AKTIVITY - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

AKTIVITY

O vode v škole aj v múzeu
 
Ako môže jedna téma spojiť geografiu, dejepis, biológiu aj chémiu, sa presvedčili naši siedmaci na podujatí vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. O najväčšej vodárenskej nádrži na Slovensku a v strednej Európe - Starine už niečo v škole počuli. Dozvedeli sa však oveľa viac z histórie vysídľovania dedín a aj o samotnej výstavbe nádrže. Súčasťou podujatia bola návšteva prírodovednej expozície. Svojimi odpoveďami na otázky o živote vo vodách a ich okolí si žiaci zopakovali biológiu a pri riešení zaujímavých úloh si svoje vedomosti aj upevnili. Pred podujatím v múzeu sa siedmaci rozprávali aj o zdravom pitnom režime na besede s p. Kožinovou z RÚVZ v Humennom. Voda je dôležitá. Je správne sa o tom rozprávať, aby sme poznali jej význam a následne ju všade chránili.
 
Text: Mgr. A. Polanská, 11.4.2024
fotky: Mgr. J. Šubertová, Mgr. S. Brzychcyová
Opäť v divadle
 
Žiaci siedmych ročníkov si tentokrát zacestovali za kultúrou. Navštívili profesionálnu divadelnú scénu v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
Pre väčšinu z nich to bolo prvé stretnutie s reálnymi divadelnými doskami, zaujímavými kulisami, nádhernými, veľkolepými priestormi divadla i skvelými výkonmi skutočných hercov.  Stali sa svedkami trestného činu a riešili záhadu vraždy na Havershamskom  panstve i straty CD Duran Duran.
Situačná komédia Zbabraná hra ich od začiatku vtiahla do diania na scéne. S napätím sledovali veselé, neobyčajné až bláznivé pátranie po páchateľovi vraždy a, samozrejme, ako to už v dráme býva, neočakávaný záver.  Svoje poďakovanie i silné emócie  v závere vyjadrili  dlhým standing  ovation.
Návšteva divadelného predstavenia ako spôsob edukácie opäť raz ukázala, že naši žiaci majú veľmi radi takéto formy stretnutia s umeleckou literatúrou.   
 
Text : Mgr. A. Austová, 10.4.2024
Foto: Mgr. J. Koudelková, Mgr. K. Jakubčová
Rozvoj komunikačných zručností

Viete si predstaviť náš život bez komunikácie?
Asi nie...
Nemôžeme nekomunikovať, pretože už len tým že sme, komunikujeme. Komunikujeme priamo, nepriamo, verbálne, neverbálne. So žiakmi 5-tych ročníkov sme sa zamerali na komunikáciu prostredníctvom mimiky, gestikulácie a kladením otázok zábavnou formou. Spoločne sme sa učili položiť v správnej chvíli správnu otázku alebo vyjadriť svojimi gestami čo cítime, alebo načo myslíme. Komunikovali sme pohľadom, tichom, bez slov i so slovami. V týchto našich aktivitách budeme aj naďalej pokračovať a rozvíjať komunikačné zručnosti našich žiakov.
 
Text: Mgr. Katarína Strížová, 9.4.2024
Foto: žiaci 5.A a 5.B
…pretože oceňujeme aj úsmev či nezištnú pomoc

Pozvanie na posedenie pri čaji s vedením školy zažili nečakane aj títo žiaci: Sebastián Balog (4.A), Alya Godžáková (5.B), Saška Milová (7.A) či Terezka Hrubovská (8.A). Ide o žiakov, ktorí nezištne pomôžu druhým, snažia sa byť nápomocní pri akejkoľvek príležitosti, obetujú sa za druhých, či potešia svojím úsmevom. A tak sme sa ich rozhodli potešiť malým darčekom. A to je naozaj len malá čiastka takýchto žiakov. Niekedy naozaj stačí málo. A naša Pugačevka si váži aj takýchto žiakov. Ďakujeme.
 
Text a foto: Mgr. K. Jakubčová, Mgr. J. Šubertová, 6.4.2024
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Humenné o vode so šiestakmi
 
Pri príležitosti Svetového deň vody a blížiaceho sa Dňa Zeme sa v areáli školy uskutočnila prezentácia práce našich humenských vodárov, na ktorej sa zúčastnili žiaci 6. ročníka. Niektorí žiaci si sami vyskúšali svoju zručnosť. Súčasťou zaujímavého dopoludnia bola aj prednáška s video ukážkami o úprave vody v našej najväčšej vodnej nádrži na pitnú vodu Starina. Žiakov zaujalo aj vysvetlenie náročnosti čistenia odpadových vôd, ktoré každý deň vo veľkom všetci produkujeme. Voda, je súčasťou nášho životného prostredia a druhou najdôležitejšou podmienkou života. Učíme sa ju aj takto chrániť. Poďakovanie patrí všetkým, vedeniu aj zamestnancom VVS, a. s., Humenné za spoluprácu a realizáciu zaujímavého dopoludnia pre našich žiakov. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Mgr. A. Polanská, fotky: Mgr. K. Jakubčová, Ing. M. Šestáková, 6.4.2024
Zápis do 1. ročníka
 
Pozrite si galériu fotografií dokumentujúcu priebeh zápisu do 1. ročníka
 
Foto: Adriana Sivá, DiS., 4.4.2024
Nenásytná húsenička
 
Túto knihu čítali žiaci 8. oddelenia šikovným prvákom pri príležitosti Mesiaca kníh. Prečo bola húsenička nenásytná? To prváci zistili veľmi rýchlo, keď videli koľko toho dokáže jedna húsenica zjesť. Vďaka príbehu sme si zopakovali dni v týždni, pokúsili sme sa určiť, ktoré potraviny sú prospešné pre naše zdravie, ale i to, ako sa dokáže z húsenice stať krásny farebný motýľ. Napokon sme si vyrobili jednoduchú knihu, na základe ktorej smú malí čitatelia porozprávať príbeh svojim blízkym.
 
Text a foto: Mgr. Mária Kuľhová, 29.3.2024
DFS Púpavienka v MŠ Mierová a Osloboditeľov
 
Posledné vystúpenie v materských školách v tomto mesiaci bolo výnimočné. Úžasné výkony našich folkloristov potešili všetkých divákov. Príjemný pocit umocnilo stretnutie so starými kamošmi a bývalými učiteľkami našich malých umelcov.
 
Text a foto: DFS Púpavienka, 28.3.2024
Krásny Deň učiteľov
Pri príležitosti Dňa učiteľov sme si my, členovia školského parlamentu, v spolupráci s našimi spolužiakmi pripravili pre učiteľov, asistentov učiteľa a vychovávateľov malé prekvapenie. Za ich trpezlivosť, obetavosť a snahu odovzdať nám čo najviac vedomostí, skúseností a zručností im z celého srdca ĎAKUJEME.
Text a foto: členovia školského parlamentu, 27.3.2024
ČIERNA STREDA ( škaredá, sadzová streda) a ZELENÝ ŠTVRTOK

Žiaci sa oboznámili s ďalšími tradíciami a zvykmi prežívania týchto dní. Upečený chlebík z okolia Jeruzalema, vďačnosť za chlieb a ľudskú prácu či dôležitosť spoločného stolovania. Práve takéto zvyky nám dokazujú, že bozk a objatie má byť prejavom lásky a nie zrady. Záverom dnešného dňa bola naša spoločná krížová cesta za rodičov vo farskom kostole. Deti vložili do modlitby srdce.
Škaredá streda pripomína Judášovu zradu, teda škaredý skutok.  Označuje začiatok prísneho pôstu a očisty. Celé obydlie už bolo vyčistené, všetky smeti mali byť už spálené. Na Zelený štvrtok sa poslednýkrát rozozneli zvony a organy, ktoré sa odmlčia a rozoznejú až na Bielu sobotu. Namiesto zvonov sa používajú rapkáče a klepáče. Pripravovali sa pokrmy zo zelených darov prírody (kapusta, žihľava, šťavel), aby bol človek po celý rok zdravý. Tento deň Ježiš večeral so svojimi apoštolmi. Následne sa odobral do Getsemanskej záhrady, v ktorej bol Judášom zradený.
"Láska je predovšetkým modlitba a modlitba je ticho." (A.de S. Exupéry fr.spisovateľ)
 
Text a foto: Vyučujúce NBV, 27.3.2024
Čitateľské prekvapenie
 
Žiaci 1. B a 4. B triedy si dnes užili krásnu hodinu čítania. Starší žiaci si pripravili rovesnícke učenie o tom, prečo máme veľa čítať a ako sa kniha vyrába. Štvrtáci pantomímou napodobňovali osoby, ktoré sa podieľajú na vzniku knihy. Zvedaví prváci potom dávali štvrtákom otázky a veľmi aktívne sa zapájali do rôznych zaujímavých aktivít. Veľkou odmenou všetkým boli nové kamarátstva medzi triedami, ale aj sladká odmena a medaily najlepšieho čitateľa. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: Mgr. M. Stočková, Mgr. P. Dolobáčová, 26.3.2024
Prečo Modrý pondelok a Šedivý utorok?

Pomenovanie Modrého pondelka je odvodené z nemeckého názvu ,,Blauer Montag". Ide o deň striedmosti a očisty príbytkov aj duše. Gazdiné upratovali domácnosti. Počas Šedivého utorka pokračovalo upratovanie v domácnostiach. Robilo sa to nielen kvôli dosiahnutiu čistoty obydlí, ale symbolicky znamenalo aj odstránenie nečistôt v živote. Všade sa dodržiava pokoj a ticho za účelom rozjímania. My sme sa dnes s našimi druhákmi rozhodli  upratať naše nedostatky, vzťahy a poklesky. Aktivitka (práca s príbehom, klincami, drievkom...) s deťmi je motivačná aj pre nás dospelých. Príbeh hovorí o otcovi a chlapcovi. Za každý skutok, ktorý nebol hodný chvály, zabil klinec, za dobrý skutok klinec vytiahol, avšak už v dreve boli diery.
„Človek nikdy nie je taký krásny, ako keď prosí o odpustenie alebo sám odpúšťa.“ (J. Paulnem. spisovateľ)
 
Text a foto: Mgr. K. Jakubčová, Mgr. B. Babinová,  26.3.2024
MŠ Štefánikova na Pugačevke
 
Predškoláci z MŠ Štefánikova nás dnes poctili svojou návštevou. Hravo zvládli rôzne matematické zadania ako počítanie do 10, priradenie  čísla k danému počtu, rovnako zábavné úlohy, kde sa museli vyjadrovať v jednoduchých vetách, určovať  počet slabík, rozprávať krátky príbeh na základe obrázka, vymyslieť slová na danú hlásku.
Ich predškolská príprava je skutočne vynikajúca, pretože s úlohami nemali žiadne ťažkosti, za čo patrí vďaka ich p. učiteľkám.
Tešíme sa z ich návštevy a prajeme im, nech sa im rovnako darí v školských laviciach, do ktorých v septembri zasadnú.
 
Text a foto: Mgr.Martina Fedorová, 25.3.2024
DFS Púpavienka v materských školách
 
Ďalšie materské školy, kde deti z Púpavienky priniesli svojim vystúpením radosť a potešenie pre malých divákov, boli škôlky Proalergo a MŠ Družstevná. Ďakujeme za srdečný potlesk a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: Vedúce a deti z Púpavienky, 25.3.2024
Radosť z čítania
 
Žiaci 3.B a 4.B triedy, pri príležitosti aktivít Marec - mesiac  kníh,  navštívili kníhkupectvo Na korze a Vihorlatskú knižnicu. V kníhkupectve sme sa rozprávali o tom, aké druhy žánrov kníh poznáme, akým procesom prechádza kniha, kým sa nám dostane do rúk. Dokonca sme zistili, koľko ľudí je potrebných k výrobe jednej knihy. V knižnici nám bolo vysvetlené, ako sa jednotlivé knihy delia do oddelení, a ako knihu v knižnici rýchlo dokážeme nájsť. A tu naši žiaci nelenili. Pomocou zadaných úloh sa snažili spoznať čo najviac kníh.
 
Text a foto: Mgr. Mária Kuľhová, Mgr. Petra Dolobáčová, 21.3.2024
Junior IT-čkári programujú LEGO stavebnice
 
Počas februára a marca začali Junior IT-čkári pracovať s robotickými stavebnicami LEGO® education SPIKE™ Essential 6+, ktoré sú určené pre žiakov prvého stupňa. LEGO stavebnice boli zakúpené vďaka podpore z grantového programu Nadácie Orange Digitálna budúcnosť 2023/2024.
Naši IT-čkári sa rozdelili do dvojíc, dostali tablet a Lego stavebnicu a po úvodnom oboznámení sa s aplikáciou SPIKE a stavebnicou, začalo skúmanie, objavovanie a programovanie. V triede to vyzeralo ako v úli. Každá dvojica usilovne pracovala vlastným tempom a s veľkým zanietením, a po každom úspešne zvládnutom projekte, nadšene predviedla, čo naprogramovala.
A prečo naši IT-čkári programovali LEGO stavebnice určené pre žiakov prvého stupňa? Pretože to budú práve oni, ktorí budú učiť svojich mladších spolužiakov, žiakov tretieho a štvrtého ročníka, programovať na hodinách informatiky.
Po zodpovednej príprave, počas ktorej sme si všetci užili veľa zábavy a radosti z objavovania, sú naši Junior IT-čkári pripravení podeliť sa o svoje vedomosti a skúsenosti so svojimi mladšími spolužiakmi, na čo sa už veľmi tešia.
 
Text: Mgr. Zlatica Krajníková, 22.3.2024
Foto a video: Mgr. Marianna Stočková
DFS Púpavienka v MŠ Štefánikova
 
V tohtoročnom turné po materských školách v našom meste sme prvýkrát vystúpili v MŠ Štefánikova. Milé obecenstvo nás vrúcne privítalo a odmenilo nás veľkým potleskom. Tešíme sa na ďalšie vystúpenia.
 
Text a foto: Mgr. Veronika Hrubovská, Mgr. Petra Dolobáčová, 20.3.2024
ŠKôlKari na PUgačevKE

Budúci prváci z MŠ Družstevná a MŠ Osloboditeľov navštívili našu školu, žiakov z 1.A a 1.B triedy.
Aby sme deťom uľahčili prestup zo škôlky do školy, aby sa deti tešili do školy, pretože ŠKOLA je PRÍMA VECJ, pripravili sme pre ne zaujímavé stretnutie. Previedli sme ich hodinou víly Abecedy a hodinou matematiky. Prváci ich zoznámili s myškou a šaškom Jaškom, ktorí im pomáhajú pri čítaní a písaní.
Škôlkarom to išlo super. Uhádli rozprávku z básne, v omaľovanke si precvičili ručičky, ocenili úspechy najlepších čitateľov z 1.A. Skúsili si prácu s dotykovým monitorom, kde si precvičili určovanie farieb. Úžasne zvládli porovnávanie počtu a matematickú škôlku.
Sladkosť z perníkovej chalúpky, jarné výtvarné dielka prvákov budú pre škôlkarov dobrou spomienkou na ozajstnú školu.
Želáme Vám, budúci prváci, zábavný vstup do školy!
 
Text a foto: žiaci 1.A,1.B a p. učiteľky, 20.3.2024
Slávici z lavice 2024
 
Dňa 12. marca 2024 sa na Základnej škole Pugačevovej v Humennom uskutočnil 10. ročník hudobnej prehliadky spevákov populárnych piesní pod názvom „Slávici z lavice“. Prehliadky sa zúčastnili nadaní žiaci zo siedmich humenských základných škôl.
Po úvodnom príhovore pána riaditeľa Mgr. Petra Vachulu a piesni „Úsmev“  talentovaní žiaci predviedli svoje spevácke vystúpenia a ich výkony boli veľmi vydarené.
Súčasťou prehliadky bola aj odborná porota, ktorá pracovala v tomto zložení: PaedDr. Pavlina Kurucová, Viera Suchá DiS. Art., Mgr. art. Matúš Jeňo a MVDr. Štefan Tóth.
Na základe hodnotenia poroty sa do zlatého pásma zaradilo 9 účinkujúcich, do strieborného pásma 5 účinkujúcich a do bronzového pásma 6 účinkujúcich. Špeciálnu Cenu poroty získala hudobná skupina Pugačevka Band zo Základnej školy Pugačevovej.
Všetci účastníci boli odmenení diplomom a zároveň každý získal aj vecný dar. Hudobná prehliadka bola realizovaná s finančnou podporou mesta Humenné.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a predviedli svoj talent a tešíme sa na stretnutie v budúcom školskom roku.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Tím ZŠ Pugačevova
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Slávici z lavice 2024
Predškoláci v škole

V druhý marcový týždeň prišla ku žiakom z triedy 2.B dlho očakávaná návšteva. Predškoláci zo Súkromnej materskej školy Proalergo sa prišli pozrieť do naozajstnej veľkej školy. Na našej Pugačevke sa im veľmi páčilo. Budúci prváci bez zaváhania predviedli, čo všetko už ovládajú. O tom, že im nerobia ťažkosti ani čísla, ani písmená nás presvedčili veľmi rýchlo. Tak sa na vás veľmi tešíme, priatelia predškoláci!

Text: žiaci 2.B, 12.3.2024
Foto: Mgr. Veronika Hrubovská
Predškoláci z MŠ Mierová na hodine matematiky s mravčekmi.

12.3.2024
MDŽ

Sviatočné popoludnie pripravili pre ženy naši prváčikovia, ktorí si ich uctili piesňou, básňou aj hovoreným slovom. Nezabudli na darčeky a rovnako karafiát, ktorým obdarovali nežné pohlavie. Ďakujeme za príjemné popoludnie.
 
Text a video: Mgr. Martina Fedorová, Iveta Kakošová, 9.3.2024
MDŽ
Spoznávanie Talianska s Montessori
Žiaci 2.A pod vedením žiakov 7.A spoznávali mestá, pamiatky, tradičné jedlá  Talianska. Pod vedením Mgr. Katky Strížovej sa oboznámili s pozdravmi a základnými frázami v taliančine. Spoločné aktivity ešte budú mať svoje pokračovanie. Čaká nás pečenie pizze, futbal či práca s textami. Atmosféra bola priateľská a príjemná, keďže rovesnícke vyučovanie žiaci veľmi obľubujú.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
Text a foto: Mgr. K. Jakubčová, Mgr. B. Babinová, 6.3.2024
Medzinárodný deň materinského jazyka
 
Dňa 21.2.2023 sme na hodinách slovenského jazyka a geografie pracovali s ľubozvučnými slovami v našom jazyku. Mamička, čučoriedka, ľaľa, guľôčka, cencúľ či bisťu. Čakali nás kvízy, cestovanie po Slovensku, národná hrdosť či krásna myšlienka od Š. Moravčíka na záver: ,,Slovenčina najdrahšia, ty si poklad náš. To preto, že mamkino srdce v sebe máš.“
 
Text a foto: Mgr. V. Bobaľová, Mgr. K. Jakubčová, 22.2.2024
Škola s dobrým srdcom
 
Občianske združenie Koľko Lásky udelilo našej škole čestné ocenenie Škola s dobrým srdcom.
Toto ocenenie patrí Vám, milí rodičia a priatelia školy, ktorí ste sa do tejto výnimočnej zbierky zapojili. Ďakujeme.
 
21.2.2024
Na Valentína

Na Valentína sme pre našich učiteľov upiekli Valentínske koláčiky. Predtým sme si však recept pripravili na počítači s využitím programu Canva.
 
Text a foto: Mgr. Tom
áš Savkanič, 15.2.2024
Deň bezpečného internetu
 
Deň bezpečného internetu je najvýznamnejšou a celosvetovou aktivitou siete centier bezpečného internetu Insafe, ktorá sa týka zvyšovania povedomia o online svete a jeho rizikách i príležitostiach. Vyzýva nás k zapojeniu sa, k spoločným aktivitám s cieľom urobiť internet bezpečnejším a lepším miestom pre všetkých, ale najmä pre deti a mladých ľudí. Nás, žiakov 7.B a 7.C triedy, navštívila počas tohto týždňa por. Mgr. Katarína Harvaníková. Rozprávali sme sa s ňou o nástrahách, ktoré na nás striehnu na internete. Hovorili sme aj o kyberšikanovaní a zverejňovaní rôznych informácií a fotiek na internete. Sieť nezabúda, sieť zdieľa, sieť si pamätá! Pozreli sme si aj krátke seriály o tom, že nemáme poskytovať svoje údaje cudzím ľuďom. Už vieme aj to, ako máme reagovať, keď nám príde SMS od firmy, od ktorej sme si nič neobjednali a chce od nás peniaze alebo číslo karty. Môžeme to nahlásiť na polícii.
Počas hodín informatiky v siedmom ročníku sme sa venovali aktivite: Modelová konferencia o najmodernejších aplikáciách. V 5-členných skupinách sme pripravovali prezentácie, ktorými na ďalšej vyučovacej hodine predstavíme spolužiakom nami zvolenú mobilnú aplikáciu alebo obľúbenú sociálnu sieť. V rámci odprezentovania sa máme zamerať aj na bezpečnostné riziká a nastavenia APP. Držte nám palce, nech to dobre dopadne. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Petra Kovalíková, Kiara Sabovová, Dominika Smolejová, Adela Lucia Šedzmaková (7.B), Veronika Rošková (7.C)
Foto: Mgr. Silvia Brzychcyová, Mgr. Jana Stanková
ENTER micro:tour
 
V pondelok 05.02.2024 sme pre žiakov 5. a 6. ročníka pripravili workshop ENTER micro:tour, ktorého cieľom bola popularizácia programovania s micro:bitmi. Skvelé lektorky z akadémie Aj Ty v IT predstavili žiakom micro:bity prostredníctvom aktivity Labyrint, v ktorej spojili prirodzenú chuť žiakov hrať sa a chuť objavovať s micro:počítačmi.
Jednou z výhod micro:bitov je, že deti môžu spoznať ich základné funkcie aj bez počítača a počítačovej učebne. Vďaka tomu sa žiačky a žiaci celú vyučovaciu hodinu pohybovali po telocvični a s pomocou micro:bitov riešili rozličné úlohy, ktoré ich nakoniec priviedli k vylúšteniu tajného odkazu, ktorý sa skrýval za kódmi z micro:bitov.
Táto aktivita splnila náš cieľ. Žiaci sa zábavnou formou zoznámili s micro:bitmi, spoznali funkcie displeja, tlačidiel aj zapájanie obvodov inak a chcú sa o micro:bitoch dozvedieť viac. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Zlatica Krajníková, 6.2.2024
Fotky: Mgr. Mária Čorná, Mgr. Jana Šubertová, Mgr. Zlatica Krajníková
Zážitkové vyučovanie s avatarmi
 
Prepájanie  informatiky s tvorbou avatarov a ich opisom  v anglickom jazyku môže byť zábavným a efektívnym spôsobom, ako zapojiť žiakov do edukačného procesu.  Naši piataci si na hodinách informatiky sami vytvorili svojich avatarov – čiže postavy podľa svojej fantázie. Najprv sa pod dohľadom pána učiteľa na informatike naučili, ako fungujú digitálne grafické nástroje a získali základy dizajnu pri práci s obrázkami. Na hodine anglického jazyka žiaci prezentovali a opisovali svoje postavy pred triedou, čím získali príležitosť zdokonaľovať svoje jazykové zručnosti, zároveň zdieľať so spolužiakmi ich tvorivé práce. Bola to zábavná hodina, pretože sme všetci boli zvedaví, aké postavy si žiaci vytvorili. Žiaci boli naozaj kreatívni, a aj odborne zvládli všetky poznatky a gramatické javy.  Veríme, že takéto postupné prezentácie podporia žiakov k tvorivosti, odvahe, kritickému  mysleniu a radosti pracovať. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Jana Koudelková Feiglová, 5.2.2024
Foto: Mgr. Ján Andrejčík, Mgr. Jana Koudelková Feiglová
Prvostupniari na korčuliach
 
Prvý polrok školského roka ubehol veľmi rýchlo. Ani sme sa nenazdali a bol tu deň odovzdávania polročných výpisov. Po ťažkej drine, učení a písomkách sme sa rozhodli našich žiakov odmeniť. Keďže polročné prázdniny boli zrušené, tak sme si urobili po svojom. Mali sme skvelý deň na korčuliach. Viac fotografií nájdete na našom facebooku
 
Text a foto: tím Pugačevkárov, 2.2.2024
Tlačová konferencia
 
Vydarená zážitková hodina občianskej náuky o voľbách a predvolebných billboardoch v 6.A mala svoje voľné pokračovanie. Tentokrát však zážitok pripravili samotní žiaci pre pani učiteľku. Zorganizovali tlačovú konferenciu víťazného tímu.
Usporiadali stoly, rozdelili úlohy a trieda bola zrazu plná diskutérov, novinárov, politikov, kameramanov, rekvizitárov, zapisovateľov, fotografov a divákov. Bolo to neskutočne úžasné a pôsobivé. Nechajme v deťoch rásť tvorivosť a predstavivosť.
 
Text a foto: Mgr. M. Andrejčíková, 1.2.2024
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah