Prejsť na obsah
Rodičom a žiakom

Vážení rodičia, milí žiaci,

žiadame Vás, aby ste v súlade s nariadením ÚVZ dôsledne sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade akejkoľvek pochybnosti o zdraví detí ich ponechali v domácom prostredí. Hygienici v nariadení pripomínajú, že žiaci, pedagógovia i zamestnanci školy majú v čase karanténneho opatrenia povinnosť zdržať sa sociálnych kontaktov i cestovania.

Ďalej vyzývame rodičov, že aj pri podozrení z príznakov vírusu u členov domácnosti, doporučujeme za zvýšených opatrení ostať v domácej izolácii a hlavne dodržiavať zásady zvýšenej ochrany pomocou rúška, umývania rúk a odstupov. Ak niekto z členov domácnosti čaká na výsledok testu na COVID-19, odporúčame nechať žiaka v domácom prostredí a neposielať ho do školy až do negatívneho výsledku testu. Ak žiak ostáva doma, jeho zákonný zástupca o tom informuje triedneho učiteľa.
 
Nikto z príznakmi COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Myslíme si, že k udržaniu pandémie COVID-19 pod kontrolou v našom regióne prispieva každý z nás, a aj preto Vám ďakujeme, že sa správate zodpovedne.
 
Viac informácií na webe:
https://korona.gov.sk/

Ďakujeme
 
Vaša škola

 

ROZHODNUTIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR O OPATRENIACH PRE ŠKOLYOPATRENIE RÚVZ SR PRI OHROZENÍ ZDRAVIA:

Opatrenie RÚVZ SR pri ohrození zdravia - nosenie rúška (pdf, aktualizované 29.9.2020, 111 kB)


ZODPOVEDNNOSŤ A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU:

Zákonný zástupca
 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 4). Pri prerušení viac ako 5 pracovných(víkendy a sviatky sa nezapočítavajú)dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.


TLAĆIVÁ NA STIAHNUTIE:

Príloha 1a – Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (pdf, 16.9.2020, 490 kB)
Príloha 1 – Podmienky vstupu do školy (pdf, 16.9.2020, 399 kB)
Príloha 2 – Vyhlásenie zamestnanca (pdf, 16.9.2020, 448 kB)
Príloha 3 – FAQ ranný filter (pdf, aktualizované 30.9.2020, 49,6 kB)
Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu (pdf, 16.9.2020, 487 kB)


POZOR ZMENA


OPATRENIE ÚVZ SRORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021
 
 • Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.
 
 • Rúško - obmedzuje šírenie kvapôčok telesných tekutín v priestore.
 • Odstup - minimalizuje osobné kontakty a obmedzuje skupinové aktivity.
 • Ruky – hygiena rúk eliminuje prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.  

Odporúča sa:
 • Sprevádzajúce osoby (rodičia) sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy.
 • Pred budovou školy sa odporúča nezhromažďovať.
 • Pri vstupe do budovy si všetci dezinfikujú ruky.
 • Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
 • V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je používanie rúšok v interiéri školy resp. školského zariadenia pre žiakov 2. stupňa povinné. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané. Od 16. 9. 2020 platia pre nosenie rúšok pravidlá pre jednotlivé fázy uvedené v semafóre.
 • Základná škola, ŠKD, CVČ vyčlenia na začiatku šk. roka jednu miestnosť  určenú na bezprostrednú izoláciu.
 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
 • Žiaci budú prestávky tráviť v triedach pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri.
 • Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.
 • Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet, kľučiek a povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí prebehne minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykoná najmenej raz denne.
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19
ROR - Rúško, Odstup, Ruky

Stravovanie:
 • Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti si jedlo a pitie samé nedokladajú a neberú si ani príbory.

Pri podozrení na ochorenie:
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.
 • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
 • V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami v dokumente SEMAFÓR.
 
SEMAFÓR (pdf, 114 kB, 21.8.2020)
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (PDF, 487 kB, AKTUALIZOVANÉ 16.9.2020)

Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah