zručností. Deti pracujú v rôznych oblastiach - umenie, hudba, šport a príroda.
utorok
13:00 – 15:00
Mgr.   M. Gajdošová
Zahrajme sa!
Cieľom   krúžku je zapojiť žiakov do aktivít mimo vyučovania a snažiť sa rozvíjať   zmysel pre kolektívnosť a súčinnosť v hrových činnostiach. Záujmová činnosť krúžku je zameraná na všestranný rozvoj žiakov.
streda
13:00 – 15:00
Mgr.   M. Stočková
Slovenčina na dlani I.
(9. ročník)
Túlame sa rovinami gramatiky a literatúry, získavame a overujeme si svoje   zručnosti. Zábavnou formou vzbudzovať u žiakov záujem o materinský jazyk, zvlášť o písomný prejav a komunikáciu. Pestovať u nich lásku k umeleckému slovu. Vytvárať priestor na úvahy a   prezentáciu svojich názorov na jednotlivé umelecké literárne diela.
utorok
13:45 – 15:45
Mgr.   A. Austová
Slovenčina na dlani II.
(9. ročník)
Túlame sa rovinami gramatiky a literatúry, získavame a overujeme si svoje zručnosti. Zábavnou formou vzbudzovať u žiakov záujem o materinský jazyk, zvlášť o písomný prejav a komunikáciu. Pestovať u nich lásku k umeleckému slovu. Vytvárať priestor na úvahy a prezentáciu svojich názorov na jednotlivé umelecké literárne diela.
utorok
13:45 – 15:45
Mgr.   V. Bobaľová
Matematika plus
(9. ročník)
Vzbudiť u žiakov záujem o matematiku, upevniť a rozšíriť základné vedomosti a zručnosti z matematiky a využiť ich pri riešení netradičných úloh, podnietiť u žiakov súťaživosť, tvorivosť, schopnosť pracovať v tíme, podporiť u žiakov zručnosť pri riešení úloh pomocou IKT,  naučiť žiakov pracovať s informáciami a matematicky ich spracovať.
streda
13:45 – 15:45
Mgr.   J. Stanková
Matematika hrou
(9. ročník)
Vzbudiť u žiakov záujem o matematiku, upevniť a rozšíriť základné vedomosti a zručnosti z matematiky a využiť ich pri riešení netradičných úloh. Viesť žiakov k objaveniu, pochopeniu a aplikácii primeraných súvislostí jednak vo vnútri jednotlivých oblastí matematiky, ale aj medzi nimi a to hravou formou.
streda
13:45 – 15:45
Mgr.   M. Trembuľáková
Junior IT-čkári
Vzbudiť u žiakov záujem o informatiku. Pomocou rôznych aplikácii a webových stránok upevniť a rozšíriť hravou formou vedomosti z rôznych predmetov. Umožniť žiakom vyskúšať si prácu s grafikou, 3D tlač, rozšírenú realitu, únikové hry, geocaching, prácu s QR kódmi, programovanie lego robotov, micro:bitov...
utorok
13:45 – 15:45
Mgr.   Z. Krajníková
Florbal   
(6. a 7. ročník)
Rozvoj pohybových schopností, individuálnych florbalových činností jednotlivca v obrane a útoku. Organizácia hry, zápasov a turnajov.
štvrtok
13:45 – 15:45
Mgr.   G. Lysý
Chemický krúžok
(7. –  9. ročník)
Zaujímavými chemickými pokusmi objavovať svet chémie a overiť si poznatky z vyučovacích hodín. Rozvíjať logické myslenie a prírodovednú gramotnosť.
štvrtok
13:45 – 15:45
Mgr.   A. Polanská
Futbal a iné kolektívne športy
Naučiť a zlepšovať futbalové zručnosti, sústredenosť, ochotu prekonávať prekážky, brať šport ako zábavu a ochotu spolupracovať. Na krúžku sa deti naučia správne strieľať, udržať si loptu počas hry a správne prihrávať. Precvičia si rozvoj koordinačných schopností (osvojiť si prácu s loptou). Súčasťou krúžku sú aj cvičenia na zvýšenie kondície, ohybnosti a pohybových reakcií detí. Žiaci si rozšíria športový obzor, fyzickú zdatnosť a pomôžu vyprofilovať športovú osobnosť. Počas roka sa prestriedajú športy ako futbal, vybíjaná, basketbal, volejbal, bedminton ale aj iné športové cvičenia na zlepšenie fyzických zdatností.
pondelok
13:45 – 15:45
Mgr.   T. Savkanič
Tenisový krúžok
(2 - 5. ročník)
Zdokonaľovať pri tenise fyzickú kondíciu, naučiť sa pravidlá a princíp hry, naučiť sa ako správne a efektívne podávať.
utorok
13:30 – 15:30
Ing.   D. Cukrovaný
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah